Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OŘECHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KOMENSKÉHO 4, 664 44 OŘECHOV
 

„ŠKOLA HROU, TANCEM, MALBOU A PŘEDNESEM“

OBSAH

2.1 Počet oborů, velikost
2.2 Historie a současnost
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
2.5 Vybavení školy a její podmínky
3.1 Zaměření školy
3.2 Vize školy
5.1 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU
5.2.2 Studijní zaměření – Výtvarná tvorba
5.3.2 Studijní zaměření – Taneční tvorba
5.4.1 Studijní zaměření Přípravná dramatická výchova 
5.4.2 Studijní zaměření – Divadelní tvorba
8.1 Zásady hodnocení žáků
8.2 Způsob hodnocení žáků
8.3 Oblasti vlastního hodnocení školy

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název ŠVP:
Školní vzdělávací program pro umělecké vzdělávání
Základní umělecké školy Ořechov, příspěvková organizace
 
Motivační název:
„ŠKOLA HROU, TANCEM, MALBOU A PŘEDNESEM“
 
Předkladatel:
Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
Komenského 4, 664 44 Ořechov
IČO: 49461702
Ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek
Telefon: 737 044 728
 
Zřizovatel:
Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, (č.p. 449)
601 82 Brno
Telefon: 541 651 111
ID datové schránky: x2pbqzq
 
Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012
VII. Vydání
Datum vydání: 1. 9. 2022

 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Počet oborů, velikost
Základní umělecká škola, Ořechov, příspěvková organizace, Komenského 4, s pobočkami v Modřicích, Benešova ulice 268 a 271 poskytuje základní umělecké vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém, na odloučeném pracovišti v budově Základní školy Syrovice 152 v oboru hudebním.
Škola má celkovou nově povolenou kapacitu 380 žáků. Z toho obor hudební 270 žáků, obory výtvarný, taneční a literárně dramatický celkem 110 žáků.
 
2.2 Historie a současnost
Základní umělecká škola Ořechov (dále jen ZUŠ) byla založena v roce 1951. Brzy vznikly pobočky v blízkých obcích a několik odloučených pracovišť i ve vzdálenějších místech Brněnska. Po celou dobu své existence byla a je považována za důležitou a nezastupitelnou vzdělávací instituci na poli základního uměleckého vzdělávání a vnímána jako součást kulturního dění v místech své působnosti. Za dobu své existence ZUŠ Ořechov prošla mnoha změnami až do podoby, ve které ji znáte dnes na jejím novém působišti na Komenského 4 v Ořechově u Brna a místech poskytovaného vzdělávání v Modřicích na Benešově 268 a 271 a odloučeném pracovišti v Syrovicích.
Možnost uměleckého vzdělávání zde nacházejí a využívají žáci nejen z Ořechova, Modřic a Syrovic, ale i spádových obcí Prštic, Silůvek, Hajan, Želešic, Sobotovic a dalších. ZUŠ Ořechov navazuje na vše pozitivní, co jí zanechali její předchůdci. Kontinuálním a společným cílem je kvalitní edukace, plnící výstupy Školního vzdělávacího programu. Škola reflektuje a plní další potřeby a požadavky na výchovu a vzdělávání, zejména v souvislosti s formami a způsoby on – line výuky.  
Zevrubný popis celého historického vývoje až do současné podoby se nachází na webových stránkách školy www.zusmore.cz v kapitole Historie.
 
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Učitelé školy jsou podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů kvalifikováni pro výuku uměleckých předmětů ukončeným studiem na konzervatoři a vysokoškolským studiem v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech odpovídajících svým charakterem vyučovaným předmětům. Učitelé si v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prohlubují kvalifikaci studiem v akreditovaných vzdělávacích seminářích a kurzech. Část pedagogů je umělecky aktivních a patří k uznávaným a respektovaným osobnostem ve svých oborech.
 
2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
V rámci svého regionu Základní umělecká škola Ořechov dlouhodobě spolupracuje s Obecním úřadem Ořechov, Městským úřadem Modřice, Obecní knihovnou Ořechov, Městským muzeem Modřice.
Další informace:
Do trvalých aktivit školy patří kulturní spolupráce s místními samosprávami,  městem i obcemi v působnosti školy,  prezentace školy při ZUŠ OPEN, pravidelná vystoupení školy na festivalu „Mozartovy děti“ v Brně, spolupráce s chráněnou dílnou „ V růžovém sadu“, koncerty zajímavých hostů v prostorách školy, návštěvy koncertů a výstav, benefiční koncerty, vystoupení ke Dnům matek, výstavy  výtvarných prací žáků. Dlouhodobá podpora  činnosti školy ze strany Spolku rodičů a přátel školy.
Za zmínku stojí trvalá spolupráce se ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Pohořelice, ZUŠ Rosice,  ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova a ZŠ Modřice. Škola má i partnerskou školu v zahraničí. S Musikschule Hohenau v Dolním Rakousku uskutečňujeme pravidelné výměnné a společné koncerty.
Škola se po ukončení projektu Šablon II zapojila do Operačního programu MŠMT Jan Amos Komenský s názvem " Škola hrou Ořechov", pro programové období 2021-2027, kterým je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.
 
