Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

Název povinného subjektu

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Příspěvkovou organizací se škola stává s účinností od 1.1.1996. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ze dne 26.1.1996, č.j.-214/96-S-BO se Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace podle §13a odst. 2 a §13b odst. 3 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 24.5.1996. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání v uměleckých oborech. Předmět činnosti organizace je vymezen §109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Škola provozuje povolenou doplňkovou činnost v oborech: - realitní činnost - pronájem prostor k pořádání mimoškolních pohybových kurzů.

Zřizovatel:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno
Telefon: 541 651 111
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Organizační struktura

Organizační struktura školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy, Ořechov.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4, 664 44 Ořechov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa je shodná s poštovní adresou. Úřadovnou školy je ředitelna a sekretariát školy v 1. patře budovy.

Úřední hodiny

Ořechov:

  • ředitel školy: pondělí 14:00-17:00*

  • hospodářka školy: pondělí 9:00 – 11:30 / 12:00 – 14:00*

Odloučené pracoviště Modřice, Benešova 271:

  • ředitel školy: úterý 14:00-17:00*

* Po předchozí telefonické domluvě možno i v jiném dni a čase.

Telefonní čísla

Datová schránka

m523gdh

Adresa internetové stránky

Adresa internetové stránky: www.zusmore.cz

Adresa e-podatelny

Adresa e-podatelny: zus.orechov@volny.cz

Další elektronické adresy

Platby

Případné platby lze poukázat: bankovní spojení: 106 129 515 / 0300

49461702

DIČ

Povinný subjekt není plátcem DPH

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Žádosti o informace

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátu nebo jazyce ve kterých byla vytvořena. Informace je poskytovaná na základě žádosti podané:

  • ústně: prostřednictvím sekretariátu školy. Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

  • elektronicky e-mailem: prostřednictvím elektronické podatelny školy na adresu zus.orechov@volny.cz. Žadatel uvede jméno a příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost všechny požadované údaje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona.

  • písemně na adresu: Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4, 664 44 Ořechov. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost všechny požadované údaje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona.

Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze buď přímo řediteli školy, nebo prostřednictvím sekretariátu písemně nebo ústně v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat  o opravný prostředek u Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adresu Krajský úřad - odbor školství, Cejl 530/73, 602 00 Brno-Zábrdovice.

Poučení o formě a náležitostech je součástí rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podán.

Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium, jsou k dispozici v tištěné podobě na sekretariátu školy.

  • Přihláška k přijetí ke studiu

  • Žádost o ukončení studia

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy:

  • Školní řád - na všech místech poskytovaného vzdělávání a na webových stránkách školy.

  • Směrnice pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – dostupná na ředitelství školy.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=57424&TypeID=2

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

beze smluv

Výhradní licence

beze smluv

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.