Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OŘECHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOMENSKÉHO 4, 664 44 OŘECHOV
 

„ŠKOLA HROU, TANCEM, MALBOU A PŘEDNESEM“

OBSAH

2.1 Počet oborů, velikost
2.2 Historie a současnost
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
2.5 Vybavení školy a její podmínky
3.1 Zaměření školy
3.2 Vize školy
5.1 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU
5.2.1 Studijní zaměření – Výtvarná tvorba
5.3.1 Studijní zaměření – Taneční tvorba
5.4.1 Studijní zaměření – Herectví
8.1 Zásady hodnocení žáků
8.2 Způsob hodnocení žáků
8.3 Oblasti vlastního hodnocení školy

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název ŠVP:
Školní vzdělávací program pro umělecké vzdělávání
Základní umělecké školy Ořechov, příspěvková organizace
 
Motivační název:
„ŠKOLA HROU, TANCEM, MALBOU A PŘEDNESEM“
 
Předkladatel:
Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
Komenského 4, 664 44 Ořechov
IČO: 49461702
Ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek
Telefon: 737 044 728
 
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, (č.p. 449)
601 82 Brno
Telefon: 541 651 111
 
Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012
IV. Vydání
Datum vydání: 30. 8. 2016

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Počet oborů, velikost
Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno-venkov, Komenského 4, s odloučeným pracovištěm v Modřicích, Benešova ulice 268 a 271 poskytuje základní umělecké vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém, na odloučeném pracovišti v budově Základní školy Syrovice 152 v oboru hudebním.
Škola má celkovou nově povolenou kapacitu 327 žáků. Z toho obor hudební 247 žáků, obor výtvarný 40 žáků, obor taneční 15 žáků a obor literárně dramatický 25 žáků.
 
2.2 Historie a současnost
Základní umělecká škola Ořechov (dále jen ZUŠ) byla založena v roce 1951. Brzy vznikly pobočky v blízkých obcích a několik odloučených pracovišť i ve vzdálenějších místech Brněnska. Po celou dobu své existence byla a je považována za důležitou a nezastupitelnou vzdělávací instituci na poli základního uměleckého vzdělávání a vnímána jako součást kulturního dění v místech své působnosti. Za dobu své existence ZUŠ Ořechov prošla mnoha změnami až do podoby, ve které ji znáte dnes na jejím novém působišti na Komenského 4 v Ořechově u Brna a místech poskytovaného vzdělávání v Modřicích na Benešově 268 a 271 a odloučeném pracovišti v Syrovicích.
Možnost uměleckého vzdělávání zde nacházejí a využívají žáci nejen z Ořechova, Modřic a Syrovic, ale i spádových obcí Prštic, Silůvek, Hajan, Želešic, Sobotovic a dalších. ZUŠ Ořechov navazuje na vše pozitivní, co jí zanechali její předchůdci a zároveň reflektuje další požadavky na výchovu a vzdělávání svých žáků v souvislosti s kurikulární reformou základního uměleckého vzdělávání.
Zevrubný popis celého historického vývoje až do současné podoby se nachází na webových stránkách školy www.zusmore.cz v kapitole Historie.
 
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
V současné době pracuje v ZUŠ Ořechov přibližně 20 pedagogických pracovníků s věkovým průměrem 44 roků. Pedagogové jsou podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů kvalifikováni pro výuku uměleckých předmětů ukončeným studiem na Konzervatoři a část pedagogů i vysokoškolským studiem v akreditovaných magisterských studijních programech odpovídajících svým charakterem vyučovaným předmětům. Učitelé si v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prohlubují a případně zvyšují kvalifikaci studiem či účastí v kurzech. Část pedagogů je umělecky aktivních a patří k uznávaným a respektovaným osobnostem ve svých oborech.
 
2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
V rámci svého regionu Základní umělecká škola Ořechov dlouhodobě spolupracuje s Obecním úřadem Ořechov, Městským úřadem Modřice, Obecní knihovnou Ořechov, Městským muzeem Modřice.
 
Další informace:
- výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ
- kulturní spolupráce s místními samosprávami i obcemi, kde škola nachází své žáky
- vystoupení ke Dnům matek a Dnům hudby
- stálé výstavy výtvarných prací žáků
- benefiční koncerty
- účast na multimediálních projektech
- návštěvy koncertů a výstav
- koncerty zajímavých hostů v prostorách školy
- spolupráce s rodiči v rámci Sdružení rodičů a přátel školy.
 
Za zmínku stojí trvalá a opakovaná spolupráce se ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Pohořelice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova a ZŠ Modřice. Škola má partnerskou školu v zahraničí.
S Musikschule Hohenau v Dolním Rakousku uskutečňujeme pravidelně výměnné a společné koncerty, do kterých jsou zapojeny i samosprávy obcí, ve kterých obě školy mají svá působiště. V současné době se škola neúčastní žádných dlouhodobých projektů.
 
2.5 Vybavení školy a její podmínky
Ve školním roce 2010/2011 se škola přestěhovala do zrekonstruované budovy na Komenského 4, Ořechov. Zde má ke své činnosti kvalitní a dostatečné zázemí pro všechny umělecké obory jak ve vlastních prostorách ZUŠ tak i v přilehlém Obecním sále, který využívá společně s ořechovskými divadelníky. Prostory školy jsou kapacitně zcela vyhovující. Řešíme dílčím způsobem odhlučnění jednotlivých učeben hudebního oboru, aby vyhovovaly dle možností hygienickým podmínkám stanoveným RVP pro výuku uměleckých předmětů.
Místo poskytovaného vzdělávání ZUŠ Ořechov v Modřicích, Benešova 271, je též v nově zrekonstruovaných prostorách. Své zázemí zde má hudební a výtvarný obor. V budově na Benešově ulici 268 probíhá výuka v tanečního a literárně-dramatického oboru. Kapacitně je i pobočka v Modřicích vzhledem k počtu studujících žáků dostačující.
Místo poskytovaného vzdělávání má ZUŠ Ořechov i v Syrovicích 152 v budově základní školy. Díky vstřícnému postoji ředitelství ZŠ jsme po drobných úpravách i zde nalezli dobré podmínky pro výuku hudebního oboru.

 

3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE

3.1 Zaměření školy
Našim žákům nabízíme:
• možnost studia v širokém výběru oborů uměleckého zaměření
• v hudebním oboru možnost poznávání a vzdělávání v různých hudebních stylech a žánrech od klasické, swingové, jazzové až po dechovou hudbu
• vedle sólové hry klademe velký důraz také na komorní, souborovou a orchestrální hru
• zapojení do mnoha komorních a orchestrálních souborů školy a do pěveckého sboru
• aktivní zapojení do společných, prokomponovaných vystoupení všech uměleckých oborů
• v tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru rozvoj a kultivaci uměleckého projevu, podpořeného prožitým fyzickým kontaktem, navození jejich emoční, pohybové, výtvarné a myšlenkové aktivity
• ve výtvarném oboru přizpůsobení se jasně daným zákonitostem existence reality, kterou mají žáci svou tvorbou prožívat a reflektovat prostřednictvím své výtvarné činnosti
 
3.2 Vize školy
Naším cílem je žák:
• jehož osobnost je harmonicky rozvíjena prostřednictvím uměleckého projevu
• jenž si uměleckým vyjadřováním vytváří a rozvíjí lidské vlastnosti jako je vůle, vytrvalost, cílevědomost, kultivovanost v chování, a posiluje své zdravé sebevědomí
• který se učí spolupracovat v kolektivu, naslouchat druhým
• jenž se ve zvoleném uměleckém oboru stává trvale aktivním buď na úrovni poučeného amatéra, či případně profesionála
• je tolerantní a nesobecký, umí přijmout kritiku a nebojí se vyjádřit svůj názor
• přijímá vědomosti, poznatky a dovednosti, zpracovává a uchovává je v souladu se zachováním své vnitřní integrity a přitom si vytváří smysl pro trpělivost, cílevědomost, dlouhodobost a píli
• je svébytnou, svobodnou a zodpovědnou osobností
• disponuje kvalitním základem pro svůj umělecký projev a jeho vyjádření
• uvědomuje si, váží si a rozvíjí kulturní odkaz našich předků

 

4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci:
- předáváme vlastní umělecké zkušenosti a prožitky, a přispíváme tak k uměleckému rozvoji žáka
- uplatňujeme metodicky ověřené, plynule navazující vyučovací postupy v souladu s Komenského heslem „škola hrou“
- vedeme žáky k hledání a pochopení obsahu uměleckého díla
- dosahujeme stanovených výchovných a vzdělávacích cílů systémovou prací založenou na individuálním přístupu k žákovi
- rozvíjíme u žáků smysl aktivního chápání tvůrčího procesu jako vzájemně propojeného vztahu vjemů, představ a jejich realizace
- vycházíme z přirozenosti, jedinečnosti a naturelu žáka a výběrem skladby, tématu nebo textu ho vedeme k samostatné aktivitě a pravidelnosti nácviku a touze po sebevyjádření
 
Strategie pro kompetenci osobnostně sociální:
- vedeme žáky k samostatnému myšlení a schopnosti zhodnotit výkon svůj i spolužáků, případně svého učitele, aby se nebáli svůj názor otevřeně vyjádřit, zdůvodnit a obhájit
- upřednostňujeme individuální přístup k žákovi jako k člověku, kterému nasloucháme, respektujeme ho a případně vlastními postoji a názory formujeme jeho pohled na svět
- stanovujeme konkrétní dílčí cíle etap uměleckého rozvoje žáků a k nim zaměřujeme přípravu žáků
- vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k reprezentaci školy, domácí přípravě, společné práci v kolektivu, která vede k socializaci žáka a zodpovědnosti za společný výkon
- udržujeme stálý a aktivní kontakt s rodiči našich žáků tak, aby porozumění vedlo k oboustranné komunikaci se zaměřením na osobnost dítěte, aby bylo vychováváno k zodpovědnosti, každodennímu vnímání povinností, trpělivosti a časovému nadhledu
- umožňujeme žákům mezioborovou spolupráci při společných veřejných vystoupeních
- učitel je příkladem a vzorem pro žáka po stránce umělecké i lidské, je aktivní ve svém oboru a sám disponuje tím, k čemu žáka vede a co po něm vyžaduje
 
Strategie pro kompetenci kulturní:
- vedeme žáky k všestrannému duševnímu a estetickému rozvoji osobnosti
- pěstujeme u žáků morální a etické hodnoty
- nabízíme žákům návštěvy kulturních akcí, vedeme je k četbě, poslechu, k využívání moderních multimediálních technologií pro jejich vlastní rozvoj
- vedeme žáky k samostatnosti při výběru svého repertoáru
- pomáháme žákům rozkrývat obsah díla a učíme je rozpoznávat a odlišit jeho kvalitu

 

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ

5.1 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5.1.1 Přípravné studium I. stupně

Přípravná hudební výchova
Do přípravného studia I. stupně jsou zařazováni žáci od 5 let, kteří prokázali předpoklady pro umělecké vzdělávání. V přípravné hudební výchově je podchycen zájem dětí o hudbu a na základě tohoto předpokladu jsou dále formou hry rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Výuka podněcuje kreativitu žáků v základních pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činnostech. Snaží se probudit v dětech hudební cítění, navodit rytmickou a sluchovou představivost, rozvíjet hudební paměť, seznámit je se základy hudební teorie.
Součástí výchovně vzdělávacího procesu je průběžné sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v ZUŠ.
 
