Literárně - dramatický

Literárně - dramatický obor - pro žáky od 5 let je určena Přípravná dramatická výchova, pro žáky I. a II. stupně základního studia studijní zaměření Divadelní tvorba  (učební osnovy vyučovacích předmětů a učební plán viz. Školní vzdělávací program.

Délka studia

  • Přípravná dramatická výchova pro žáky od 5 do 7 let

  • I. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 14 let

  • II. základního stupeň studia pro žáky od 14 do 18 let

  • Studium pro dospělé od 18 let věku

Studium pro dospělé (zde není dotace z MŠMT, úplata za vzdělávání musí pokrýt veškeré výdaje s ním spojené). Vzdělávací obsah studia pro dospělé, jeho způsob i forma realizace musí být v souladu s ŠVP, stanovuje jej učitel na základě vzdělávacích potřeb žáků a studentů, schvaluje ředitel školy. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně.

Délka studia (věk žáka se určuje k 1.9. aktuálního kalendářního roku)

Příprava k přijímacím zkouškám - na Konzervatoř a JAMU

Pedagogové Literárně - dramatického oboru

  • MgA. Klimešová Ivana