Talentové a přijímací zkoušky

Přijatí uchazeči ke studiu v Základní umělecké škole Ořechov, příspěvková organizace, do hudebního, výtvarného, tanečního a literárně - dramatického oboru pro školní rok 2024/2025 na základě výsledku talentových a přijímacích zkoušek, stanovené kapacity školy a počtu žáků v jednotlivých studijních zaměřeních:

Hudební obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky přijatého uchazeče

Studijní zaměření

Pracoviště školy

ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST

Výtvarný obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky přijatého uchazeče

Studijní zaměření

Pracoviště školy

ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST

Literárně dramatický obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky přijatého uchazeče

Studijní zaměření

Pracoviště školy

ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST

Taneční obor - přijatí žáci

Číslo přihlášky přijatého uchazeče

Studijní zaměření

Pracoviště školy

ID K DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ UVOLNĚNÍ MÍST

K dokončení přijímacího řízení a přijetí nových žáků je nutné vyplnit a podepsat Přihlášku ke studiu, seznámení se Školním řádem a Souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů žáků v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR, v platném a účinném znění.

V následujícím období, do pátku 14. června 2024 žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, aby si vyzvedli v odpoledních hodinách a nejlépe ihned vyplnili Přihlášky ke studiu v kanceláři ředitelství školy v Ořechově a ředitelně v Modřicích. V budově ZŠ Syrovice úterky 4. a 11. června (13:00 - 15:00 hodin). Děkujeme.

Přijímáme nové žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení do povolené kapacity uměleckých oborů, stanovených  MŠMT a v jejím rámci studijních zaměření Školního vzdělávacího programu.

Velmi si vážíme zájmu o umělecké vzdělávání  v Základní umělecké škole Ořechov a děkujeme za účast na talentových přijímacích zkouškách pro školní rok 2024/2025.

Po zkušenostech z předchozích let dochází k dílčím změnám na začátku školního roku a v průběhu měsíce září i k následnému doplnění žáky, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. Budete v tomto případě kontaktováni ředitelem školy.

V Ořechově 1. června 2024
Mgr. Petr Křivánek