Učební plán – varianta 1: dvouleté přípravné studium (pro žáky od 5 let)
Název předmětu 1. ročník 2. ročník
Přípravná hudební výchova 1 1
*Příprava ke hře na nástroj 0 - 1 0 - 1
Celkem 1 - 2 1 - 2
*poznámka: příprava ke hře na nástroj je realizována buď individuálně nebo ve skupině po 2–4 žácích, viz učební osnovy přípravného studia jednotlivých studijních zaměření. Zařazení žáků do Přípravy ke hře na nástroj vychází z posouzení jejich individuálních schopností, míry talentu a rámce povolené kapacity školy.
 
Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium (pro žáky od 6 let)
Název předmětu 1. ročník
Přípravná hudební výchova 1
*Příprava ke hře na nástroj 0 - 1
Celkem
1 - 2
*poznámka: příprava ke hře na nástroj je realizována buď individuálně, nebo ve skupině po 2–4 žácích, viz učební osnovy přípravného studia jednotlivých studijních zaměření. Zařazení žáků do Přípravy ke hře na nástroj vychází z posouzení jejich individuálních schopností, míry talentu a rámce povolené kapacity školy.
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu přípravná hudební výchova:

Přípravná hudební výchova (PHV)
Žák:
• zazpívá několik jednoduchých lidových či dětských umělých písní v jednohlase, přitom dbá na dodržení základních pěveckých návyků
• pojmenuje základní nástroje z Orffova instrumentáře a zahraje s nimi snadné doprovody říkadel či dětských písniček
• reaguje pohybem na znějící hudbu a na její změny (dynamické, tempové, v náladě, rozliší výškový pohyb melodie, kontrastní barvy nástrojů)
• zopakuje při hře na ozvěnu krátký rytmický nebo melodický úryvek, tvořivě s ním zachází
• orientuje se v nejzákladnějších hudebních pojmech
• udrží pozornost při poslechu krátkých vokálních a instrumentálních skladeb s tematikou blízkou dětskému světu
 
Přípravné studium II. stupně
Do přípravného studia II. stupně mohou být na základě výsledku talentové zkoušky přijati žáci od 14 let, kteří mají minimální nebo žádnou hudební průpravu, či případně studovali v odlišném studijním zaměření příslušného uměleckého oboru. Mohou být přijati i bez předchozího absolvování I. stupně a plní osnovy II. stupně.
 
Učební plán – varianta: jednoleté přípravné studium
Název předmětu 1. ročník
Hra na nástroj 1
*Komorní nebo souborová hra, sborový zpěv
1
Celkem 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacích předmětů:
Žák:
• předvede nástrojovou techniku a dovednosti přiměřené jeho věku a schopnostem v míře, jakou dovolí jeho individuální možnosti
• interpretuje skladby, kde uplatní dosažené a zvládnuté technické a výrazové prostředky ve zvoleném hudebním zaměření
 
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno žákům, kteří prokazují vynikající výsledky ve vzdělávání, projevují hlubší zájem o studium, nebo se připravují ke studiu na školách vyššího stupně uměleckého nebo pedagogického zaměření. Zařazení žáka do tohoto druhu studia se uskuteční rozhodnutím ředitele školy na základě návrhu učitele příslušného předmětu. Minimální hodinové dotace stanovené v učebním plánu základního studia mohou být navýšeny dle individuální potřeby žáka a možností školy.
 
Učební plán – studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
  1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo souborová hra, sborový zpěv
      1 1 1 1 2 2 2 2
Celkem 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Studium pro dospělé
Studium pro dospělé je organizováno dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. O zařazení žáka do tohoto druhu studia rozhoduje ředitel školy. Vzdělávací obsah studia pro dospělé vytváří učitel předmětu na základě vzdělávacích potřeb žáka formou studijního plánu zapsaného v třídní knize a schváleného ředitelem školy. Výuka probíhá v rozsahu minimálně 2 hodin týdně.

 

5.1.2 Předmět Hudební nauka

Učební plán vyučovacího předmětu Hudební nauka – viz učební plány jednotlivých studijních zaměření hudebního oboru.
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hudební nauka:
 
1. ročník
Žák:
• orientuje se v pojmu notová osnova (popis a funkce)
• procvičí rytmus ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu, sám vytvoří dle své fantazie jednoduché melodické a rytmické útvary, reaguje na dirigentská gesta
• orientuje se ve stupnici C, G, D, A, F dur • seznámí se a rozliší užití T, D v doprovodu
• pojmenuje hudební nástroje a zná jejich základní rozdělení, ovládá skupinovou souhru s využitím Orffových nástrojů
• zazpívá kromě jednohlasých písní i jednoduchý kánon
• aktivně poslouchá kratší skladby (písničky) a umí na ně vyjádřit a zdůvodnit svůj názor
 
2. ročník
Žák:
• zdokonalí čtení a zápis not v houslovém klíči
• vyjmenuje pořadí křížků a bé
• orientuje se ve stupnicích a tóninách dur do 4 křížků a bé, vytvoří základní kvintakordy T, S, D
• vysvětlí a používá základní hudební pojmy, označení a názvosloví, jejichž výčet postupně a nadále rozvíjí
• rozliší sluchem tónorod dur a moll
• vyjmenuje základní intervaly
 
3. ročník
Žák:
• se orientuje v notovém zápisu, dokáže pojmenovat noty v houslovém a basovém klíči s křížky a bé
• zná rozdělení mollových stupnic, je schopen rozepsat 3 základní varianty mollových stupnic do notové osnovy (sluchovou analýzou pozná, o kterou ze stupnic se jedná)
• vysvětlí pojem enharmonická záměna a v praxi nahradí dané tóny
• definuje intervaly, jejich rozdělení a je schopen tvořit malou a velkou sekundu a tercii v notovém zápisu. (rozpoznává výškové rozdíly mezi velkou a malou sekundou a tercií, čistou primou, kvartou, kvintou a oktávou sluchem).
• orientuje se v délkových hodnotách not, zná pojem triola, synkopa – dokáže je zatleskat a zazpívat, zaznamenat jednoduchou hudební myšlenku
• vyjmenuje časovou posloupnost hudebních slohů od renesance po hudbu 20. století
• vyjmenuje hudební žánry, které předcházely vzniku populární hudby
 
4. ročník
Žák:
• naváže na znalosti a poznatky z předchozích ročníků
• zná pojem akord – kvintakord a jeho stavbu, je schopen vytvořit sextakord a kvartsextakord v notovém zápisu, vysvětlí princip tvoření septakordů
• zapíše všechny stupnice dur a moll dle zadání do notové osnovy, rozumí jejich stavbě
• určí rozdíl v základních tempových označeních a je schopen vysvětlit termíny nejpoužívanějšího italského hudebního názvosloví
• definuje intervaly, dle zadání je schopen zapsat interval do notové osnovy a transponovat jej
• zúčastní se projektu zaměřeného na zápis jednohlasé skladby či písně a tvorbu snadného doprovodu do not a její transpozici do jiné tóniny
• orientuje se v různých hudebních uskupeních a v principu rozdělení lidských hlasů
• zná časovou osu vývoje hudebních slohů, má vědomí o charakteristických znacích hudebního vyjadřování v epochách renesance, baroka, klasicismu, romantismu a hudby 20. století.
• definuje rozdíl mezi třemi základními pilíři populární hudby (rock and roll, rock, pop) a zná jejich průkopníky, rozliší rozdíl mezi rockovým a popovým složením kapely
 
5. ročník
Žák:
• popíše složení komorního a symfonického orchestru, chápe princip rozdělení hudebních nástrojů do skupin a identifikuje je
• obohatí svoje znalosti o další pojmy hudebního názvosloví, definuje a vysvětlí základní hudební útvary jednoduchých hudebních forem – koncert, sonata, variace, rondo, malá písňová forma
• utřídí si znalosti o životě významných skladatelů ve vývoji v rámci hudebních. slohů, zná stěžejní symfonická díla a opery
• na základě poslechu rozezná a zařadí skladby populární hudby do jednotlivých žánrů (rock and roll, rock, pop, metal, hip-hop atd.)
• propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení
• dokáže pracovat a ovládat PC s hudebně-teoretickými programy

 

5.1.3 Studijní zaměření – Hra na klavír

O klavíru se někdy říká, že v sobě ukrývá celý orchestr. Na rozdíl od melodických nástrojů láká mnohé svými harmonickými možnostmi a daleko větší zvukovou pestrostí, kterou většina jiných nástrojů neskýtá. Své hudební využití má klavír jak v hudbě klasické, tak hudbě populární, jazzové, rock and rollové, muzikálové a další. Šikovný klavírista se pak může uplatnit nejen při sólových recitálech, ale i jako doprovazeč melodických nástrojů či zpěvu při komorní hře, jako klavírní doprovod pěveckého sboru, nebo jako člen kapely či orchestru. Krom toho je klavír jedním z mála nástrojů, na němž mohou muzicírovat dva až tři muzikanti zároveň. Skladby čtyřruční, šestiruční, případně pro dva klavíry, pak působí už velmi koncertně a profesionálně.
Díky tomu všemu se klavír již více jak 500 let těší stále velké oblibě a bylo pro něj napsáno bezpočet skladeb mnoha hudebních žánrů.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klavír
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka     
1 1 1 1 1            
*Komorní nebo souborová hra, klavírní seminář, sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klavír:
 
Přípravné studium
Žák:
• je obeznámen se svým hudebním nástrojem – vnitřní mechanické vybavení, způsob tvoření tónu – struny, paličky, klávesy a dokáže popsat jeho základní části
• dokáže u nástroje správně sedět
• vlastní sluchovou kontrolou se zaměří na tvoření tónu
• orientuje se na klávesnici
• je schopen intonačně identifikovat výšku tónu (vysoké, hluboké) a směr melodie (klesající, stoupající, na místě)
• je schopen poznat základní metrum dvoudobého, třídobého, čtyřdobého taktu
• je obeznámen s jednoduchým notovým zápisem
• přijímací zkouška do 1. ročníku – dvě lidové písně zpaměti
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• je obeznámen s hudebním nástrojem a dokáže popsat jeho základní části
• má vytvořeny správné základní návyky v technice úhozu a tvoření tónu
• dokáže spojit nejjednodušší notový zápis s orientací na klávesách
• ovládá a realizuje sluchovou představou hru v základní dynamice forte a piano, realizace sluchové představy
• ovládá klavírní úhoz portamento a legato
• rozeznává notové hodnoty a pomlky (celá, půlová, čtvrťová) v rámci daného metra
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá dudáckou kvintu
• je schopen transponovat jednoduchou melodii do nejbližších tónin
• zahraje skladbu s jednohlasou melodií paralelně v oktávě
• je schopen zahrát zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• rozliší základní agogickou změnu ritardando v závislosti na charakteru skladby
• zahraje dvojhmaty při doprovodu lidových písní nebo ve snadných přednesových skladbách
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v protipohybu a tónický kvintakord s obraty k hraným stupnicích každou rukou zvlášť
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá základní tóny harmonických funkcí T, D, S
• je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbičku
 
