Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., v aktuálním znění, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

1. Název povinného subjektu

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Příspěvkovou organizací se škola stává s účinností od 1.1.1996. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ze dne 26.1.1996, č.j.-214/96-S-BO se Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace podle §13a odst. 2 a §13b odst. 3 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zařazuje do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 24.5.1996. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání v uměleckých oborech. Předmět činnosti organizace je vymezen §109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Škola provozuje povolenou doplňkovou činnost v oborech: - realitní činnost - pronájem prostor k pořádání mimoškolních pohybových kurzů

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno

Telefon: 541 651 111

E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

3. Organizační struktura

Organizační struktura školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy, Ořechov.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4, 664 44 Ořechov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: je shodná s poštovní adresou. Úřadovnou školy je ředitelna a sekretariát školy v 1. patře budovy.

4.3 Úřední hodiny:

Ořechov:

 • ředitel školy: pondělí 14:00-17:00*

 • hospodářka školy: pondělí 9:00 – 11:30 / 12:00 – 14:00*

Odloučené pracoviště Modřice, Benešova 271:

 • ředitel školy: úterý 14:00-17:00*

* Po předchozí telefonické domluvě možno i v jiném dni a čase.

4.4 Telefonní čísla:

 • sekretariát: 733 533 041

 • ředitel školy: 737 044 728

 • zástupkyně ředitele školy: 604 942 427

4.5 Číslo faxu: ---

4.6 ID datové schránky: m523gdh

4.7 Adresa internetové stránky: www.zusmore.cz

4.8 Adresa e-podatelny: zus.orechov@volny.cz

4.9 Další elektronické adresy:

5. Případné platby lze poukázat: bankovní spojení: 106 129 515 / 0300

6. IČ: 49461702

7. DIČ: Povinný subjekt není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=178865&TypeID=1

9. Žádosti o informace

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátu nebo jazyce ve kterých byla vytvořena. Informace je poskytovaná na základě žádosti podané:

 • ústně: prostřednictvím sekretariátu školy. Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

 • elektronicky e-mailem: prostřednictvím elektronické podatelny školy na adresu zus.orechov@volny.cz. Žadatel uvede jméno a příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost všechny požadované údaje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona.

 • písemně na adresu: Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 702/4, 664 44 Ořechov. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí také elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost všechny požadované údaje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze buď přímo řediteli školy, nebo prostřednictvím sekretariátu písemně nebo ústně v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat  o opravný prostředek u Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adresu Krajský úřad - odbor školství, Cejl 530/73, 602 00 Brno-Zábrdovice.

Poučení o formě a náležitostech je součástí rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podán.

12. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium, jsou k dispozici v tištěné podobě na sekretariátu školy.

 • Přihláška k přijetí ke studiu

 • Žádost o ukončení studia

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/206/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

www.msmt.cz http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=1795&TypeID=1

14.2 Vydané právní předpisy:

 • Školní řád - na všech místech poskytovaného vzdělávání a na webových stránkách školy

 • Směrnice pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – dostupná na ředitelství školy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=57424&TypeID=2

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv - beze smluv

16.2 Výhradní licence - beze smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.