Úplata za vzdělávání 2023/2024

                                                                                                     
                                                                                                        v Kč
Obor
 
 
částka za 
1 měsíc
částka za
pololetí
částka za školní rok
hudební
2 - 3 vyučovací hodiny týdně
2 žáci v 1 hodině
380,-
 
260,-
1900,-
 
1300,-
3800,-
 
2600,-
PHV – přípravná
hudební výchova
1 vyučovací hodina týdně
240,-
1200,-
             2400,-
 
výtvarný
3 vyučovací hodiny týdně
320,-
1600,-
               3200,-
PVV – přípravná
výtvarná výchova
2 vyučovací hodiny týdně
260,-
1300,-
               2600,-
 
taneční
2 – 3 vyučovací hodiny týdně
260,-
1300,-
               2600,-
PTV - přípravná
taneční výchova
2 vyučovací hodiny týdně  
240,-
1200,-
               2400,-
 
literárně - dramatický
2 - 3 vyučovací hodiny týdně
260,-
1300,-
             2600,-
PDV - přípravná
dramatická výchova
2 vyučovací hodiny týdně 
240,-
1200,-
             2400,-
 
studium pro
dospělé + VŠ
1 - 2 vyučovací hodiny týdně
3000,-
15000,--
            30000,-
 
Úplata za vzdělávání se zvyšuje o částku 60,- Kč / 1 měsíc za pronájem hudebního nástroje. 
 
Způsob platby úplaty za vzdělávání
Pouze převodem na bankovní účet školy: 106129515/0300. Platební údaje k platbám úplaty za vzdělávání jsou zákonným zástupcům žáků zasílány elektronicky prostřednictvím programu Klasifikace. Dále jsou uvedeny i na nástěnkách a na webových stránkách školy.
 
Termíny plateb
Úplata za vzdělávání se hradí pololetně. Úplata za vzdělávání je splatná do 15. 9. za I. pololetí školního roku a do 15. 2. za II. pololetí školního roku.
 
Další ujednání
Studentům VŠ v denní formě vzdělávání je stanovena úplata za vzdělávání stejně jako studentům uvedeným v § 8 odst. 2 b) dle Vyhlášky 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 
Ukončí-li žák vzdělávání podle  § 7 odst.2. písmeno b) nebo c) Vyhlášky  71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.
Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2. písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit.
 
Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze hradit pololetně nebo v odůvodněných případech splátkovým kalendářem na základě písemné žádosti podané v kanceláři školy. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období.
 
O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy dle § 123 zák. č. 561/2004 Sb., Školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Mgr. Petr Křivánek                                                           V Ořechově 18. 05. 2023              
ředitel
Základní umělecká škola Ořechov,
příspěvková organizace