Výtvarný

Výtvarný obor - pro žáky od 5 let je určena Přípravná výtvarná výchova,  pro žáky I. a II. stupně základního studia studijní zaměření Výtvarná tvorba  (učební osnovy vyučovacích předmětů a učební plán viz. Školní vzdělávací program.

Délka studia

  • Přípravná výtvarná výchova pro žáky od 5 let

  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let

  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let

  • Studium pro dospělé od 18 let věku

Studium pro dospělé (zde není dotace z MŠMT, úplata za vzdělávání musí pokrýt veškeré výdaje s ním spojené). Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob i forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje jej učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků a studentů, schvaluje ředitel školy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Délka studia (věk žáka se určuje k 1.9. aktuálního kalendářního roku)

Příprava k přijímacím zkouškám - na střední, vyšší odborné a vysoké umělecké školy a architekturu.

Pedagogové Výtvarného oboru

  • MgA. Pokorná Barbora

S pracemi žáků výtvarného oboru se můžete seznámit na výstavách, které se konají většinou ve stejných termínech jako koncerty žáků hudebního oboru.

Fotografie z výstav najdete v oddílu Fotogalerie.