Naše projekty

Škola hrou Ořechov (CZ.02.02.XX/00/22_002/0002438)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 00022985
č. j.: MSMT-27513/2022-2


ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0002438-01
(dále jen „Rozhodnutí“)


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 29. 9. 2022 o poskytnutí dotace.

Název:

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace

Sídlo:

Komenského 702, 66444 Ořechov

IČO:

49461702

Realizace projektu

Název projektu dle MS2021+:

Škola hrou Ořechov

Registrační číslo projektu dle MS2021+:

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002438

Specifikace dotace

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání

  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu.

Datum zahájení fyzické realizace projektu:

1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu:

31. 8. 2025

Doba trvání projektu:

36 měsíců

Škola hrou (02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013555)

Škola realizovala  projekt „Škola hrou“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013555, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP v rozsahu 8 hodin

  • Sdílení zkušeností pedagogů školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

  • Projektový den ve škole

  • Projektový den mimo školu

  • Komunitně osvětová setkání Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.