3. ročník
Žák:
• uvědoměle tvoří znělý tón a je schopen sluchové sebekontroly
• je schopen hry nejjednodušší polyfonie
• v přednesových skladbách odpovídajících věku žáka dokáže uplatnit hru trojhlasých akordů
• rozlišuje další stupeň dynamického rozlišení mezzoforte, crescendo, decrescendo
• realizuje další typ úhozu staccato
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně a mollovou stupnici s akordy každou rukou zvlášť
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá akordů základních harmonických funkcí T, D, S
• zvládá hru z listu v pětiprstové poloze
• zahraje skladbu odpovídající úrovně 3. ročníku ve čtyřruční úpravě s učitelem
• je schopen zahrát zpaměti přednesovou skladbu
 
4. ročník
Žák:
• aplikuje při hře pravý pedál a synkopickou pedalizaci
• dokáže zvukově odlišit hlasy v jednoduché polyfonii
• dokáže zahrát durovou a mollovou stupnici přes 4 oktávy v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů dominantní septakord
• zvládá náročnější rytmy jako triola, synkopa a tečkovaný rytmus
• obohacuje svou hru o jednoduché melodické ozdoby (příraz, mordent, nátryl, obal)
• zahraje skladbu ve čtyřruční úpravě s dalším žákem
• zahraje z listu skladbu úrovně nižších ročníků
• se prezentuje veřejně skladbou hranou zpaměti
 
5. ročník
Žák:
• je schopen zahrát skladbu s náležitým hudebním výrazem, agogikou a pedalizací
• se orientuje a dokáže provést větší hudební formu (sonatina, rondo nebo variace)
• se orientuje v základních akordových značkách (dur, moll, septakord) a dokáže je použít při doprovodu melodie
 
6. ročník
Žák:
• využívá při hře pohotově všech dosud osvojených výrazových prostředků
• zahraje náročnější polyfonní skladbu
• ve hře používá melodické ozdoby
• dokáže zahrát durovou a mollovou stupnici kombinovaným způsobem a velký rozklad akordů a jejich obratů každou rukou zvlášť
 
7. ročník
Žák:
• na svém absolventském vystoupení provede alespoň 2 sólové skladby různých hudebních stylů (z baroka nebo klasicismu a romantismu nebo 20. století) a 1 klavírní doprovod (příp. 4ruční hru) s náročností přiměřenou svým individuálním schopnostem
• při svém hudebním projevu uplatňuje znalost základních stylových prvků, využívá všech dosud zvládnutých technických a výrazových dovedností a uvědoměle pracuje s kvalitou tónu
• je schopen hry přiměřeně obtížných skladeb z listu
• absolvent I. cyklu se prezentuje jako kultivovaná a zdravě sebevědomá osobnost
• je schopen vnímat nutnost a dodržování určitých společenských zásad v závislosti na charakteru kulturní akce v rámci ZUŠ
 

II. STUPEŇ

1. a 2. ročník
Žák:
• je obeznámen se zmenšeným a dominantním septakordem
• je schopen se koncentrovat na provedení delší skladby
• dokáže interpretovat alespoň 1 skladbu zpaměti

• pracuje samostatně s dynamikou

 
KOMORNÍ HRA:
• je aktivně zapojen do komorní hry (4 ruční hra, korepetice, hudebního souboru) a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
 
3. a 4. ročník
TECHNICKÁ CVIČENÍ:
Žák:
• má vypracovanou drobnou prstovou techniku
• zvládá náročnější technické prvky (repetiční technika a křížení rukou)
• pohotově zvládá náročnější rytmy (např. 3:2, kvintoly apod.)
 
PŘEDNES:
• dokáže samostatně pracovat s agogikou
 
IMPROVIZACE:
• obměňuje a rozvíjí vkusně jednoduchou melodii v rámci vlastních improvizačních schopností
• na svém absolventském vystoupení provede alespoň 2 sólové skladby různého hudebního stylu (z baroka nebo klasicismu a romantismu nebo 20. století) a 1 klavírní doprovod (příp. 4ruční hru)

 

5.1.4 Studijní zaměření – Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření – Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) modul A, vychází ze vzdělávacího zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba.
Elektronický klávesový nástroj (keyboard) nabízí mnoho různých možností, které jsou závislé na vnitřním elektronickém vybavení nástroje. Automatický doprovod, barvy tónů, imitace zvuků a další. Umožňuje propojení s multimédii, hru podle akordických značek a další. Keyboard je ale také nutné vnímat jako složitý přístroj, který malé dítě není schopné v celé šíři obsáhnout. Je vhodné, aby hře na tento hudební nástroj předcházela klavírní metodika výuky, která položí základ prstové technice a dovednostem, které jsou nezbytné pro hru na každý klávesový nástroj. Teprve po této průpravě bude vyspělejší žák seznamován postupně s možnostmi elektronického nástroje. Žáci jsou vyučováni individuálně, nebo ve skupinové výuce maximálně čtyř žáků.

Učební plán:

Přípravné studium

Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu
I. stupeň
II. stupeň
 
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
I.r 
II.r
III.r
IV.r
Hra na keyboard
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hudební nauka
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
Celkem
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na elektronické klávesové nástroje:

Přípravné studium

Žák:
• se seznámí s hudebním nástrojem
• dokáže u nástroje správně sedět
• orientuje se na klávesnici
• je schopen intonačně identifikovat výšku tónu (vysoké, hluboké) a směr melodie (klesající, stoupající, na místě)
• je schopen poznat základní metrum dvoudobého, třídobého, čtyřdobého taktu
• je obeznámen s jednoduchým notovým zápisem
 

I. STUPEŇ

1. ročník
Žák:
• popíše základní části nástroje a rozumí zásadním rozdílům mezi klavírem a elektronickým klávesovým nástrojem
• předvede správné základní návyky v technice úhozu (portamento a legato), tvoření tónu a správné postavení ruky
• spojí nejjednodušší notový zápis s orientací na klávesách
• dokáže číst noty basového klíče v rozmezí malé c-c1
• ovládá hru v základní dynamice forte a piano a realizuje sluchovou představu
• rozliší notové hodnoty a pomlky (celá, půlová, čtvrťová) v rámci daného metra
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů (dudáckou kvintu)
• transponuje jednoduchou melodii do nejbližších tónin
• orientuje se sluchově dle individuálních schopností v široké harmonii a zahraje skladbu ve čtyřruční úpravě s jednohlasou melodií paralelně v oktávě
• zahraje zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v protipohybu a tónický kvintakord s obraty k hraným stupnicích každou rukou zvlášť
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů (základní tóny harmonických funkcí T, D, S)
• ovládá funkci STYLE na nástroji a podle vhodně zvoleného stylu je schopen určit dvou-, tří- a čtyřdobé metrum
• předvede základní agogickou změnu ritardando v závislosti na charakteru skladby
• dokáže zahrát dvojhmaty při doprovodu lidových písní nebo ve snadných přednesových skladbách
• zahraje zpaměti jednoduchou melodii
 
3. ročník
Žák:
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně, mollovou stupnici s akordy každou rukou zvlášť
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů (akordů základních harmonických funkcí T, D, S), sluchově rozliší tóninu dur, moll a septakord
• ovládá funkcí ONE FINGER a dokáže vytvořit doprovod k melodii na základě této funkce
• rozliší další stupeň dynamického rozlišení mezzoforte, crescendo, decrescendo
• předvede další typ úhozu – staccato
• je schopen sluchové sebekontroly
• zahraje nejjednodušší polyfonii
• dokáže uplatnit hru trojhlasých akordů v přednesových skladbách dle individuálních možností
• hraje z listu v pětiprstové poloze
• předvede náročnější skladbu ve čtyřruční úpravě s učitelem
• zahraje zpaměti přednesovou skladbu
 
4. ročník
Žák:
• zahraje durovou a mollovou stupnici přes 2 oktávy od bílých kláves v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně
• hraje s pedálem
• užívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů se zapojením dominantního septakordu
• zvládá náročnější rytmy (triola, synkopa a tečkovaný rytmus)
• doplní svou hru o jednoduché melodické ozdoby (příraz, mordent, nátryl, obal)
• dokáže zahrát náročnější skladbu ve čtyřruční úpravě s dalším žákem
• zahraje z listu skladbu úrovně nižších ročníků
 
5. ročník
Žák:
• je schopen zahrát skladbu s náležitým hudebním výrazem, agogikou a pedalizací
• orientuje se v základních akordových značkách a dokáže je použít při doprovodu
• ovládá další funkce keyboardu VOICE, SYNCHRO, INTRO, ENDING, FILL IN
• rozliší různé žánry a styly a předvede vhodně zvolené možnosti elektrického nástroje
• se zapojí do souboru a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
 
6. ročník
Žák:
• zahraje durovou a mollovou stupnici do 7 křížků a bé a příslušné akordy s obraty
• zahraje vypočítaný trylek a rozloží jej do stylizovaného doprovodu
• využívá při hře všech dosud osvojených výrazových prostředků
• dokáže využít funkci SPLIT a upravit klávesnici k optimálnímu využití její části pro melodii a části pro doprovod
• se zapojí do souboru a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
 
7. ročník
Žák:
• ovládá práci s paměťovou kartou nástroje a umí ji využívat
• uplatní při svém hudebním projevu znalost základních stylových prvků
• se zapojí do souboru a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
• předvede na svém absolventském vystoupení alespoň 2 sólové skladby různých žánrů s širokým využitím možností elektronického nástroje
• absolvent I. cyklu se prezentuje jako kultivovaná a zdravě sebevědomá osobnost
• vnímá nutnost dodržování určitých společenských zásad v závislosti na charakteru kulturní akce v rámci ZUŠ
 

II. STUPEŇ

1. a 2. ročník
Žák:
• uplatní všechny doposud získané zkušenosti a návyky v I. stupni studia
• vybere si literaturu ve spolupráci s učitelem
• ovládá svůj nástroj po stránce technické a umí nástroj propojit s počítačem
• zdokonalí práci s nástrojem a jeho hudebními funkcemi, prohloubí dynamické a agogické cítění
• předvede hru zpaměti, zvládá hlavní technické a výrazové možnosti nástroje
• samostatně nastuduje skladby své individuální technické a výrazové úrovně, navrhne prstoklady, zvuky a rytmy
• prezentuje svou systematickou a cílevědomou domácí přípravu, při níž využívá znalosti, jak nastudovat obtížnější místa
 