2.5 Vybavení školy a její podmínky
Ve školním roce 2010/2011 se škola přestěhovala do zrekonstruované budovy na Komenského 4, Ořechov. Zde má ke své činnosti  kvalitní a dostatečné zázemí pro všechny umělecké obory jak ve vlastních prostorách ZUŠ tak i v přilehlém Obecním sále, který využívá společně s ořechovskými divadelníky. Prostory školy jsou kapacitně zcela vyhovující. Řešíme dílčím způsobem odhlučnění jednotlivých učeben hudebního oboru, aby vyhovovaly dle možností hygienickým podmínkám stanoveným RVP pro výuku uměleckých předmětů.

Místo poskytovaného vzdělávání ZUŠ Ořechov v Modřicích, Benešova 271, je též v nově zrekonstruovaných prostorách. Své zázemí zde má hudební a výtvarný obor. V budově na Benešově ulici 268 probíhá výuka hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Kapacitně je i pobočka v Modřicích vzhledem k počtu studujících žáků dostačující.

Místo poskytovaného vzdělávání má ZUŠ Ořechov i v Syrovicích 152 v budově základní školy. Díky vstřícnému postoji ředitelství ZŠ jsme po drobných úpravách i zde nalezli dobré podmínky pro výuku  hudebního oboru.

3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE

3.1 Zaměření školy
Našim žákům nabízíme:
• možnost studia v širokém výběru studijního zaměření
• v hudebním oboru možnost poznávání a vzdělávání v různých hudebních stylech a žánrech od klasické, swingové, jazzové až po dechovou hudbu
• zapojení do mnoha komorních a orchestrálních souborů školy a do pěveckého komorního sboru
• aktivní zapojení do společných, prokomponovaných vystoupení všech uměleckých oborů
• v tanečním a literárně - dramatickém oboru rozvoj a kultivaci uměleckého projevu, navození emoční, pohybové a myšlenkové aktivity
• ve výtvarném oboru rozvíjení fantazie a kreativity, hledání  inspirace ve světě kolem nás – v přírodě, historii a společnosti, směřování  za poznáváním a sebepoznáváním
 
3.2 Vize školy
• být uznávanou, respektovanou vzdělávací a výchovnou institucí
• být školou, jejíž motto je „pestrost, řád a zábava“  
• být školou kvalitních pedagogů, kteří se vzájemně respektují a spolupracují
• být školou, kde si žák prostřednictvím uměleckého projevu vytváří a rozvíjí lidské vlastnosti jako je vůle, vytrvalost, cílevědomost, kultivovanost v chování, učí se spolupracovat v kolektivu, naslouchat druhým, vnímat  je a respektovat a získává kladný vztah ke kulturním hodnotám
• být školou otevřenou novým trendům
• být školou disponující technickými IT vybavením, které doplňuje výuku a je využito  v případech distanční výuky

 

4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci:
- předáváme znalosti, dovednosti a zkušenosti, inspirujeme žáka vlastním uměleckým projevem
- vedeme žáky k hledání a pochopení obsahu uměleckého díla
- vycházíme z přirozenosti, jedinečnosti a naturelu žáka a výběrem skladby, tématu nebo textu ho vedeme k samostatné aktivitě a pravidelnosti nácviku a touze po uměleckém sebevyjádření
 
Strategie pro kompetenci osobnostně sociální:
- vedeme žáky k samostatnému myšlení a schopnosti zhodnotit výkon svůj i spolužáků
- vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k reprezentaci školy, domácí přípravě, společné práci v kolektivu, která vede k jejich socializaci a zodpovědnosti za společný výkon
- spoluutváříme a formujeme osobnost prostřednictvím uměleckého vzdělávání, vytváříme podmínky pro vzájemnou komunikaci, úctu a a toleranci
 
Strategie pro kompetenci kulturní:
- pomáháme žákům rozkrývat obsah díla a učíme je rozpoznávat a odlišit jeho kvalitu
- nabízíme žákům návštěvy kulturních akcí, vedeme je k četbě, poslechu, k využívání moderních multimediálních technologií pro jejich vlastní rozvoj
- cílíme na poznání, uvědomění si a rozvoj tradic a kulturního odkazu našich předků
 

