Základní informace

Výuka probíhá v přípravném studiu v 1. a 2. ročníku I. stupně základního studia a v přípravném ročníku II. stupně základního studia, 1.-7. ročníku I. stupně základního studia, 1. - 4. ročníku II. stupně základního studia, studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studiu pro dospělé ve čtyřech uměleckých oborech dle Školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecké školy Ořechov, příspěvková organizace, s motivačním názvem:

„Škola hrou, tancem, malbou a přednesem"

Naším cílem je žák, jehož osobnost je harmonicky rozvíjena prostřednictvím uměleckého projevu, jež si uměleckým vyjadřováním vytváří a rozvíjí lidské vlastnosti jako je vůle, vytrvalost, cílevědomost, kultivovanost v chování, a posiluje zdravé sebevědomí.

Učíme žáky spolupracovat v kolektivu, naslouchat druhým, být tolerantní a nesobecký, aby uměli přijmout kritiku a nebáli se vyjádřit svůj názor.

Vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k reprezentaci školy, domácí přípravě, společné práci v kolektivu, která vede k socializaci žáka a zodpovědnosti za společný výkon; k samostatnému myšlení a schopnosti zhodnotit výkon svůj i spolužáků, případně svého učitele, aby se nebáli svůj názor otevřeně vyjádřit, zdůvodnit a obhájit.

K uměleckému rozvoji žáka přispíváme vlastními uměleckými zkušenostmi a systémovou prací založenou na individuálním přístupu dosahujeme stanovených výchovných a vzdělávacích cílů. Učitel je příkladem a vzorem pro žáka po stránce umělecké i lidské, je aktivním ve svém oboru a sám disponuje tím, k čemu žáka vede a co po něm požaduje.