3. a 4. ročník
Žák:
• interpretuje skladby různých stylů a žánrů, přičemž uplatní technické funkce nástroje
• využívá funkci záznamu hudby (tvoření MIDI souborů) a umí soubor transportovat do počítače
• je schopen transportovat MIDI soubor do nástroje
• při hře využívá poznatky o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření přednesové stránky dané skladby
• využije své znalosti a dovednosti tak, aby byl schopen uplatnit se jako sólista, hráč v komorním seskupení nebo člen souboru
• zaměří se podle svého zájmu o určitý hudební styl a rozvine na základě svých znalostí, schopností a dovedností svoji technickou a muzikální úroveň tak, aby v umělecké praxi úspěšně obstál jako dobrý a pohotový hudebník
• připraví se a zahraje (sólově nebo v rámci komorního seskupení) na absolventském vystoupení

 

5.1.5 Studijní zaměření – Hra na housle

Studium hry na housle vyžaduje velkou trpělivost, vůli, nadání a vztah k hudbě. Hra stupnic a etud je nezbytným prostředkem ke zdárné interpretaci přednesových skladeb. Žák především rozvíjí svoji hudebnost, estetické a emocionální cítění.
Následné možnosti uplatnění v budoucnu:
• zájmová umělecká činnost
• využití znalosti hry na housle v oblasti profesí – uměleckého a pedagogického zaměření
• široké možnosti uplatnění ve hře sólové, komorní, v orchestrech symfonických, estrádních, tanečních i folklórních
• návaznost na studium v oblasti hry sólové, činnosti skladatelské i dirigentské
• vytváření vlastního uměleckého názoru a obecného uměleckého rozhledu

 

Učební plán:

Přípravné studium

Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na housle
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka
1
1 1 1 1
 
 
 
 
 
 
*Komorní nebo
souborová hra,
sborové zpívání
 
 
 
1
1 1 1 1 1 1 1
Celkem
2
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na housle:

Přípravné studium

Žák:
• popíše nástroj – housle, smyčec
• dbá na základní návyky postoje a držení nástroje
• hraje v pizzicatu na strunách E, A, D, G s pokládáním prstů dle individuálních schopností
• vytváří znělost tónu hrou smyčcem na prázdných strunách
• rozvine intonační představivost zpěvem lidových písní a napodobením zazpívaných a zahraných tónů
 

I. STUPEŇ

1. ročník
Žák:
• popíše nástroj a jeho části
• zvládá základní držení nástroje – houslí a smyčce
• vytvoří pomocí tahu smyčce znějící tón
• ovládá moll a dur prstoklad hrou pizzicato, arco
• hraje melodii nebo lidovou píseň na jedné struně
 
2. ročník
Žák:
• zdokonalí držení nástroje – houslí, smyčce
• rozvine hru smyčcem – détaché, legato, dělené smyky
• zvládá prstoklad moll, dur, hraje stupnice C a G dur, technická a prstová cvičení
• odvodí následné tóny v moll a dur prstokladu podle prázdných strun
• rozvine dovednosti hrou lidových písní nebo jednoduché přednesové skladby
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správný postoj a držení nástroje
• koordinuje pravou a levou ruku a ovládá smyky détaché, legato a jejich kombinace
• tvoří kvalitní tón v kombinaci na všech strunách
• rozvine intonaci a technickou stránku hry pomocí hry stupnic do 2 křížků a 2 bé a jejich akordů, hrou etud a ovládá durový a mollový prstoklad
• orientuje se v notovém zápisu, využívá dosud osvojených dovedností při hře přednesové skladby s dynamickým rozlišením a tempovými variacemi, hrou zpaměti
• zvládá hru společně s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón pomocí rovného tahu smyčcem
• využívá smyků détaché, legato, martellé, staccato a jejich kombinací
• využívá všech prstokladů v 1. poloze a orientuje se v notovém záznamu
• rozvine intonaci a technickou stránku hry pomocí hry stupnic dur a moll v rozsahu dvou oktáv a hrou etud
• rozvine smysl pro přesný rytmus
• uplatní výrazové složky hry s použitím dynamického odstínění a vibrata
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• orientuje se ve hře všech prstokladů a hraje ve 3. poloze
• rozvine orientaci v notovém zápisu
• užívá všech dosud osvojených smyků a jejich kombinací
• zlepší intonaci pomocí hry stupnic dur a moll v rozsahu 2 oktáv i s použitím 3. polohy
• zdokonalí technickou stránku hry pomocí hry etud
• využije všech dosud osvojených dovedností ve hře přednesové a zaměří se na charakter interpretované skladby s použitím vibrata, dynamiky
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
6. ročník
Žák:
• rozvine krásu a zpěvnost houslového tónu
• upevní hru ve 3. poloze s nácvikem výměn, seznámí se s hrou ve 2. a 4. poloze
• zdokonalí hru smykovou zrychlením détaché a legata přes struny v různých částech smyčce
• hraje stupnice s akordy dur a moll v rozsahu 2 oktáv s využitím hry v polohách a stupnic s akordy v rozsahu 3 oktáv od struny G
• zdokonalí techniku levé ruky
• hraje skladby různých hudebních žánrů, interpretací vyjádří charakter skladby s využitím veškerých osvojených dovedností a hrou rozsáhlejších skladeb zpaměti
• uplatní získané nástrojové dovednosti ve hře komorní a souborové
 
7. ročník
Žák:
• upevní veškeré dosud získané dovednosti a návyky
• hraje stupnice s akordy a jejich obraty dur a moll v rozsahu 3 oktáv
• rozvine technickou dovednost a kulturu znělého, zpěvného tónu s použitím vibrata
• upevní intonační sebekontrolu ve všech prstokladech a hře v dosud zvládnutých polohách s plynulostí výměn, hrou základních dvojhmatů
• hraje jednodušší skladby bez přípravy
• rozvine samostatnost při nastudování přiměřeně obtížné skladby
• užívá svých dovedností ve hře komorní a souborové
• obohatí interpretovanou skladbu svým osobitým projevem
 

II. STUPEŇ

1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón
• zdokonalí hru ve 2., 3., 4. poloze
• umí využít všechny části smyčce v dynamickém odstínění i jejich kombinace
• zdokonalí techniku levé ruky, hraje melodické ozdoby
• zvládá tónovou a intonační sebekontrolu
• zdokonalí smykovou techniku hrou spiccato
• využije hry v polohách k odstínění barvy tónu
• zvládne náročnější etudy pro rozvoj techniky levé ruky
• využije veškerých dovedností k interpretaci náročnějších skladeb vyjádřením obsahu, fráze, vlastním osobitým projevem s použitím vibrata
• zdokonalí čtení notového záznamu hrou z listu
 
3. a 4. ročník
Žák:
• dbá na znělost a kvalitu tónu
• zvládá trylková cvičení s intonační jistotou
• zvládá smykovou techniku s rytmickou přesností
• hraje stupnice v rozsahu 3 oktáv s použitím dosud osvojené hry v polohách, dvojhmatech
• zdokonalí výraz, dynamické odstínění a technickou stránku hry u přednesové skladby dle svých individuálních možností a dosaženého stupně dovednosti
• rozvine svůj hudební rozhled rozborem návštěv koncertů a poslechem různých hudebních žánrů
• rozvine samostatnost při nastudování skladeb s ohledem na barvu a kvalitu tónu, smykové a výrazové varianty s využitím hry ve všech dosud zvládnutých polohách
• hraje skladby různých hudebních žánrů
• zdokonalí a uplatní dosud veškeré získané dovednosti a návyky ve hře sólové, komorní, souborové
• podílí se výběrem hudební literatury na tvorbě repertoáru
• ukončí studium 4. ročníku II. stupně absolventským koncertem

 

5.1.6 Studijní zaměření – Hra na violoncello

Hra na violoncello nabízí jedinečnou možnost, jak rozvinout a uplatnit veškeré umělecké nadání a schopnosti. Ke hře na tento královský nástroj je zapotřebí dobrého sluchu pro orientaci na hmatníku, fantazie a představivosti pro tvorbu nejrozličnějších zvuků a barev. Violoncello se výrazně uplatňuje nejen v klasické hudbě, ale také v hudbě populární jako doprovodný, akordický či melodický nástroj neomezených technických a výrazových možností.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.

Učební plán:

Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1              
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na violoncello:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• popíše části violoncella a jejich funkci
• dokáže uvolněně pohybovat levou rukou po hmatníku
• upevní správné postavení levé ruky
• napodobí a pojmenuje známé zvuky, ruka není fixována v 1. poloze
• umí vodit smyčec po prázdných strunách
• zahraje jednoduché skladby zpaměti
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• orientuje se v základních tónových řadách
• zvládá hru přes struny, hru legato v základních technických cvičeních
• využívá možnosti smyčce ve hře crescendo – decrescendo
• chápe poměry prstů pravé ruky na smyčci
• hraje jednoduché přednesové skladby, používá dynamiku a základní výrazové prostředky k vyjádření obsahu hudby a představy skladatele
 
2. ročník
Žák:
• zvládá kombinaci úzké a široké polohy v tónových řadách, uplatní znalost hry v polohách v přednesových skladbách
• zlepší koordinaci obou rukou
• je schopen intonační sebekontroly vizuálně a především sluchem
• umí použít druhy smyků staccato, martellé, détaché
• hraje podle notového zápisu, uplatní intonační sebereflexi
• vyjádří hudební náladu v přednesových skladbách pomocí širší škály výrazových prostředků dynamických i tempových
 
3. ročník
Žák:
• upevní správné držení těla při hře na nástroj (v závislosti na jeho fyziologických předpokladech), koordinuje pohyby obou rukou
• tvoří kvalitní tón, zvládá základy hry vibrato
• předvede základy bezpolohového hraní levé ruky
• vyjádří náladu skladby pomocí dosud nabytých zkušeností
• prezentuje vlastní názor na interpretaci přednesových skladeb
 
4. ročník
Žák:
• pracuje s kvalitou tónu, jeho odstíny a barvami v různých dynamických škálách
• zvládá plynulé výměny v polohách
• hraje stupnice dur i moll do 5 křížků a bé a technická cvičení, kde rozvine interpretační dovednosti dle individuálních možností
• hraje složitější přednesové skladby, kde předvede vlastní interpretační názory a dovednosti
• zapojí se do komorní a souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• předvede základy techniky hry ve dvojhmatech
• hraje stupnice dur a moll ve 3 oktávách ve všech křížcích a bé
• používá hru vibrato jako součást svých výrazových prostředků
• hraje jednoduché skladby na úrovní 2. ročníku z listu, uplatní osvojené technické dovednosti
• se aktivně zapojí do komorní a souborové hry
 
6. ročník
Žák:
• zvládá kombinaci obtížnějších způsobů smyku při hře
• využívá při hře všech doposud nabytých technických dovedností a znalostí
• rozvine možnosti dynamického a barevného odstínění znělého tónu
• čte plynule notový zápis a orientuje se v něm, při hře plně využívá a kombinuje různé polohy na hmatníku
• uplatní hru z listu v středně náročných skladbách, vytvoří si vlastní názor na studovanou skladbu
• zapojí se do komorní a souborové hry
 
