Školní řád

Školní řád byl aktualizován k 1.2.2024.

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění vyhlášky č. 71/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává ředitel školy tento Školní řád Základní umělecké školy Ořechov, příspěvkové organizace

Dodatky školního řádu:

ČÁST PRVNÍ - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

Práva žáků

Žák má právo:

 1. na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve Vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění novely vyhláškou č. 70/2019Sb., s účinností od 1. 9. 2019

 2. na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat,

 3. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, toto právo má v případě nezletilého žáka i zákonný zástupce žáka,

 4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,včetně sebehodnocení,

 5. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitosti týkajících se základního uměleckého vzdělávání, (i zákonný zástupce žáka),

 6. na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu,

 7. mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy,

 8. na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče,

 9. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření podpůrných opatření, která toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při průběhu vzdělávání, jeho hodnocení a při jeho ukončování se přihlédne k povaze vytvořených podpůrných opatření,

 10. ředitel školy může zejména ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně na základě žádosti zákonného zástupce žáka a žáka zletilého uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem (vyjma hlavního předmětu), a to buď na školní rok  nebo jeho část, zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Povinnosti žáků

 1. řídit se zásadami tohoto školního řádu,

 2. dodržovat zásady kulturního chování,

 3. účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělání,

 4. docházet do vyučování pravidelně a včas,

 5. přicházet a přecházet do svých učeben klidně a spořádaně,

 6. každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo v její souvislosti je povinen hlásit ihned vyučujícímu, nebo v kanceláři školy, či jinému zaměstnanci školy

Povinnosti zletilých žáků (nad rámec povinností žáků nezletilých)

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

 2. nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování,

 3. poskytnout škole údaje o znevýhodnění svého dítěte a závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, (§ 16 odst. 9, zákon č. 561/2004 Sb., ŠZ) a údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování vzdělávání,

 4. d) osobně, telefonicky nebo e-mailem, předpokládanou delší nepřítomnost žáka ohlásit předem,

 5. v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

 6. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

 7. kontrolovat pravidelně zápisy v žákovské knížce,

 8. nenarušovat případným nevhodným chováním průběh akcí pořádaných školou.

Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle §28, odst. 2 školského zákona

 1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

 2. údaje o předchozím vzdělávání,

 3. údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,

 4. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává.

Práva pedagogických zaměstnanců

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole. Odst. a) se týká i nepedagogických pracovníků ve vztahu k výkonu jejich druhu a náplně práce.

 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

 3. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických zaměstnanců

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

 2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování v místech poskytovaného vzdělávání

 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

 6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

ČÁST DRUHÁ - Provoz a vnitřní režim školy

Organizace školy

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace – zřizovatel Jihomoravský kraj.
Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, jmenovaný do funkce zřizovatelem.

Ředitel školy jmenuje svého zástupce, zástupce statutárního orgánu. Ředitel školy zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí zaměstnanci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)

Organizace výuky

 1. vyučování se řídí centrálním rozvrhem hodin, který je vyvěšen na nástěnkách v prostorách školy,

 2. čas otevření a uzavření budov školy vychází z rozvrhů hodin jednotlivých pedagogů,

 3. do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, cvičební a pracovní oděvy,

 4. v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit 5 volných dnů ve školním roce,

 5. pro komunikaci s rodiči používá škola jednotnou komunikační platformu JPH Software Klasifikace. Zákonným zástupcům žáků a žákům zletilým zasílá web ID pro přístup do elektronických žákovských knížek se zápisy o vedení výuky v pravidelných intervalech. Informace vedení školy jsou předávány   koncentrovaně, s dostatečným předstihem.
  Škola reflektuje  odlišnosti a specifika vzdělávání distančním způsobem. Škola přednostně využívá způsoby distanční výuky on-line a hledá optimální nastavení podoby vzdělávání ve spolupráci s rodiči tak, aby nebyl přerušen kontakt žák – učitel a distanční vzdělávání probíhalo kontinuálně.  V případě, že zákonný zástupce žáka, či žák zletilý nemá potřebné vybavení, či přístup k internetu, používáme telefonické spojení v daných časových intervalech - viz. dodatek č.1 Školního řádu

 6. škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

 7. žákům není dovoleno opouštět školní budovu během vyučování,

 8. žáci jsou povinni vyčkat příchodu vyučujícího, nepřijde-li vyučující do 10 ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost v kanceláři školy, řediteli, zástupkyni ředitele nebo jinému pedagogickému i nepedagogickému zaměstnanci školy.

 9. v průběhu vyučovacích hodin je žák povinen nepoužívat mobilní telefony a podobná zařízení a zajistit, aby žádným způsobem nenarušovaly výuku, nestanoví-li vyučující jinak. Při porušení je žák povinen odložit zařízení na určené místo a zajistit proti rušení, vyzve-li jej k tomu vyučující.

Vyučovací hodiny a přestávky

 1. vyučovací hodina trvá 45 minut,

 2. vyučovací hodiny jsou odděleny zpravidla pětiminutovými nebo desetiminutovými přestávkami,

 3. jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány: maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce, maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých následuje přestávka.