 

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ

5.1 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

Přípravné studium I. stupně

5.1.1 Studijní zaměření Přípravná hudební výchova

Přípravná hudební výchova
Do přípravného studia I. stupně jsou zařazováni žáci od 5 let, kteří prokázali předpoklady pro umělecké vzdělávání. V přípravné hudební výchově je podchycen zájem dětí o hudbu a na základě tohoto předpokladu jsou dále formou hry rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Výuka podněcuje kreativitu žáků v základních pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činnostech. Snaží se probudit v dětech hudební cítění, navodit rytmickou a sluchovou představivost, rozvíjet hudební paměť, seznámit je se základy hudební teorie.
Součástí výchovně vzdělávacího procesu je průběžné sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v ZUŠ.
 
Učební plán – varianta 1: dvouleté přípravné studium (pro žáky od 5 let)
Název předmětu 1. ročník 2. ročník
Přípravná hudební výchova 1 1
*Příprava ke hře na nástroj 0 - 1 0 - 1
Celkem 1 - 2 1 - 2
*poznámka: příprava ke hře na nástroj je realizována buď individuálně nebo ve skupině po 2–4 žácích, viz učební osnovy přípravného studia jednotlivých studijních zaměření. Zařazení žáků do Přípravy ke hře na nástroj vychází z posouzení jejich individuálních schopností, míry talentu a rámce povolené kapacity školy.
 
Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium (pro žáky od 6 let)
Název předmětu 2. ročník
Přípravná hudební výchova 1
*Příprava ke hře na nástroj 0 - 1
Celkem
1 - 2
*poznámka: příprava ke hře na nástroj je realizována buď individuálně, nebo ve skupině po 2–4 žácích, viz učební osnovy přípravného studia jednotlivých studijních zaměření. Zařazení žáků do Přípravy ke hře na nástroj vychází z posouzení jejich individuálních schopností, míry talentu a rámce povolené kapacity školy.
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova:

Přípravná hudební výchova (PHV)
Žák:
• zazpívá několik jednoduchých lidových či dětských umělých písní v jednohlase, přitom dbá na dodržení základních pěveckých návyků
• pojmenuje základní nástroje z Orffova instrumentáře a zahraje s nimi snadné doprovody říkadel či dětských písniček
• reaguje pohybem na znějící hudbu a na její změny (dynamické, tempové, v náladě, rozliší výškový pohyb melodie, kontrastní barvy nástrojů)
• zopakuje při hře na ozvěnu krátký rytmický nebo melodický úryvek, tvořivě s ním zachází
• orientuje se v nejzákladnějších hudebních pojmech
• udrží pozornost při poslechu krátkých vokálních a instrumentálních skladeb s tematikou blízkou dětskému světu
 
Přípravný ročník základního studia II. stupně
Do přípravného ročníku základního studia II. stupně mohou být na základě výsledku talentové zkoušky přijati žáci od 14 let, kteří mají minimální nebo žádnou hudební průpravu, či případně studovali v odlišném studijním zaměření příslušného uměleckého oboru. Mohou být přijati i bez předchozího absolvování I. stupně a plní osnovy II. stupně.
 
Učební plán – varianta: jednoleté přípravné studium
Název předmětu 1. ročník
Hra na nástroj 1
*Komorní nebo souborová hra,Komorní zpěv, Klavírní seminář
1
Celkem 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě komorního  zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacích předmětů:
Žák:
• předvede nástrojovou techniku a dovednosti přiměřené jeho věku a schopnostem v míře, jakou dovolí jeho individuální možnosti
• interpretuje skladby, kde uplatní dosažené a zvládnuté technické a výrazové prostředky ve zvoleném hudebním zaměření
 
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno žákům, kteří prokazují vynikající výsledky ve vzdělávání, projevují hlubší zájem o studium, nebo se připravují ke studiu na školách vyššího stupně uměleckého nebo pedagogického zaměření. Zařazení žáka do tohoto druhu studia se uskuteční rozhodnutím ředitele školy na základě návrhu učitele příslušného předmětu. Minimální hodinové dotace stanovené v učebním plánu základního studia mohou být navýšeny dle individuální potřeby žáka a možností školy.
 
Učební plán – studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
  1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo souborová hra, sborový zpěv
      1 1 1 1 2 2 2 2
Celkem 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového  zpěvu 1–2 hodiny
 
Studium pro dospělé
Studium pro dospělé je organizováno dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání. O zařazení žáka do tohoto druhu studia rozhoduje ředitel školy. Vzdělávací obsah studia pro dospělé vytváří učitel předmětu na základě vzdělávacích potřeb žáka formou studijního plánu zapsaného v třídní knize a schváleného ředitelem školy. Výuka probíhá v rozsahu minimálně 1 vyučovací hodiny týdně.