7. ročník
Žák:
• využívá všechny prostředky kterým se naučil v přednesových skladbách
• hraje spiccato a další druhy vibrata
• rozliší dle svých individuálních možností ve hře výrazové prostředky jednotlivých stylových období a žánrů
• zhodnotí samostatně vlastní výkon a dokáže nalézat způsoby jak jej vylepšit
• rozvine pestrost svého repertoáru, podílí se na jeho výběru, obohatí ho o skladby moderní i populární hudby
• uplatňuje se v komorní a souborové hře, je schopen navrhovat různé možnosti a řešení interpretace
• samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• hraje stupnice ve 3 oktávách
• zvládá hru z listu v jednoduchých skladbách klasických autorů
• zdokonalí vibrato a vhodně ho použije
• dokáže vystavět hudební frázi a určit její kulminační křivku
• používá širší škálu smyků, v závislosti na svých možnostech
• zvládá základy bezpolohové hry
• zapojí se podle svých schopností a zájmu v komorní nebo souborové hře
 
3. a 4. ročník
Žák:
• kombinuje rytmická, tempová a výrazová označení, dokáže je uplatnit ve skladbách
• má utvořen vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
• uplatní se v komorní nebo souborové hře
• dokáže vyhledat a budovat vlastní repertoár dle svého interpretačního zaměření
• rozvine samostatnost při nastudování skladeb s ohledem na barvu a kvalitu tónu, smykové a výrazové varianty s využitím hry ve všech dosud zvládnutých polohách
• ukončí studium veřejným absolventským vystoupením

 

5.1.7 Studijní zaměření – Hra na zobcovou flétnu

Studium Hry na zobcovou flétnu nabízí možnost dvojího zaměření studia:
1. jako přípravný nástroj pro jiný akustický dechový nástroj (vytváří návyk správného a zdravého dýchání)
2. jako renesančně-barokní základní nebo souborový nástroj
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• dbá správného postoje při hře
• dodržuje vyslovení, označení tónu jazykem
• zvládá pokrytí prstokladu d1–d2, hraje v 4/4, 2/4 a 3/4 taktu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách
• nadechuje se v označených místech ústy
• zahraje lidovou píseň zpaměti
 
2. ročník
Žák:
• upevní správný postoj a držení nástroje
• hraje tenuto a legato
• zahraje stupnice C, G, F s T5
• ovládá prstoklad c1–g2 a zvládá orientaci v osminových hodnotách
• nadechuje v označených místech ústy
• zahraje lidovou píseň zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• vede správným způsobem dech při nasazení a ukončení tónu
• předvede hru tenuto a legato
• hraje stupnice dur a moll do 1 křížku a 1 b s příslušným T5 a D7 zpaměti
• ovládá prstoklad c1–a2 a zvládá kombinace tečkovaných rytmů v hodnotách not šestnáctinových
• nadechuje ústy ve vhodných místech melodie a fráze
• přednese lidovou píseň nebo jednodušší skladbu dle individuálních možností zpaměti
• hraje jednoduché melodie podle sluchu
• předvede souhru s dalším nástrojem
Pokud žák do tohoto období nepřestoupí na jiný dechový nástroj, pokračuje ve studiu na základní altovou zobcovou flétnu v F ladění.
 
4. ročník:
Žák:
• dbá správného postoje při hře
• tvoří kvalitní tón se základní jednoduchou artikulací
• dodržuje správný prstoklad v součinnosti s rytmickou složkou hry
• dýchá ústy na vhodných místech
• vnímá náladu skladby a ztvárňuje ji výrazovými prostředky
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• hraje kvalitním vyrovnaným tónem
• se dokáže správně nadechovat ve vhodných místech skladby
• ovládá základní melodické ozdoby
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
6. ročník
Žák:
• je schopen určit náladu a charakter skladby a vyjádřit ji dostupnými a zvládnutými prostředky v artikulaci, dynamice, agogice
• dotváří skladbu vhodnými melodickými ozdobami
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
7. ročník
Žák:
• disponuje kvalitním tónem v rozsahu nástroje
• je schopen sám určit vhodné místo pro nádech
• uplatní znalosti o agogice, dynamice, tempu, melodických ozdobách a artikulaci při interpretaci skladeb různých stylů a žánrů
• zahraje z listu skladby 1.–2. ročníku
• vyhledá dle svého zájmu skladbu, kterou samostatně nastuduje
• dokáže samostatně dotvářet vedení svého hlasu v souborové nebo komorní hře
• ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• užívá při hře nástroje v C a F ladění
• hraje kvalitním vyrovnaným tónem
• orientuje se v notových zápisech houslového a basového klíče
• samostatně používá hudební vyjadřovací prostředky ve skladbách různých stylů a žánrů
• je schopen vlastní korekce a sluchové kontroly
• umí dotvářet skladbu vhodnými melodickými ozdobami
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
3. a 4. ročník
Žák:
• předvede základní znalosti o barokní interpretaci
• popíše funkci barokní zobcové flétny a její historii
• orientuje se v různých hudebních stylech a žánrech
• vyhledá dle svého zájmu skladby, které samostatně nastuduje a vytváří si vlastní repertoár
• uplatní znalosti o agogice, dynamice, tempu, melodických ozdobách a artikulaci ve skladbách vlastního výběru, které dokáže samostatně nastudovat
• v souborové nebo komorní hře používá nástroje v C i F ladění
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením

 

5.1.8 Studijní zaměření – Hra na příčnou flétnu

Vzdělávání ve hře na příčnou flétnu ve své podstatě obsahuje několik závazných metodických prvků, které v syntéze činí hru tzv. předpisovou:
1. postoj při hře, držení nástroje, prstoklad
2. tvorba nátisku, formovaní retní štěrbiny
3. dechová technika
4. artikulace, agogika
5. hudební myšlení a projev
Tyto jednotlivé prvky podléhají stálé korekci v jakémkoli období hráčova vývoje, ba co nejvíce ji zdůrazňují právě zralí profesionálové. Z tohoto faktu vyplývá, že dodržování správných metodických praktik je pro veškeré ročníky studia stejné. Mění se pouze nároky a hudební prostředí, na kterém se buduje a stupňuje hráčova zkušenost.
Hra na příčnou flétnu umožňuje interpretaci naprosto všech hudebních stylů a žánrů, neboť technické a tónové možnosti tohoto nástroje jsou extrémně široké. Další výhodou příčné flétny je široká škála uplatnění v sólové a kolektivní hře.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na příčnou flétnu:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• je seznámen s nástrojem a inklinuje ke hře na dechový nástroj
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva a správného nádechu a výdechu
• nasazuje tón jazykem
• rozeznává základní vlastnosti tónu
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• umí správně sestavit, popsat a udržovat svůj nástroj
• dbá správných návyků pro držení nástroje a uvolněný postoj při hře
• dokáže vytvořit tón retní štěrbinou s vyslovením
• zvládá prstoklad nejméně levé ruky (tzn. g–h)
• nadechuje se ústy a snaží se o vědomé tvoření dechové opory
• orientuje se v celých, půlových a čtvrťových hodnotách not a pomlk, notace g1–h1, v 4/4, 2/4 a 3/4 taktu
• zahraje zpaměti předehraný motiv, říkadlo nebo lidovou píseň
 
2. ročník
Žák:
• dbá na uvolněný postoj při hře
• zvládá základní nasazení a ukončení tónu
• kontroluje sluchem kvalitu tónu
• je schopen správného držení flétny pravou i levou rukou s prstokladem
• dbá v rámci svých možností dechové opory, dýchá ústy
• ovládá prstoklad chromaticky nejméně g1–g2, orientuje se v hodnotách not osminových a jejich pomlk ve čtvrťových taktech
• zahraje zpaměti lidovou píseň
 
3. ročník
Žák:
• dbá na uvolněný postoj při hře
• dovede zahrát rovný čistý tón v legatu, tenutu
• umí správně držet flétnu s nezávislým prstokladem
• ovládá vědomý nádech ústy s dechovou oporou a vědomý plynulý výdech ukončený následným hlubokým nádechem
• zvládá prstoklad chromaticky nejméně d1–d3
• hraje G, D, F dur stupnice s T5 velkým rozkladem
• zahraje snadné etudy a přednesové skladby přehledně melodicky a rytmicky
• vnímá náladu skladby, kterou vyjádří výrazovými prostředky
• předvede zpaměti nejméně lidovou píseň
• hraje jednoduché melodie podle sluchu
• je schopen v rámci individuálních možností souhry s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• zvládá správný postoj při hře a držení nástroje
• dbá na nátiskovou stabilitu a kultivuje tónovou znělost a čistotu
• dodržuje předepsanou dynamiku a agogiku
• artikuluje ve 2násobném staccatu
• dodržuje rytmickou přesnost prstokladu
• prodlužuje dobu výdechu a dbá dechové opory
• ovládá prstoklad v rozsahu d1–g3
• hraje stupnice dur a moll do 1 křížku, 1 b a T5, D7 akordy, etudy a přednesové skladby s pohybem nejméně osminových hodnot
• vnímá náladu skladby a ztvárňuje ji výrazovými prostředky
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• umí nasadit tón určité výšky s čistým vyslovením
• dodržuje předepsanou dynamiku a agogiku
• dbá dechové opory, dýchá na vhodných místech
• předvede vyrovnanou prstokladovou techniku s rytmickou přesností
• ovládá prstoklad v rozsahu c1–a3
• hraje stupnice dur a moll do 2 křížků a 2 b a T5, D7 akordy, etudy a přednesy obsahující synkopy a tečkované rytmy hodnot osminových not
• určí tempo, dynamiku a náladu skladby
 
6. ročník
Žák:
• dovede zahrát zvukově vyrovnaný čistý tón ve všech polohách nástroje
• artikuluje ve 2násobném staccatu, tvoří vědomé vibrato
• předvede vyrovnanou prstokladovou techniku s rytmickou přesností
• dbá rychlých pohotových nádechů v místech vhodných pro danou melodii, frázi
• ovládá prstoklad v rozsahu c1–b3
• hraje stupnice dur a moll do 3 křížků a 3 b a T5, D7, etudy a přednesy obsahující šestnáctinové hodnoty
• určí tempo, dynamiku a vystihne náladu skladby
 
7. ročník
Žák:
• předvede tónovou jistotu ve všech polohách nástroje a nátiskovou pružnost, kterou je schopen zkvalitňovat tónovou čistotu a intonaci
• tvoří vědomé vibrato a 2násobné staccato
• koriguje prstokladovou přesnost s rytmickou složkou hry
• ovládá hluboký brániční nádech a plynulý pomalý výdech, nádechy vhodně přizpůsobuje dané melodii, frázi
• ovládá prstoklad v rozsahu c1–b3
• hraje stupnice dur a moll do 4 křížků a 4 b a T5, D7, v etudách a přednesech kombinuje rytmy šestnáctinových hodnot
• dovede skladbu ztvárnit dynamicky, výrazově a agogicky
• samostatně nastuduje skladby různého slohového období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti
• dokáže samostatně dotvářet vedení svého hlasu v souborové nebo komorní hře
• prezentuje svůj hudební projev na veřejném vystoupení
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• používá dechové opory k tvorbě dynamiky, umí využít dechové ekonomiky k tvorbě frází
• má objektivní názor na sebehodnocení své hry a vytváří představu o vlastním pojetí interpretace
• koriguje sjednocení nátisku pro zvukovou vyrovnanost ve všech polohách flétny
• koordinuje prstokladovou složku hry s artikulací 2násobného staccata, vazbami legata a rytmickou přesností
• dovede vyjádřit náladu skladby
 
