Úplata za vzdělávání 2022/2023

Obor
 
 
částka / 
měsíčně
částka /
pololetí
Hudební
Individuální – 1 hodina,
hudební nauka – 1 hod.
2 žáci v 1 hodině
340,-
220,-
1700,-
1100,-
Sborový zpěv
 
150,-
750,-
PHV – přípravná
hudební výchova
1 vyučovací hodina týdně
200,-
1000,-
 
Výtvarný
3 vyučovací hodiny týdně
260,-
1300,-
PVV – přípravná
výtvarná výchova
2 vyučovací hodiny týdně
220,-
1100,-
 
Taneční
2 – 3,5 vyučovací hodiny týdně
220,-
1100,-
PTV - přípravná
taneční výchova
2 vyučovací hodiny týdně
200,-
1000,-
 
Literárně - dramatický
2 vyučovací hodiny týdně
200,-
1000,-
PDV - přípravná
dramatická výchova
2 vyučovací hodiny týdně
150,-
750,-
 
Studium pro
dospělé + VŠ
1 - 2 vyučovací hodiny týdně
2000,-
10000,--
 
Úplata za vzdělávání se zvyšuje o částku 60,- Kč / 1 měsíc za pronájem hudebního nástroje.  Úplata za vzdělávání se hradí pololetně. Úplata za vzdělávání je splatná do 15. 9. za I.pololetí školního roku a do 15. 2. za II.pololetí školního roku.  

 

Účet školy: 106 129 515 / 0300  

Variabilní symbol:  dle zaslaných pokynů k platbě na e-mail zákonných zástupců uvedený v přihlášce

Do zprávy pro příjemce vždy uvádět jméno a příjmení dítěte!

Výše uvedené údaje jsou důležité pro rozlišení plateb!!!

DOPORUČENÉ DATUM ÚHRADY ZA I. POL 2022 / 2023:  DO 31. 8. 2022

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy dle § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů.

Snížení  úplaty za vzdělávání na rozhodné období se poskytuje pouze na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ze zdravotních důvodů a písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

Žádosti jsou posuzovány jednotlivě ve správním řízení na základě rozhodnutí ředitele školy.  

 
Mgr. Petr Křivánek – ředitel ZUŠ Ořechov                   V Ořechově 1. srpna 2022