 

5.1.2 Předmět Hudební nauka

Učební plán vyučovacího předmětu Hudební nauka – viz učební plány jednotlivých studijních zaměření hudebního oboru.
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hudební nauka:
 
1. ročník
Žák:
• orientuje se v pojmu notová osnova (popis a funkce)
• procvičí rytmus ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu, sám vytvoří dle své fantazie jednoduché melodické a rytmické útvary, reaguje na dirigentská gesta
• orientuje se ve stupnici C, G, D, A, F dur • seznámí se a rozliší užití T, D v doprovodu
• pojmenuje hudební nástroje a zná jejich základní rozdělení, ovládá skupinovou souhru s využitím Orffových nástrojů
• zazpívá kromě jednohlasých písní i jednoduchý kánon
• aktivně poslouchá kratší skladby (písničky) a umí na ně vyjádřit a zdůvodnit svůj názor
 
2. ročník
Žák:
• zdokonalí čtení a zápis not v houslovém klíči
• vyjmenuje pořadí křížků a bé
• orientuje se ve stupnicích a tóninách dur do 4 křížků a bé, vytvoří základní kvintakordy T, S, D
• vysvětlí a používá základní hudební pojmy, označení a názvosloví, jejichž výčet postupně a nadále rozvíjí
• rozliší sluchem tónorod dur a moll
• vyjmenuje základní intervaly
 
3. ročník
Žák:
• se orientuje v notovém zápisu, dokáže pojmenovat noty v houslovém a basovém klíči s křížky a bé
• zná rozdělení mollových stupnic, je schopen rozepsat 3 základní varianty mollových stupnic do notové osnovy (sluchovou analýzou pozná, o kterou ze stupnic se jedná)
• vysvětlí pojem enharmonická záměna a v praxi nahradí dané tóny
• definuje intervaly, jejich rozdělení a je schopen tvořit malou a velkou sekundu a tercii v notovém zápisu. (rozpoznává výškové rozdíly mezi velkou a malou sekundou a tercií, čistou primou, kvartou, kvintou a oktávou sluchem).
• orientuje se v délkových hodnotách not, zná pojem triola, synkopa – dokáže je zatleskat a zazpívat, zaznamenat jednoduchou hudební myšlenku
• vyjmenuje časovou posloupnost hudebních slohů od renesance po hudbu 20. století
• vyjmenuje hudební žánry, které předcházely vzniku populární hudby
 
4. ročník
Žák:
• naváže na znalosti a poznatky z předchozích ročníků
• zná pojem akord – kvintakord a jeho stavbu, je schopen vytvořit sextakord a kvartsextakord v notovém zápisu, vysvětlí princip tvoření septakordů
• zapíše všechny stupnice dur a moll dle zadání do notové osnovy, rozumí jejich stavbě
• určí rozdíl v základních tempových označeních a je schopen vysvětlit termíny nejpoužívanějšího italského hudebního názvosloví
• definuje intervaly, dle zadání je schopen zapsat interval do notové osnovy a transponovat jej
• zúčastní se projektu zaměřeného na zápis jednohlasé skladby či písně a tvorbu snadného doprovodu do not a její transpozici do jiné tóniny
• orientuje se v různých hudebních uskupeních a v principu rozdělení lidských hlasů
• zná časovou osu vývoje hudebních slohů, má vědomí o charakteristických znacích hudebního vyjadřování v epochách renesance, baroka, klasicismu, romantismu a hudby 20. století.
• definuje rozdíl mezi třemi základními pilíři populární hudby (rock and roll, rock, pop) a zná jejich průkopníky, rozliší rozdíl mezi rockovým a popovým složením kapely
 
5. ročník
Žák:
• popíše složení komorního a symfonického orchestru, chápe princip rozdělení hudebních nástrojů do skupin a identifikuje je
• obohatí svoje znalosti o další pojmy hudebního názvosloví, definuje a vysvětlí základní hudební útvary jednoduchých hudebních forem – koncert, sonata, variace, rondo, malá písňová forma
• utřídí si znalosti o životě významných skladatelů ve vývoji v rámci hudebních. slohů, zná stěžejní symfonická díla a opery poslechem ukázek
• na základě poslechu rozezná a zařadí skladby populární hudby do jednotlivých žánrů (rock and roll, rock, pop, metal, hip-hop atd.)
• propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení (práce s PC s hudebně-teoretickými programy)  

 