3. a 4. ročník
Žák:
• předvede nátiskovou pružnost kvalitním, zvukově vyrovnaným ozevem tónů v celém rozsahu flétny
• disponuje přehledným rytmickým prstokladem
• ztvární interpretovanou skladbu příslušnou dynamikou a s dodržením tempových označení
• dodržuje nádechy na vhodných místech, které dokáže sám určit
• je schopen korekce své hry
• vkládá do hry vlastní osobitou interpretační představu
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• prezentuje svůj hudební projev na veřejném vystoupení
• orientuje se v různých stylech a žánrech, které dokáže interpretovat v sólové, souborové nebo komorní hře
• využívá získaných vědomostí a zkušeností k samostatné volbě hudebního materiálu a uplatňuje se ve vlastním i veřejném společenském a kulturním životě

 

5.1.9 Studijní zaměření – Hra na klarinet

 
Klarinet je nástroj velmi širokého uplatnění. Má své místo v symfonické, komorní, lidové, dechové, taneční a jazzové hudbě a samozřejmě také jako sólový nástroj. Cílem výuky hry na klarinet je vést žáka k tvořivé interpretaci skladeb a vychovat z něj aktivního hráče, schopného samostatně pokračovat v některém, podle svého zájmu, zvoleném žánru.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klarinet:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• je seznámen s nástrojem, inklinuje ke hře na dechový nástroj
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva a správného nádechu a výdechu
• rozezná základní vlastnosti tónu
• nasazuje tón jazykem
• dle individuálních schopností dokáže opakovat intonační a rytmické modely
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• umí sestavit a rozložit nástroj, popsat jeho části a nasadit plátek na hubičku
• má správný postoj a držení nástroje při hře
• ovládá základní nátiskové a dechové schopnosti
• hraje nasazovaně jednoduché lidové písně v základním šalmajovém rejstříku v celých, půlových, čtvrťových a osminových notách
 
2. ročník
Žák:
• má správný postoj a držení nástroje při hře, rozvíjí nátiskové a dechové schopnosti
• zlepší kvalitu ozvu zvládnutých tónů
• zvládá hrát ve dvojici s učitelem jednoduchá dueta
• hraje nasazovaně a legato jednoduché melodie a lidové písně zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správný postoj, držení nástroje a uvolněnost svalstva na obou rukou při hře
• předvede prstovou techniku dle svých individuálních možností
• vede správným způsobem dech při nasazení a ukončení tónu
• přechází plynule ze šalmajového rejstříku do klarinetového po g2
• zvládá v pomalých tempech zahrát čtvrťovou notu s tečkou a synkopu
• hraje v základních dynamických odstínech p – f, nasazovaně a legato jednoduché hudební útvary a lidové písně zpaměti
• hraje stupnice C, G, D, F, B dur + T5
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• zdokonalí ozev v přechodovém rejstříku a kulturu nasazování tónů do c3
• užívá při hře noty celé, půlové, čtvrťové, osminové a noty s tečkou
• rozvine své hudební schopnosti – sluch, rytmus, paměť
• hraje lehčí melodické instruktivní skladbičky
• se zapojuje do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• upevní tónovou kulturu a dbá na zvukovou vyrovnanost ve všech rejstřících
• užívá hru staccato, tenuto, legato, portamento
• uplatní při hře skladeb technické a výrazové schopnosti /dynamika, agogika, frázování/
• hraje přednesové skladby ve volnějších tempech
• je zapojen v komorní hře – dueta, tria a větší soubory
 
6. ročník
Žák:
• dbá a zkvalitňuje ozev tónů ve všech rejstřících po e3
• užívá hru staccato a legato s vyrovnanou prstovou technikou
• zvládá hru tečkovaného rytmu a hru v artikulacích
• hraje přednesové skladby různých stylů a žánrů ve volnějších tempech
• je aktivní v komorní hře – dueta, tria a větší soubory
 
7. ročník
Žák:
• hraje zvukovou vyrovnaností tónů v celém rozsahu po g3
• využívá při hře všechny doposud získané technické a výrazové dovednosti
• zvládá hru oktávové transpozice na lehčích skladbách
• ovládá v základních rysech frázování a výslovnost v taneční a jazzové hudbě
• hraje přednesové skladby různých stylů a žánrů v odpovídajících tempech
• vyhledá dle svého zájmu skladbu, kterou samostatně nastuduje
• ukončí I. stupeň veřejným absolventským koncertem
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• uplatní všechny zkušenosti a návyky doposud získané v I. stupni studia
• hraje s intonační jistotou, správnou dechovou technikou při stálé nátiskové připravenosti
• zvládá nástroj v celém rozsahu i s pomocnými hmaty při hře skladeb různých slohových období a žánrů
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
• rozvine výrazovou stránku hry na klarinet /dynamiku, frázování, artikulace/
• zvládá hru melodických ozdob
• hraje transpozice in C
• je schopen hry z listu
 
3. a 4. ročník
Žák:
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• orientuje se dle svého zaměření v improvizaci na bluesovou dvanáctku pomocí pentatonické a bluesové stupnice
• zvládá dle svých možností a profilace interpretaci a frázování taneční a jazzové hudby
• je činný v komorní, souborové hře nebo ve hře v orchestru
• je schopen zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s výkony ostatních žáků
• využívá svých získaných zkušeností k samostatnosti a ke schopnosti rozšiřovat si dále repertoár bez pomoci učitele
• ukončí studium 4. ročníku II. stupně absolventským koncertem

 

5.1.10 Studijní zaměření – Hra na saxofon

 
Saxofon je hudební nástroj vyrobený z kovu, ale z důvodu své stavby a způsobu, jakým se na něj hraje, patří mezi nástroje dechové dřevěné. Vynalezl jej okolo roku 1840 belgický nástrojař, flétnista a klarinetista Adolf Sax. Používá se především v moderní a jazzové hudbě jako nástroj sólový i jako součást jazzových komorních souborů a orchestrů /bigbandů/. V menší míře se vyskytuje v hudbě klasické. Velice časté je seskupení saxofonů v menších souborech, kde se zvuk těchto nástrojů velmi dobře barevně pojí. Oblíbené je saxofonové kvarteto, složené z nejužívanějších typů saxofonů – soprán, alt, tenor a baryton saxofon.
je svými rozměry, vahou, menzurou a způsobem držení nástrojem velmi fyzicky náročným. Je velmi vhodné a žádoucí začít se studiem hry na saxofon od čtvrtého ročníku, po předchozí hře na klarinet nebo jiný dechový nástroj.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu, jako vhodný přípravný nástroj.
I. STUPEŇ:
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na saxofon:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• je seznámen s nástrojem, inklinuje ke hře na dechový nástroj
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva a správného nádechu a výdechu
• rozezná základní vlastnosti tónu
• nasadí tón jazykem
• dle individuálních schopností dokáže opakovat intonační a rytmické modely
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• umí sestavit a rozložit nástroj, popsat jeho části a nasadit plátek na hubičku
• zaujme správný postoj a držení nástroje při hře
• zvládne základní nátiskové a dechové návyky
• zahraje nasazovaně jednoduché lidové písně ve spodním rejstříku v celých, půlových, čtvrťových a osminových notách
 
2. ročník
Žák:
• má vyvážené držení nástroje při správném postoji a držení těla
• prohloubí základní nátiskové a dechové návyky a schopnosti
• zlepší délku a kvalitu ozvu osvojených tónů
• zahraje ve dvojici s učitelem jednoduchá dueta
• zahraje nasazovaně a legato jednoduché melodie a lidové písně zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• předvede správný postoj, držení nástroje a uvolněnost svalstva na obou rukou při hře
• nasadí a ukončí správným způsobem tón
• přechází přiměřeně kvalitním tónem ze spodního do horního rejstříku po g2
• orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
• zvládne v pomalých tempech zahrát čtvrťovou notu s tečkou a synkopu
• vyjádří náladu skladby v základních dynamických odstínech p – f, nasazovaně a legato
• zahraje jednoduché hudební útvary, dokáže zahrát melodii podle sluchu a lidové písně zpaměti
• uplatní se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• zlepší ozev hry v přechodovém rejstříku a kulturu nasazování tónů do c3
• užívá při hře noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, noty s tečkou a synkopu
• zdokonalí techniku dýchání s oporou bránice a techniku souhry prstů s jazykem
• zahraje lehčí melodické instruktivní skladbičky, v komorní hře dueta a tria
• je schopen souhry s jinými hudebními nástroji a účastní se komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• zvládá ozev tónů ve všech rejstřících po c3
• hraje staccato, tenuto, legato, portamento
• rozvine své hudební schopnosti – sluch, rytmus, paměť
• uplatní při hře skladeb technické a výrazové schopnosti /dynamika, agogika, frázování/
• hraje přednesové skladby ve volnějších tempech
• zapojí se do komorní hry (duo, trio i větší soubor)
 
6. ročník
Žák:
• hraje vyrovnaně s tónovou a zvukovou kulturou ve všech rejstřících po c3
• užívá hru staccato, legato, tečkovaného rytmu a hru v artikulacích s vyrovnanou prstovou technikou
• chápe rozdílnost hudby klasické a hudby moderní (swingové a jazzové)
• zvládne v základních rysech frázování a výslovnost T – D ve swingové a jazzové hudbě
• hraje přednesové skladby různých stylů a žánrů ve volnějších tempech
• zapojí se do komorní hry (duo, trio i větší soubor)
 
7. ročník
Žák:
• hraje se zvukovou vyrovnaností tónů a s využitím plné dechové opory v celém rozsahu po e3
• využívá při hře všechny doposud získané technické a výrazové dovednosti
• dokáže samostatně nastudovat skladbu přiměřené obtížnosti
• interpretuje skladby moderní a jazzové hudby se správným frázováním (synkopy, trioly, ligatury, artikulace T – D)
• je schopen jednoduché improvizace s využitím pentatonické a bluesové stupnice
• zvládne hru oktávové transpozice na lehčích skladbách
• se zapojí dle svých schopností a žánrové preference do hry v komorních souborech nebo melodicko-rytmických seskupeních
• ukončí I. stupeň veřejným absolventským koncertem, kde zúročí a předvede všechny získané návyky a schopnosti
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• uplatní všechny doposud získané zkušenosti a návyky v I. stupni studia
• orientuje se v notovém zápise, hraje s intonační jistotou, správnou dechovou technikou při stálé nátiskové připravenosti
• samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu
• zvládá nástroj v celém rozsahu i s pomocnými hmaty, hraje skladby různých slohových období a žánrů a chápe jejich rozdílnost
• je schopen zahrát jednoduchou improvizaci na blues 12 a hry podle sluchu s využitím vlastní fantazie
• aktivně se zapojí do hry v komorních nebo souborových seskupeních různého žánrového zaměření
 
