Úplata za vzdělávání 2017/2018

Obor   částka/měsíčně částka/pololetí
Hudební
 
individuální - 1 hodina    
hudební nauka - 1 hodina 320,-- Kč 1 600,-- Kč
2 žáci v hodině 200,-- Kč 1 000,-- Kč

Sborový zpěv

  140,-- Kč 700,-- Kč
PHV - přípravná hudební výchova 1- 2 vyučovací hodiny týdně 180,-- Kč 900,-- Kč

Výtvarný

3 vyučovací hodiny týdně 240,-- Kč 1 200,-- Kč
PVV - přípravná výtvarná výchova 2 vyučovací hodiny týdně 200,-- Kč 1 000,-- Kč

Taneční

2-3,5 vyučovací hodiny týdně 200,-- Kč 1 000,-- Kč
PTV - přípravná taneční výchova 2 vyučovací hodiny týdně 180,-- Kč 900,-- Kč
Literárně - dramatický 2 - 3 vyučovací hodiny týdně 140,-- Kč 700,-- Kč
PDV - přípravná dramatická výchova 2 vyučovací hodiny týdně 140,-- Kč 700,-- Kč
Studium pro dospělé + VŠ 1 vyučovací hodina týdně 1 600,-- Kč 8 000,-- Kč
 
Úplata za vzdělávání se zvyšuje o částku 60,- Kč / 1 měsíc za pronájem hudebního nástroje. Bezplatně se půjčují housle a violoncella. Úplata za vzdělávání se hradí pololetně. Úplata za vzdělávání je splatná do 15.9. za I.pololetí školního roku a do 15.2. za II.pololetí školního roku.  

 

Účet školy: 106 129 515 / 0300  

Variabilní symbol:  pokud jej neznáte nebo jste ho ztratili, uveďte datum narození dítěte.

Do zprávy pro příjemce vždy uvádět jméno a příjmení dítěte!

Výše uvedené údaje jsou důležité pro rozlišení plateb!!!

DOPORUČENÉ DATUM ÚHRADY ZA I. POL 2017 / 2018: DO 31. 8. 2017

Částku v Kčsdělí vyučující

Hospodářka školy:  Ing. Eva Polášková, tel.: 733 533 041

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním nebo se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy dle § 123 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů. Sleva z úplaty za vzdělávání se poskytuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Žádosti jsou posuzovány jednotlivě ve správním řízení na základě rozhodnutí ředitele školy.  
 
Mgr. Petr Křivánek – ředitel ZUŠ Ořechov                     
V Ořechově 27. června 2017