5.1.3 Studijní zaměření – Hra na klavír

O klavíru se někdy říká, že v sobě ukrývá celý orchestr. Na rozdíl od melodických nástrojů láká mnohé svými harmonickými možnostmi a daleko větší zvukovou pestrostí, kterou většina jiných nástrojů neskýtá. Své hudební využití má klavír jak v hudbě klasické, tak hudbě populární, jazzové, rock and rollové, muzikálové a další. Šikovný klavírista se pak může uplatnit nejen při sólových recitálech, ale i jako doprovazeč melodických nástrojů či zpěvu při komorní hře, jako klavírní doprovod pěveckého sboru, nebo jako člen kapely či orchestru. Krom toho je klavír jedním z mála nástrojů, na němž mohou muzicírovat dva až tři muzikanti zároveň. Skladby čtyřruční, šestiruční, případně pro dva klavíry, pak působí už velmi koncertně a profesionálně.
Díky tomu všemu se klavír již více jak 500 let těší stále velké oblibě a bylo pro něj napsáno bezpočet skladeb mnoha hudebních žánrů.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klavír
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka     
1 1 1 1 1            
*Komorní nebo souborová hra, klavírní seminář, sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klavír:
Přípravné studium
Žák:
• je obeznámen s hudebním nástrojem – vnitřní mechanické vybavení, způsob tvoření tónu – struny, paličky, klávesy a dokáže popsat jeho základní části
• dokáže u nástroje správně sedět
• vlastní sluchovou kontrolou se zaměří na tvoření tónů
• orientuje se na klávesnici
• je schopen intonačně identifikovat výšku tónu (vysoké, hluboké) a směr melodie (klesající, stoupající, na místě)
• je schopen poznat základní metrum dvoudobého, třídobého, čtyřdobého taktu
• je obeznámen s jednoduchým notovým zápisem
• přijímací zkouška do 1. ročníku – dvě lidové písně zpaměti nebo dvě skladbičky různého charakteru
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• je obeznámen s hudebním nástrojem a dokáže popsat jeho základní části
• má vytvořeny základní návyky v technice úhozu a tvoření tónu
• dokáže spojit nejjednodušší notový zápis s orientací na klávesách
• ovládá a realizuje sluchovou představou hru v základní dynamice forte a piano
• ovládá základní klavírní úhozy
• rozeznává notové hodnoty a pomlky (celá, půlová, čtvrťová) v rámci daného metra
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá dudáckou kvintu
• zahraje skladbu s jednohlasou melodií paralelně v oktávě
• zahraje zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• rozliší základní agogickou změnu ritardando v závislosti na charakteru skladby
• zahraje dvojhmaty při doprovodu lidových písní nebo ve snadných přednesových skladbách
• zahraje durovou stupnici v protipohybu a tónický kvintakord s obraty k hraným stupnicích každou rukou zvlášť
• je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbičku
 
3. ročník
Žák:
• uvědoměle tvoří znělý tón a je schopen sluchové sebekontroly
• je schopen hry nejjednodušší polyfonie
• rozlišuje další stupeň dynamického rozlišení mezzoforte, crescendo, decrescendo
• realizuje další typ úhozu staccato
• zahraje durovou stupnici v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně nebo kadenci k dané stupnici
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá akordů základních harmonických funkcí T, D, S
• zvládá hru z listu v pětiprstové poloze
• zahraje skladbu odpovídající úrovně 3. ročníku ve čtyřruční úpravě s učitelem
• je schopen zahrát zpaměti přednesovou skladbu a používá jednoduchou pedalizaci pod vedením učitele
 
4. ročník
Žák:
• aplikuje při hře pravý pedál a synkopickou pedalizaci
• dokáže zvukově odlišit hlasy v jednoduché polyfonii
• zahraje mollovou stupnici v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně nebo kadenci k dané stupnici
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů dominantní septakord
• zvládá náročnější rytmy jako triola, synkopa a tečkovaný rytmus
• obohacuje svou hru o jednoduché melodické ozdoby
• zahraje z listu skladbu úrovně nižších ročníků
• zahraje skladbu čtyřručně nebo klavírní doprovod s dalším žákem nebo v komorní hře
• se prezentuje veřejně skladbou hranou zpaměti
 
5. ročník
Žák:
• je schopen zahrát skladbu s náležitým hudebním výrazem, agogikou a pedalizací
• dokáže stylově interpretovat skladbu z období klasicismu nebo romantismu
• je schopen sebehodnocení a posouzení svého výkonu
• se orientuje v základních akordových značkách (dur, moll, septakord) a dokáže je použít při doprovodu melodie
• dokáže zahrát durovou a mollovou stupnici přes 4 oktávy v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně
6. ročník
Žák:
• využívá při hře pohotově všech dosud osvojených výrazových prostředků
• zahraje vícehlasou skladbu
• ve hře používá melodické ozdoby
• dokáže zahrát durovou a mollovou stupnici kombinovaným způsobem a velký rozklad akordů a jejich obratů každou rukou zvlášť dle velikosti své ruky
 