3. a 4. ročník
Žák:
• frázuje, artikuluje a uplatní správnou výslovnost v moderní a jazzové hudbě
• využívá svých získaných hudebních zkušeností k samostatnosti přípravy skladeb
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• samostatně vyhledá a rozšíří svůj repertoár
• orientuje se v akordech používaných v jazzu a v jejich značení
• je schopen jednoduché vertikální a horizontální improvizace na jazzové standardy s využitím vlastní fantazie
• uplatní se jako samostatný hudebník při hře sól i jako člen souboru
• je schopen zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s výkony ostatních žáků
• ukončí 4. ročník II. stupně absolventským koncertem

 

5.1.11 Studijní zaměření – Hra na lesní roh

 
Studijní zaměření Hra na lesní roh vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Lesní roh je moderní nástroj s lahodným, měkkým tónem. Hra na lesní roh má v českých zemích hlubokou tradici. Nástroj má své pevné místo v symfonických i dechových orchestrech. Nachází i uplatnění jako nástroj sólový, s bohatou nástrojovou literaturou.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
 
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na lesní roh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na lesní roh:
 
Přípravné studium
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu, pracuje s barvou tónu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a bé
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• použije B ladění (v případě dvojlesnice)
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
 
5. ročník
Žák:
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• pracuje s barvou tónu
• použije plynulou a uvolněnou prstovou techniku
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• dbá na vhodnou stylovou interpretaci přednesové skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku
• zvládá jednoduchou transpozici in Es
• zvládá hru elementárních melodických ozdob
• samostatně nastuduje skladby různého slohového období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové, nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v celém rozsahu nástroje
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí hrou v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.12 Studijní zaměření – Hra na trubku

 
Studijní zaměření
 
Hra na trubku vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Trubka patří do skupiny žesťových nástrojů. Má charakteristický zvuk, který ji řadí k rytířům symfonických orchestrů a leaderům jazzových bigbandů a dechových souborů. Úspěšné studium hry na trubku je podmíněno nutností pravidelné a systematické práce. Odměnou je zvládnutí hry na moderní nástroj, který má široké uplatnění, těší se velké oblibě a přináší osobní uspokojení jak hráči, tak i posluchačům.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na trubku:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozumí principu tvorby tónu na žesťový nástroj
• rozezná základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby v rozsahu g–g1
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii v rozsahu g–a1
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• zahraje jednoduché retní vazby v rozsahu g–c2
• hraje tenuto, legato
• předvede hru v 3/4, 2/4 a 4/4 taktu
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti v rozsahu g–c2
 
3. ročník
Žák:
• prodlouží herně dechovou fázi, kontroluje intonační stránku svého projevu
• využívá při rozehrávce a tvorbě kvalitního tónu hru na nátrubek
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato v rozsahu fis–e2
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• rozšíří dle individuálních schopností tónový rozsah fis–g2
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• pracuje s barvou tónu
• použije plynulou a uvolněnou prstovou techniku
• rozšíří hru do rozsahu fis–a2
• ovládá chromatickou řadu tónů v enharmonické záměně v možném rozsahu
• hraje jednoduché melodie in C
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří dle individuálních schopností tónový rozsah fis–b2
• dokáže zahrát v nižší tónové poloze násobné staccato v pomalém tempu
• rozliší triolu, synkopu
• předvede dle individuálních schopností základní frázování v dechové či moderní hudbě
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• zahraje dvojnásobné a trojnásobné staccato v přiměřeném tempu dle individuálních schopností v možném rozsahu
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku, transponuje do C
• zvládá hru elementárních melodických ozdob
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry
• respektuje a dodržuje pravidla společné práce
• podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• dodržuje předepsaná dynamická a agogická označení ve studovaných skladbách
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• ovládá a rozliší artikulaci a frázování v moderní a dechové hudbě
• aktivně je zapojen do orchestrálních i komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší melodii ve vhodné transpozici s jiným nástrojem, dokáže transponovat jednoduchou melodii dle sluchu
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí na hře v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.13 Studijní zaměření – Hra na tenor/baryton

 
Studijní zaměření Hra na tenor/baryton vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Do skupiny žesťových nástrojů patří dva velmi podobné nástroje tenor (notace v houslovém klíči) a menzurou mírně širší baryton (eufonium, notace v klíči basovém). Oba nástroje nacházejí široké uplatnění především v oblasti dechové hudby, kde vyplňují střední zvukovou polohu mezi nástroji sopránovými a basovými. Jsou i velmi vhodné jako nástroj přípravný pro hru na snižcový pozoun (podobná velikost nátrubku). I po stránce technických možností jsou všem dalším žesťovým nástrojům zcela rovnocenné.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na tenor/baryton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na tenor/baryton:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a bé
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• použije plynulou a uvolněnou prstovou techniku
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• dbá na vhodnou stylovou interpretaci přednesové skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku
• zvládá hru elementárních melodických ozdob
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v celém rozsahu nástroje
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy, pečuje o nástroj
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí na hře v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.14 Studijní zaměření – Hra na pozoun

 
Studijní zaměření Hra na pozoun vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Pozoun je nátrubkový dechový nástroj s charakteristickým tónem, jehož historie sahá až do 15. století. Výška tónu se mění pohybem snižce, který umožňuje velmi přesnou intonaci. Úspěšná hra na pozoun je podmíněna systematickým a pravidelným studiem, které může navázat na předchozí studium Hry na tenor/baryton, případně na pístový pozoun s ohledem na dispozici žáka (délka pravé paže). Pozoun má své místo nejen v orchestrech, ale i v žesťových souborech, v jazzu a samozřejmě i jako sólový nástroj, nejčastěji s doprovodem klavíru.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu, jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na pozoun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na pozoun:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu • rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• čte a hraje v basovém klíči v přiměřeném tempu
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• užívá retní vazbu na alikvotních řadách
• čte a hraje v basovém klíči
• zvládá hru v polohách snižce 1–4
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah
• rozšíří hru do všech základních poloh snižce
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• obohatí dovednost vazby tónů o snižcovou vazbu
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• dbá na vhodnou stylovou interpretaci přednesové skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• ovládá snižcovou vazbu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• užívá vazby (retní, snižcovou i kombinovanou)
• užívá pomocnou polohu (+, -)
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• zvládá hru ve všech základních polohách snižce
• užívá vazby (retní, snižcovou i kombinovanou)
• užívá pomocnou polohu (+, -)
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v celém rozsahu nástroje
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy, pečuje o nástroj
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí na hře v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora
 

5.1.15 Studijní zaměření – Hra na tubu

 
Studijní zaměření Hra na tubu vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Do skupiny žesťových nástrojů neodmyslitelně patří jeden z nejhlouběji znějících nástrojů – tuba. Hra na tento nástroj vyžaduje nezbytný stupeň fyzické vyspělosti žáka. V nižších ročnících se studium případně realizuje v rejstříkově příbuzných studijních zaměřeních (Hra na tenor/baryton). Tuba (hovorové označení bas) tvrdí muziku. Toto přísloví platí v plném smyslu slova. Tvoří harmonickou oporu především v oblasti dechové hudby, pro kterou je zcela nepostradatelná. Je samozřejmě i nástrojem v instrumentáři symfonického orchestru. Využití jako sólového nástroje je v poslední době velmi časté. Zdatní hráči dokážou buď v původních skladbách nebo ve vhodných transkripcích zahrát i vysoce náročné skladby virtuózní povahy.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na tubu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na tubu:
 
Přípravné studium
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředku k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• umí číst noty v basovém klíči
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• zdokonalí čtení v basovém klíči
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a bé
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• prohloubí zájem o hru na tubu
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• předvede správné držení nástroje, ovládá základní údržbu nástroje
• zvládne intonačně a nátiskově přechod do nižší rozsahové polohy
• použije změnu prstokladu
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a 3 bé
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost v přiměřeném tempu a individuální dispozici, odpovídající hře na nový nástroj
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
6. ročník
Žák:
• zdokonalí hru v basovém klíči
• zlepší nasazení tónů
• upevní znalost prstokladu
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry, nasazení a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové či komorní hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry na základě jejího vlastního posouzení
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovni 3. ročníku
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• dovede dle harmonické představy tvořit vedení basové linky k melodii dle sluchu zpaměti
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v možném rozsahu
• hraje stupnice a akordy tónické, septimové v možném rozsahu
• dovede dle harmonické představy tvořit vedení basové linky k melodii dle sluchu zpaměti
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílných slohových období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy, pečuje o nástroj
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílných slohových období a stylového zaměření
• je zapojen v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.16 Studijní zaměření – Hra na kytaru

 
Kytara patří v současné době k velmi oblíbeným hudebním nástrojům, neboť v sobě spojuje přednosti nástroje jak melodického, tak akordického. Uplatňuje se jako nástroj sólový, doprovodný a ve spojení s jinými nástroji v komorní, jazzové a moderní hudbě všech žánrů. Vychází ze staleté hráčské i nástrojařské tradice a z bohaté hodnotné literatury, která obsahuje všechna hudební stylová období.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1 – 2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na kytaru:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• umí vyjmenovat struny, jednotlivé části nástroje a zná základy správného držení nástroje
• hraje střídavý úhoz dvou prstů pravé ruky s dopadem
• rozliší pojmy rychle – pomalu, silně – slabě
• dokáže správně postavit levou ruku na hmatníku v V. nebo VII. poloze
• hraje jednoduchá rytmická cvičení podle notového zápisu
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• umí vyjmenovat označení prstů pravé a levé ruky
• zná správné držení nástroje, postavení a uvolnění obou rukou při hře
• užívá ke hře jednohlasých melodií střídavý úhoz prstů i, m – apoyando s hrou palcem na prázdných strunách
• orientuje se na hmatníku v I. poloze hraním jednoduchých melodií a národních písní
 
2. ročník
Žák:
• zvládá hru v I. poloze ve spojení s notovým zápisem a orientuje se na melodických strunách do II. polohy
• hraje střídavý a současný dvojhlas s použitím prázdných basových strun, používá kombinace prstů p, i, m, a
• kontroluje rytmickou a tempovou plynulost hry
• používá základní dynamiku p – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správné držení nástroje s uvolněným postavením obou rukou
• orientuje se na hmatníku v I. a II. poloze ve spojení s notovým zápisem
• dovede vyjádřit náladu skladby elementárními výrazovými prostředky p – mf – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
• využívá při doprovodu písní základní harmonické funkce T, S, D
• podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
• zahraje dvouoktávovou durovou a mollovou stupnici s kadencí bez hmatu barré
 
