Stanovy

Úvodní část
Název sdružení:
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Ořechov
Sídlo: Benešova 271, 664 42 Modřice
IČO:   48481700
Sdružení rodičů a přátel školy ( dále jen „SRPŠ“) při Základní umělecké škole Ořechov ( dále jen „ZUŠ“) bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23.4.1993 pod značkou: VS/1-20342/93-R jako samostatná právnická osoba s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
 
Článek I. Charakter sdružení
1) Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických a právnických osob, v němž se tyto osoby sdružily k aktivní činnosti v oblasti kultury, vzdělávání a k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.
2) Veškerá činnost sdružení bude probíhat v rámci platných právních předpisů. Cíle sdružení neodporují žádnému článku Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a platných zákonů.
 
Článek II. Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou :
1) podpora výchovně vzdělávací činnosti a spolupráce školy s  rodinou a ostatní veřejností na základě vzájemné důvěry a rovnoprávných partnerských vztahů,
2) materiální a organizační podpora výchovně vzdělávací činnosti školy, spolupráce s dalšími tuzemskými i zahraničními školami, vzdělávací, kulturní, osvětové, publikační, poznávací a jiné aktivity, které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ořechov,
3) spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi .
 
Článek III. Formy činnosti sdružení
Sdružení
- seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími úkoly a cíli školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování;
- seznamuje vedení ZUŠ Ořechov s náměty a připomínkami ze strany členů a podílí se na jejich vyřizování;
- podílí se finančně a organizačně na koncertní činnosti, tanečních a dramatických vystoupeních a výtvarných výstavách žáků ZUŠ Ořechov;
- podílí se finančně a organizačně při zajištění koncertů, vystoupení a výstav hostujících umělců a škol;
- přispívá žákům na soutěže, zájezdy, výměnné programy, soustředění, výukové programy, školení, pomáhá při propagaci a prezentaci školy.
Výše uvedená peněžní a nepeněžní plnění mohou být poskytována žákům a jejich zákonným zástupcům, zaměstnancům školy, případně třetím osobám k plnění cílů sdružení.
 
Článek IV. Vznik členství ve sdružení
1) Řádným členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se Stanovami a cíli sdružení, a které se zaváží plnit povinnosti člena sdružení. Členství posuzuje a schvaluje Výbor sdružení na základě písemné přihlášky žadatele o členství a o svém rozhodnutí žadatele písemně uvědomí do třiceti dnů ode dne doručení přihlášky.
2) Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky.
3) Pokud Výbor rozhodne, že členství vzniknout nemá, může se žadatel odvolat k Členské schůzi; odvolání podá prostřednictvím Výboru sdružení do třiceti dnů ode dne doručení oznámení o takovém rozhodnutí.
4) O odvolání podle předchozího odstavce rozhodne Členská schůze na svém nejbližším jednání s konečnou platností.
5) Zřizuje se čestné členství ve sdružení. Čestné členství osoby může navrhnout každý člen sdružení, schvaluje je Výbor sdružení.
6) Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové sdružení; povinnost platit členské příspěvky se na něj nevztahuje.
 
Článek V. Práva a povinnosti členů.
Člen sdružení má právo:
1) Být volen do orgánů sdružení, volit orgány sdružení a hlasovat.
2) Předkládat návrhy, podněty a připomínky.
3) Být informován o všech rozhodnutích orgánů sdružení a účastnit se akcí pořádaných sdružením.
4) Platit jako členské příspěvky vyšší částky, než ty, které byly schváleny Výborem sdružení.
Člen sdružení má povinnosti:
1) Řídit se Stanovami sdružení a jednat v souladu s cíli sdružení.
2) Zaplatit členský příspěvek ve výši stanovené Výborem sdružení.
3) Při ukončení členství ve sdružení vrátit veškeré doklady sdružení, které měl ve svém držení.
 
Článek VI. Zánik členství ve sdružení
Členství ve sdružení zaniká:
1) Doručením písemného oznámení člena o jeho vystoupení ze sdružení, a to Výboru sdružení.
2) Rozhodnutím Členské schůze o vyloučení člena. Člen může být vyloučen z důvodu :
- hrubého porušení Stanov,
- opakovaného porušení Stanov i přes písemné upozornění,
- pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin.
Návrh na vyloučení člena podává Členské schůzi Výbor sdružení po předchozím projednání výše uvedených skutkových podstat s členem. O tomto jednání musí být sepsán zápis.
3) Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení členského příspěvku ve lhůtě dané těmito Stanovami, a to i přes písemnou výzvu ke splnění této povinnosti Výborem sdružení.
4) Úmrtím člena sdružení - fyzické osoby.
5) Zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení.
6) Zánikem sdružení.
 
Článek VII. Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou :
1. Členská schůze,
2. Výbor sdružení,
3. Předseda,místopředseda,hospodář,
4. Kontrolní komise.
 
1. Členská schůze
Nejvyšším orgánem sdružení je Členská schůze všech jeho členů, která se schází nejméně dvakrát ročně, a:
1) Schvaluje Stanovy sdružení a změny těchto Stanov.
2) Volí na pětileté funkční období Výbor sdružení a odvolává ho.
3) Volí na pětileté funkční období Kontrolní komisi a odvolává ji.
4) Schvaluje zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládanou Výborem sdružení.
5) Schvaluje kontrolní zprávu, předkládanou Kontrolní komisí.
6) Stanoví koncepci činnosti sdružení a plán jeho činnosti na příští období.
7) Schvaluje rozpočet sdružení na následující období.
8) Rozhoduje o vyloučení člena sdružení.
9) Rozhoduje o zániku sdružení jeho dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
Členská schůze dále:
1) Volí členy Výboru sdružení do funkcí a Kontrolní komisi veřejným hlasováním.
2) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina jejich členů. Pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina přítomných členů.
 