7. ročník
Žák:
• na svém absolventském vystoupení provede alespoň 2 sólové skladby různých hudebních stylů a 1 klavírní doprovod (příp. 4ruční hru, korepetici, v hudebním souboru) s náročností přiměřenou svým individuálním schopnostem
• při svém hudebním projevu uplatňuje znalost základních stylových prvků, využívá všech dosud zvládnutých technických a výrazových dovedností a uvědoměle pracuje s kvalitou tónu
• je schopen hry přiměřeně obtížných skladeb z listu
• absolvent I. cyklu se prezentuje jako kultivovaná a zdravě sebevědomá osobnost
• je schopen vnímat nutnost a dodržování určitých společenských zásad v závislosti na charakteru kulturní akce v rámci ZUŠ
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
při studiu a interpretaci skladeb aplikuje dosud získané technické a výrazové dovednosti
• hraje skladby odpovídající jeho individuálním potřebám a schopnostem, zvyšuje technickou a výrazovou úroveň hry
• zvládne samostatně vybrat a nastudovat oblíbenou skladbu
• je schopen se koncentrovat na provedení delší skladby
• dokáže interpretovat alespoň 1 skladbu zpaměti
• je aktivně zapojen do komorní hry (4 ruční hry, korepetice, hudebního souboru) a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
 
3. a 4. ročník
TECHNICKÁ CVIČENÍ:
Žák:
podílí se na výběru skladeb a dramaturgii pro své absolventské vystoupení
při studiu a interpretaci skladeb využije všechny znalosti a dovednosti z oblasti klavírní techniky, výrazových prostředků, tvorby tónu, práce s notovým zápisem
dokáže interpretovat alespoň 1 skladbu zpaměti
na svém absolventském vystoupení provede alespoň 2 sólové skladby různých stylových období a žánrů a 1 klavírní doprovod nebo čtyřruční hru nebo hru dvou nástrojů, vystoupení při komorní hře,
v souborech, orchestrech různého složení podle svých individuálních schopností, svého zájmu a preferencí

 

 

5.1.4 Studijní zaměření – Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření – Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) modul A, vychází ze vzdělávacího zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba.
Elektronický klávesový nástroj (keyboard) nabízí mnoho různých možností, které jsou závislé na vnitřním elektronickém vybavení nástroje. Automatický doprovod, barvy tónů, imitace zvuků a další. Umožňuje propojení s multimédii, hru podle akordických značek a další. Keyboard je ale také nutné vnímat jako složitý přístroj, který malé dítě není schopné v celé šíři obsáhnout. Je vhodné, aby hře na tento hudební nástroj předcházela klavírní metodika výuky, která položí základ prstové technice a dovednostem, které jsou nezbytné pro hru na každý klávesový nástroj. Teprve po této průpravě bude vyspělejší žák seznamován postupně s možnostmi elektronického nástroje. Žáci jsou vyučováni individuálně, nebo ve skupinové výuce maximálně čtyř žáků.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu
I. stupeň
II. stupeň
 
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
I.r 
II.r
III.r
IV.r
Hra na keyboard
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hudební nauka
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
*Komorní nebo
souborová hra, klavírní seminář,
sborový zpěv
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
Celkem
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na elektronické klávesové nástroje:
Přípravné studium
 
Žák:
• se seznámí s hudebním nástrojem
• dokáže u nástroje správně sedět
• orientuje se na klávesnici
• je schopen intonačně identifikovat výšku tónu (vysoké, hluboké) a směr melodie (klesající, stoupající, na místě)
• je schopen poznat základní metrum dvoudobého, třídobého, čtyřdobého taktu
• je obeznámen s jednoduchým notovým zápisem
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• popíše základní části nástroje a rozumí zásadním rozdílům mezi klavírem a elektronickým klávesovým nástrojem
• předvede správné základní návyky v technice úhozu (portamento a legato), tvoření tónu a správné postavení ruky
• spojí nejjednodušší notový zápis s orientací na klávesách
• dokáže číst noty basového klíče v rozmezí malé c-c1
• ovládá hru v základní dynamice forte a piano a realizuje sluchovou představu
• rozliší notové hodnoty a pomlky (celá, půlová, čtvrťová) v rámci daného metra
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů (dudáckou kvintu)
• transponuje jednoduchou melodii do nejbližších tónin
• orientuje se sluchově dle individuálních schopností v široké harmonii a zahraje skladbu ve čtyřruční úpravě s jednohlasou melodií paralelně v oktávě
• zahraje zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v protipohybu a tónický kvintakord s obraty k hraným stupnicích každou rukou zvlášť
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů (základní tóny harmonických funkcí T, D, S)
• ovládá funkci STYLE na nástroji a podle vhodně zvoleného stylu je schopen určit dvou-, tří- a čtyřdobé metrum
• předvede základní agogickou změnu ritardando v závislosti na charakteru skladby
• dokáže zahrát dvojhmaty při doprovodu lidových písní nebo ve snadných přednesových skladbách
• zahraje zpaměti jednoduchou melodii
 