4. ročník
Žák:
• hraje základní typové prstoklady durových a mollových stupnic
• orientuje se na hmatníku do V. polohy ve spojení s notovým zápisem
• využívá u přednesových skladeb různých stylových období techniku apoyando, tirando a akordický vícehlas v kombinaci všech prstů pravé ruky
• používá dynamické odstínění p – mf – f a tónové rejstříky sul tasto, sul ponticello
• uplatňuje se podle svých schopností v komorní nebo souborové hře
 
5. ročník
Žák:
• hraje dvouoktávové typové stupnice, kadence s využitím malého nebo velkého barré, oktávy
• orientuje se na hmatníku do VII. polohy a využívá ve skladbách hru ve vyšších polohách
• dle svých schopností ovládá hru podle akordických značek a improvizovaný doprovod
• zahraje v pomalém tempu z listu jednoduchý part na úrovni látky 2. ročníku
• uplatní se ve hře s dalším nástrojem /duo, trio/
 
6. ročník
Žák:
• ve skladbách využívá hru ve vyšších polohách
• hraje durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie
• rozliší interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
• při hře použije vzestupné, sestupné legato a přirozené flažolety
• zahraje z listu jednoduchý part na úrovni látky 3. ročníku
• doprovodí jednoduchým způsobem sebe nebo jiný nástroj /duo, trio/
 
7. ročník
Žák:
• si naladí pomocí elektronické ladičky kytaru
• orientuje se na hmatníku do IX. polohy, ovládá hru v polohách se správnou prací levé ruky při výměně poloh
• hraje všechny durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie, sexty a decimy
• ovládá základní nástrojovou techniku apoyando, tirando, hru akordického vícehlasu v kombinaci prstů p, i, m, a
• skladbu interpretuje rytmicky přesně, s tónovou kulturou a s barevným a dynamickým odstíněním
• doprovodí podle notace a akordických značek, hraje kadence a vytvoří vlastní doprovod
• připraví se na ukončení studia 1. stupně absolventským koncertem
• uplatňuje se podle svých schopností v komorní nebo souborové hře
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• naváže a prohloubí učební látku z I. stupně a aktivně ji využívá
• rozšíří svůj repertoár s přihlédnutím na individuální zájmy
• zajímá se a rozšíří svoje znalosti o výrobě nástrojů, historii kytary, jejích kvalitách a typech
• prohloubí své znalosti o autorech píšících pro tento nástroj
• rozvine improvizační schopnosti podle svých možností a budoucího zaměření (jak po stránce rytmicko-melodické, tak po stránce harmonické)
• hraje plynule podle akordových značek
• navštěvuje koncerty, aktivně poslouchá hudbu (CD, DVD, videokazety, televize, rozhlas) a utvoří si vlastní interpretační názor
 
3. a 4. ročník
Žák:
• využívá efektivně získané dovednosti, které potřebuje při přípravě na vystoupení (umí si samostatně vybrat vhodný repertoár, naplánovat a časově rozvrhnout nácvik skladby s přihlédnutím na obtížné pasáže)
• má osvojeny barevné odstíny a rejstříky svého nástroje a aktivně je uplatňuje s důrazem na kvalitní kultivovanost tónu
• samostatně nastuduje přednesové skladby (jak po stránce výrazové, tempové a rytmické, tak i charakteru skladby)
• ukončí studium absolventským vystoupením

 

5.1.17 Studijní zaměření – Hra na elektrickou kytaru

 
Elektrická kytara je velmi oblíbeným nástrojem současných hudebníků. Nachází uplatnění zejména v hudebních stylech, jejichž vlastností využívá rock, metal, blues, jazz a řada dalších žánrů napříč celým hudebním spektrem. Byla vyvinuta z klasické akustické kytary přidáním snímačů pod struny. Z toho důvodu má širší možnosti práce se zvukem, nabízí zvuk čistý a zvuk zkreslený. Elektrická kytara spadá do kategorie drnkacích strunných nástrojů. Je potažena šesti strunami, na něž se drnká prsty nebo takzvaným trsátkem.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let – 1 hodina týdně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1 – 2 hodiny

Vzhledem k fyzické vyspělosti žáků je vhodné začít s výukou hry na elektrickou kytaru od čtvrtého ročníku, po předchozím studiu hry na akustickou kytaru.
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na elektrickou kytaru:
 
Přípravné studium
 
Žák:
• umí vyjmenovat struny, jednotlivé části nástroje a zná základy správného držení nástroje
• hraje střídavý úhoz dvou prstů pravé ruky s dopadem
• rozliší pojmy rychle – pomalu, silně – slabě
• dokáže správně postavit levou ruku na hmatníku v V. nebo VII. poloze
• hraje jednoduchá rytmická cvičení podle notového zápisu
 
I. STUPEŇ
 
1. ročník
Žák:
• umí vyjmenovat označení prstů pravé a levé ruky
• zná správné držení nástroje, postavení a uvolnění obou rukou při hře
• využívá ke hře jednohlasých melodií střídavý úhoz prstů i, m s hrou palcem na prázdných strunách
• orientuje se na hmatníku v I. poloze hraním jednoduchých melodií a národních písní
 
2. ročník
Žák:
• zvládá hru v I. poloze ve spojení s notovým zápisem a orientuje se na melodických strunách do II. polohy
• hraje střídavý a současný dvojhlas s použitím prázdných basových strun, používá kombinace prstů p, i, m, a
• kontroluje rytmickou a tempovou plynulost hry
• používá základní dynamiku p – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správné držení nástroje s uvolněným postavením obou rukou
• orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech na hmatníku v I. a II. poloze ve spojení s notovým zápisem
• podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
• zahraje dvouoktávovou durovou a mollovou stupnici s kadencí bez hmatu barré
• využívá při doprovodu písní základní harmonické funkce T, S, D
• dovede vyjádřit náladu skladby elementárními výrazovými prostředky p – mf – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
• uplatňuje se podle svých schopností v souhře s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• umí popsat jednotlivé části nástroje a zná základy správného držení nástroje
• drží správným způsobem trsátko se správným úhozem o struny
• zvládá posuvné prstoklady stupnic s výměnou poloh
• hraje dvojhlasé power akordy otevřené a s tlumením strun malíkovou hranou
• orientuje se na hmatníku do V. polohy ve spojení s notovým zápisem
• uplatňuje se podle svých schopností v souhře s dalším nástrojem
 
5. ročník
Žák:
• zvládá synchronizaci pravé a levé ruky při hře stupnic a pentatonik vázaně, tlumeně a staccato
• orientuje se na hmatníku do VII. polohy při hře jednoduchých hudebních útvarů
• dokáže zahrát jednoduché sólo s využitím vibráta a vytahovaných tónů
• hraje rozložené akordy trsátkovou technikou
• uplatňuje se ve hře s dalším nástrojem /duo, trio/
 
6. ročník
Žák:
• zvládá hru oktáv trsátkovou technikou
• orientuje se na hmatníku do IX. polohy
• hraje durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie
• používá jednotlivých figur při hře blues, rocku a metalu
• zná základní schéma dvanáctitaktového blues
• doprovodí sebe nebo jiný nástroj /duo, trio/
 
7. ročník
Žák:
• pomocí elektronické ladičky si naladí kytaru
• ovládá základní nástrojovou techniku, je schopen zahrát obtížnější sóla s využitím vibráta, legata, vytahovaných a zdvojených tónů, trylků a flažoletů
• orientuje se na hmatníku do IX. polohy, ovládá hru v polohách se správnou prací levé ruky při výměně poloh
• hraje všechny durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie, sexty a decimy
• skladby interpretuje rytmicky přesně, s tónovou kulturou a s barevným a dynamickým odstíněním
• umí vytvořit kytarový akordový hmat podle značky, doprovází podle notace a akordických značek, hraje kadence a vytváří vlastní doprovod
• uplatňuje se při hře s jiným nástrojem nebo v souborových uskupeních
• ukončí studium 1. stupně absolventským koncertem
 
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník
Žák:
• orientuje se na hmatníku do XII. polohy • uplatňuje všechny zkušenosti a návyky doposud získané v I. stupni studia
• při interpretaci skladeb využívá speciální kytarové techniky, kvalitu tónu, dynamické a barevné možnosti nástroje
• dokáže plynulého přechodu při hře stupnic a pentatonik v rychlém tempu
• zajímá se a rozšiřuje svoje znalosti o historii, výrobě a typech kytar a jejích kvalitách
• je schopen jednoduché a středně těžké improvizace na blues 12 a hry podle sluchu s využitím vlastní fantazie
• uplatní se v souhře v kombinaci s další kytarou nebo jiným nástrojem v souborové hře
• k utvoření vlastního názoru navštíví koncerty a aktivně poslouchá hudbu (CD, DVD, internet, televize, rozhlas)
 
3. a 4. ročník
Žák:
• ovládá hru dvouoktávových a tříoktávových typových stupnic v dur i moll, intervalových stupnic a rozšířené kadence
• hraje specifické kytarové techniky hry /arpeggio, hammering, nahvízdávané tóny, bluesové figury/ a ovládá práci s aparaturou
• interpretuje písně a skladby různých stylů a žánrů v jemných barevných a dynamických odstínech
• je schopen jednoduché vertikální a horizontální improvizace na jazzové standardy s využitím vlastní fantazie
• orientuje se v akordech používaných v jazzu a v jejich značení • uplatňuje se jako samostatný hudebník při hře sól, doprovodů a jako člen souboru
• je schopen zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s výkony ostatních žáků
• využívá svých získaných zkušeností k samostatnosti a ke schopnosti rozšiřovat si dále repertoár bez pomoci učitele
• ukončí studium II. stupně absolventským koncertem
 

5.1.18 Studijní zaměření – Hra na bicí nástroje

 
Výuka bicích nástrojů spočívá v rozvíjení individuality každého žáka. Jejím cílem je připravit umělecky samostatného hudebníka, který bude vybaven takovými technickými a hudebními znalostmi a dovednostmi, které umožňují stylově čistou interpretaci přiměřeně náročných skladeb jak sólových, tak i orchestrálních. Žáci se učí rozpoznávat hudební styly moderní hudby, která v dnešní době skýtá nepřebernou škálu výrazových možností.
Každý žák inklinuje k určitému stylu a naší snahou musí být jednoznačná podpora, popřípadě usměrnění jeho hudebního vývoje. Dnešní svět bicích nástrojů prochází každodenně mnoha změnami, na které je třeba pohotově reagovat. Mění zároveň i pohled na bicí nástroje jako na plnohodnotný hudební nástroj využitelný v každé hudební oblasti. Neustále dochází k posouvání technických možností hry na moderní bicí nástroje. V posledních letech dochází k převratnému vývoji v oblasti konstrukce a výroby hudebních nástrojů. Častým jevem ve světě je zakládání orchestrů a skupin složených z bicích nástrojů, jež si získávají velkou oblibu u posluchačů na různých festivalech a koncertech.
 
Učební plán:
 
Přípravné studium
 
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2