Vstup a pohyb ve škole

 1. žáci přicházejí do školy 10 min. před začátkem vyučování. Očistí si obuv a přezují se na určeném místě. Do učeben žáci vstupují pouze přezutí. Bezprostředně po skončení výuky opouští budovu školy.

 2. ve škole a v jejím areálu platí zákaz vnášet  předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svého  i jiných osob,

 3. žák se chová tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani jiných osob,

 4. dospělí, kteří doprovázejí žáky do výuky, se zdržují na určených místech, v prostorách školy pouze s vědomím příslušného pedagoga,

 5. v prostorách školy platí zákaz kouření.

 6. přísný zákaz vstupu do divadelního sálu KC Ořechov bez přítomnosti pedagogického dohledu

ČÁST TŘETÍ - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Vyučovací hodiny a přestávky

 1. škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,

 2. bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zaměstnanci školy, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům. O přestávkách vykonávají dohled na chodbách pedagogičtí pracovníci dle plánu pedagogických dohledů, který je vyvěšen ve sborovnách,

 3. z bezpečnostních důvodů jsou vstupy do budov školy uzavřeny a žáci jsou vpouštěni až po ohlášení a jejich identifikaci zaměstnanci školy. Je přísně zakázáno vzájemné vpouštění žáků do prostor školy,

 4. školení žáků o BOZ se uskutečňuje v rozsahu vypracovaném ředitelem školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku školního roku svým učitelem hlavního předmětu, před mimoškolními akcemi, po každém úrazu. Záznam o proškolení a seznámení se školním řádem se zapíše k osnově školení a stvrdí podpisem žáka.

 5. při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 min. před dobou shromáždění. Po skončení akce skončí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S organizačním zajištěním akcí  seznámí učitel s dostatečným předstihem zákonné zástupce žáka a to písemnou formou.

 6. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

Při organizaci školní akce (zájezdy, koncerty žáků, a jiná kulturní vystoupení) je povinen vedoucí školní akce si vyžádat písemný souhlas zákonného zástupce žáka na formuláři - Písemný souhlas rodičů.

 1. mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí. Dále musí mít škola písemné potvrzení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí jeho zákonným zástupcem,

 2. žákům je zakázáno v prostorách školy kouřit a požívat alkoholické nápoje, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno vnášení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy,

 3. v učebnách není povoleno žákům otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče a používat mobilní telefony při výuce,

 4. žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, ztráty hlásí neprodleně svému učiteli, za odložené věci mimo učebny škola neručí. V případě odstavení jízdních kol, koloběžek do stojanů před budovami je třeba je zabezpečit uzamčením.

Výchovná opatření

 1. v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy,

 2. zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy, vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem,

 3. dopustí-li se žák nebo student jednání podle písmena b), oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

Podněty a stížnosti ze strany zákonných zástupců či zletilých žáků přijímá ředitel prostřednictvím informací od učitelů předmětů, nebo na e-mailové adrese reditel@zusmore.cz.

ČÁST ČTVRTÁ - Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy - za zapůjčené a pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají. Zapůjčení a pronajímání hudebních nástrojů se řídí výpůjční a nájemní smlouvou, v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 2. škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit,

 3. pokud žák ukončí vzdělávání, odevzdá neprodleně svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

ČÁST PÁTÁ - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.

 2. Žák je v případě použití klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

  a) 1 - výborný,

  b) 2 - chvalitebný,

  c) 3 - uspokojivý,

  d) 4 - neuspokojivý.

 3. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

  a) prospěl(a) s vyznamenáním,

  b) prospěl(a),

  c) neprospěl(a).

 4. Celkové hodnocení. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

  Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

  Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

 5. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

 6. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ - Úplata za vzdělávání

 1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.http://www.zusmore.cz/1Základní umělecká škola Ořechov

 2. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

 3. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze hradit pololetně nebo v odůvodněných případech splátkovým kalendářem formou písemné žádosti podané v kanceláři školy. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě.

 4. Výše úplaty na školní rok je zveřejněna na informační tabuli školy a webových stránkách školy www.zusmore.cz

ČÁST SEDMÁ - Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§ 7).

 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky.  Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení, výstavy výtvarných prací nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka.

 2. Žák přestává být žákem školy:

  a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

  b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

  c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

  d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy.

 3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ - Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel předmětu.

 2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou a tímto školním řádem související rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

 4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 40/2009 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

  Žák se svým chováním a vystupováním podílí na šíření dobrého jména a pověsti školy na veřejnosti.

  Podpisem školního řádu (Výňatek na Přihlášce ke studiu pro školní rok) potvrzují zletilí žáci u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci/ seznámení s jeho obsahem. Školní řád je vyvěšen v prostorách školy a webových stránkách školy www.zusmore.cz

Tento Školní řád ruší předchozí verze Školního řádu a  nabývá účinnosti  1. 10. 2020

Mgr. Petr Křivánek
ředitel školy