3. ročník
Žák:
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně, mollovou stupnici s akordy každou rukou zvlášť
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů (akordů základních harmonických funkcí T, D, S), sluchově rozliší tóninu dur, moll a septakord
• ovládá funkcí ONE FINGER a dokáže vytvořit doprovod k melodii na základě této funkce
• rozliší další stupeň dynamického rozlišení mezzoforte, crescendo, decrescendo
• předvede další typ úhozu – staccato
• je schopen sluchové sebekontroly
• zahraje nejjednodušší polyfonii
• dokáže uplatnit hru trojhlasých akordů v přednesových skladbách dle individuálních možností
• hraje z listu v pětiprstové poloze
• předvede náročnější skladbu ve čtyřruční úpravě s učitelem
• zahraje zpaměti přednesovou skladbu
 
4. ročník
Žák:
• zahraje durovou a mollovou stupnici přes 2 oktávy od bílých kláves v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně
• hraje s pedálem
• užívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů se zapojením dominantního septakordu
• zvládá náročnější rytmy (triola, synkopa a tečkovaný rytmus)
• doplní svou hru o jednoduché melodické ozdoby (příraz, mordent, nátryl, obal)
• dokáže zahrát náročnější skladbu ve čtyřruční úpravě s dalším žákem
• zahraje z listu skladbu úrovně nižších ročníků
 
5. ročník
Žák:
• je schopen zahrát skladbu s náležitým hudebním výrazem, agogikou a pedalizací
• orientuje se v základních akordových značkách a dokáže je použít při doprovodu
• ovládá další funkce keyboardu VOICE, SYNCHRO, INTRO, ENDING, FILL IN
• rozliší různé žánry a styly a předvede vhodně zvolené možnosti elektrického nástroje
• se zapojí do souboru a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
 
6. ročník
Žák:
• zahraje durovou a mollovou stupnici do 7 křížků a bé a příslušné akordy s obraty
• zahraje vypočítaný trylek a rozloží jej do stylizovaného doprovodu
• využívá při hře všech dosud osvojených výrazových prostředků
• dokáže využít funkci SPLIT a upravit klávesnici k optimálnímu využití její části pro melodii a části pro doprovod
• se zapojí do souboru a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
 
7. ročník
Žák:
• ovládá práci s paměťovou kartou nástroje a umí ji využívat
• uplatní při svém hudebním projevu znalost základních stylových prvků
• se zapojí do souboru a respektuje hudební stránku společně tvořeného díla
• předvede na svém absolventském vystoupení alespoň 2 sólové skladby různých žánrů s širokým využitím možností elektronického nástroje
• absolvent I. cyklu se prezentuje jako kultivovaná a zdravě sebevědomá osobnost
• vnímá nutnost dodržování určitých společenských zásad v závislosti na charakteru kulturní akce v rámci ZUŠ
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• uplatní všechny doposud získané zkušenosti a návyky v I. stupni studia
• vybere si literaturu ve spolupráci s učitelem
• ovládá svůj nástroj po stránce technické a umí nástroj propojit s počítačem
• zdokonalí práci s nástrojem a jeho hudebními funkcemi, prohloubí dynamické a agogické cítění
• předvede hru zpaměti, zvládá hlavní technické a výrazové možnosti nástroje
• samostatně nastuduje skladby své individuální technické a výrazové úrovně, navrhne prstoklady, zvuky a rytmy
• prezentuje svou systematickou a cílevědomou domácí přípravu, při níž využívá znalosti, jak nastudovat obtížnější místa
 
3. a 4. ročník
Žák:
• interpretuje skladby různých stylů a žánrů, přičemž uplatní technické funkce nástroje
• využívá funkci záznamu hudby (tvoření MIDI souborů) a umí soubor transportovat do počítače
• je schopen transportovat MIDI soubor do nástroje
• při hře využívá poznatky o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření přednesové stránky dané skladby
• využije své znalosti a dovednosti tak, aby byl schopen uplatnit se jako sólista, hráč v komorním seskupení nebo člen souboru
• zaměří se podle svého zájmu o určitý hudební styl a rozvine na základě svých znalostí, schopností a dovedností svoji technickou a muzikální úroveň tak, aby v umělecké praxi úspěšně obstál jako dobrý a pohotový hudebník
• připraví se a zahraje (sólově nebo v rámci komorního seskupení) na absolventském vystoupení
 

