Úplata za vzdělávání

Obor Vyučovací hodiny Částka za 1 měsíc Částka za pololetí Částka za školní rok
Hudební 2 - 3 vyučovací hodiny týdně 380,- 1.900,- 3.800,-
2 žáci v 1 hodině 260,- 1.300,- 2.600,-
PHV - přípravná hudební výchova 1 vyučovací hodina týdně 240,- 1.200,- 2.400,-
Výtvarný 3 vyučovací hodiny týdně 320,- 1.600,- 3.200,-
PVV – přípravná výtvarná výchova 2 vyučovací hodiny týdně 260,- 1.300,- 2.600,-
Taneční 2 - 3 vyučovací hodiny týdně 260,- 1.300,- 2.600,-
PTV - přípravná taneční výchova 2 vyučovací hodiny týdně 240,- 1.200,- 2.400,-
Literárně - dramatický 2 - 3 vyučovací hodiny týdně 260,- 1.300,- 2.600,-
PDV - přípravná dramatická výchova 2 vyučovací hodiny týdně 240,- 1.200,- 2.400,-
Studium pro dospělé + VŠ 1 - 2 vyučovací hodiny týdně 3.000,- 15.000,- 30.000,-

Úplata za vzdělávání se zvyšuje o částku 60,- Kč / 1 měsíc za pronájem hudebního nástroje.

Způsob platby úplaty za vzdělávání

Pouze převodem na bankovní účet školy: 106 129 515 / 0300. Platební údaje k platbám úplaty za vzdělávání jsou zákonným zástupcům žáků zasílány elektronicky prostřednictvím programu Klasifikace. Dále jsou uvedeny i na nástěnkách a na webových stránkách školy.

Termíny plateb

Úplata za vzdělávání se hradí pololetně. Úplata za vzdělávání je splatná do 15. 9. za I. pololetí školního roku a do 15. 2. za II. pololetí školního roku.

Další ujednání

Studentům VŠ v denní formě vzdělávání je stanovena úplata za vzdělávání stejně jako studentům uvedeným v § 8 odst. 2 b) dle Vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Ukončí-li žák vzdělávání podle  § 7 odst.2. písmeno b) nebo c) Vyhlášky  71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2. písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit.

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze hradit pololetně nebo v odůvodněných případech splátkovým kalendářem na základě písemné žádosti podané v kanceláři školy. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy dle § 123 zák. č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Petr Křivánek
ředitel
Základní umělecká škola Ořechov,
příspěvková organizace

V Ořechově 18. 05. 2023