2. Výbor sdružení
1. Činnost sdružení ve volebním období řídí tříčlenný Výbor sdružení.
2. Je volen a odvoláván Členskou schůzí. Pokud některý člen Výboru z funkce odstoupí nebo je odvolán, je jiný člen sdružení do této funkce zvolen na nejbližší Členské schůzi.
3. Výbor sdružení řídí činnost sdružení, podílí se na přípravě jednání sdružení s jinými subjekty.
4. Členové Výboru sdružení jsou znovu volitelní.
5. Zasedání Výboru sdružení svolává předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení.
6. Výbor sdružení je povinen se řídit rozhodnutími Členské schůze.
7. Členem Výboru sdružení mohou být pouze plnoletí členové sdružení.
8. Členové výboru ve veřejném hlasování volí tyto funkce : předseda místopředseda hospodář
9. Jednání Výboru se vždy s hlasem poradním zúčastňuje ředitelka školy ( příp.její zástupce) a případně další členové pedagogického sboru s ohledem na projednávanou věc.
 
3. Předseda, místopředseda, hospodář
Činnost Výboru sdružení řídí předseda.
Předseda :
- zastupuje sdružení navenek, v jeho nepřítomnosti jedná za sdružení místopředseda, nebo Výborem sdružení zmocněný člen sdružení. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska, prohlášení, činit právní úkony, podepisovat smlouvy a jinak se za sdružení zavazovat, a to na základě předchozího projednání věci na zasedání Výboru sdružení.
Za sdružení se podepisuje předseda, případně místopředseda sdružení, nebo Výborem sdružení zmocněný člen sdružení.
V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení také hospodář sdružení, není však oprávněn za sdružení činit právní úkony.
Hospodář :
- vede o stavu finančních prostředků předepsanou evidenci , je povinen předkládat účetnictví ke kontrole Výboru sdružení a Kontrolní komisi.
- vybírá členské příspěvky, vyhotovuje jmenný seznam o zaplacení příspěvku, který slouží jako doklad pro zúčtování v pokladní knize.
 
4. Kontrolní komise
Kontrolním orgánem je tříčlenná Kontrolní komise, kterou volí Členská schůze na dobu pěti let. Člen Kontrolní komise může být Členskou schůzí odvolán na návrh nejméně jedné třetiny všech členů sdružení. Pokud člen Kontrolní komise z funkce odstoupí nebo je odvolán, je jiný člen sdružení do této funkce zvolen na nejbližší Členské schůzi.
Kontrolní komise :
1) Dohlíží na soulad činnosti Členské schůze a Výboru a jeho členů se Stanovami.
2) Kontroluje plnění usnesení Členské schůze.
3) Kontroluje hospodaření a správu majetku sdružení.
4) Upozorňuje Výbor sdružení na zjištěné nedostatky.
5) Předkládá návrhy na zlepšení hospodaření s prostředky sdružení.
6) Vypracovává zprávu o hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti.
Členové kontrolní komise jsou dále oprávněni :
a) účastnit se schůzí Výboru s hlasem poradním;
b) nahlížet do všech písemností sdružení, zejména účetních knih a jiných dokladů;
c) přijímat a prověřovat stížnosti členů sdružení vůči Výboru nebo jeho členům;
d) doporučovat Členské schůzi a Výboru opatření, která považuje za vhodná;
e) upozorňovat na nedostatky v činnosti sdružení a požadovat jejich řešení.
 
Článek VIII. Hospodaření sdružení
1) Příjmy sdružení tvoří: Členské příspěvky členů sdružení, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení, výnosy z akcí pořádaných sdružením a jiné zdroje.
2) Finanční prostředky sdružení jsou uloženy v pokladně, případně na účtech sdružení. Za jejich řádnou evidenci zodpovídá hospodář sdružení.
3) Disponovat s finančními prostředky sdružení je oprávněn předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a hospodář sdružení.
4) Příjmy budou používány na činnost sdružení a k dosažení jeho cílů.
5) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
6) Členské příspěvky podle článku V. se platí nejpozději do konce měsíce února aktuálního školního roku, na který mají být zaplaceny.
 
Článek IX. Změna stanov
1) Členská schůze může na návrh Výboru, Kontrolní komise nebo nejméně jedné třetiny všech členů sdružení, změnit kterékoli ustanovení těchto Stanov nebo k nim připojit nová ustanovení; může rovněž tyto Stanovy nahradit jinými.
2) K přijetí návrhu na změnu nebo doplnění těchto Stanov nebo nových Stanov sdružení je třeba souhlasu dvou třetin všech členů Členské schůze.
 
Článek X. Majetkové vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci, kterou schválí Členská schůze, předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností stejného či podobného zaměření. Členská schůze může též rozhodnout o využití likvidačního zůstatku jako daru ZUŠ Ořechov.
 
Článek XI. Závěrečná ustanovení
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení.
2) Pro účely těchto Stanov se rokem rozumí školní rok od 1.září stávajícího do 31.srpna následujícího kalendářního roku.
3) Tyto stanovy byly schváleny Členskou schůzí v Modřicích, dne 13.10.2011.
4) Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.