5.1.5. Studijní zaměření – Hra na varhany

Tento hudební nástroj má původ již v pradávné historii. Během staletí docházelo k jeho neustálému vývoji a zdokonalováni. V současnosti jsou varhany, díky stavbě a svým zvukovým možnostem, považovány za největší hudební nástroj vůbec.
Varhany jsou nástroj klávesový, proto uchazeč o studium hry na varhany musí projít nejdříve klavírní průpravou pro zvládnutí základní klávesové techniky a obecných základů hudební teorie. Výuka na tento mimořádný nástroj vyžaduje vyspělejšího žáka po stránce fyziologických předpokladů, které umožňují hru na pedálovou klaviaturu.
Na začátku studia pedagog analyzuje důvody, které vedly žáka k výběru tohoto mimořádného nástroje a jeho představu o využití získaných dovedností. Uchazeč o studium musí disponovat určitou mentální vyspělostí, sociální zralostí a také hlubším vztahem k nástroji. Výuka seznamuje žáka se základními principy hry na varhany (správné posazení u nástroje, vhodné obutí, rejstříky, tvoření tónu, čtení notového zápisu ze tří notových osnov současně,  specifické technické a výrazové prostředky manuálové i pedálové hry). Součástí výuky hry na varhany je i obeznámení žáka s praktickým využitím hry na varhany v kostele při bohoslužbách a s pravidly liturgie.
Klavírista „předurčený“ pro budoucí studium hry na varhany může  být od 1. ročníku hry na klavír vyučován s větším důrazem na technické prvky využívané při hře na varhany (legato, tichá a hlasitá výměna prstů, studium skladeb polyfonních, skladeb bez častého používání klavírní pedalizace apod.). Na naší škole je doporučeno, vzhledem k nástroji, který je pro tuto výuku dostupný,  přestup od 6 / I cyklu. Samotný přechod od klavíru k varhanám je na zvážení pedagoga, který posoudí studijní předpoklady žáka.

Učební plán:

Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu
I. stupeň
II. stupeň
 
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
I.r 
II.r
III.r
IV.r
Hra na klavír
od 6. ročníku   Hra na varhany
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hudební nauka
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
*Komorní nebo
souborová hra, klavírní seminář,
sborový zpěv
 
 
 
1
1
1
1
1
1
1
1
Celkem
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1 – 2 hodiny

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klavír / varhany

Přípravné studium
Žák:
• je obeznámen s klávesovým nástrojem a možným tvořením tónu
• dokáže u nástroje správně sedět
• orientuje se na klávesnici
• je schopen sluchové sebekontroly
• je schopen intonačně identifikovat výšku tónu (vysoké, hluboké) a směr melodie
(klesající, stoupající, na místě)
• je schopen poznat základní metrum dvoudobého, třídobého, čtyřdobého taktu
• je obeznámen s jednoduchým notovým zápisem
• přijímací zkouška do 1. ročníku – dvě lidové písně zpaměti
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• je obeznámen s hudebním nástrojem a dokáže popsat jeho základní části
• má vytvořeny základní návyky v technice úhozu a tvoření tónu
• dokáže spojit nejjednodušší notový zápis s orientací na klávesách
• ovládá a realizuje sluchovou představou hru v základní dynamice forte a piano
• ovládá klavírní úhoz portamento a legato
• rozeznává notové hodnoty a pomlky (celá, půlová, čtvrťová) v rámci daného metra
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá dudáckou kvintu
• je schopen transponovat jednoduchou melodii do nejbližších tónin
• zahraje skladbu s jednohlasou melodií paralelně v oktávách
• zahraje zpaměti dvě skladbičky rozdílného charakteru
 
2. ročník
Žák:
• rozliší základní agogickou změnu ritardando v závislosti na charakteru skladby
• zahraje dvojhmaty při doprovodu lidových písní nebo ve snadných přednesových
skladbách
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v protipohybu a tónický kvintakord s obraty k
hraným stupnicích  každou rukou zvlášť
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá základní tóny harmonických
funkcí T, D, S
• je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbičku technikou úhozu legato nebo krátkou dvouhlasou polyfonní skladbičku
• zahraje dvě etudy přiměřené náročnosti, na kterých převede stupeň technické vyspělosti  odpovídající druhému ročníku
 
3. ročník
Žák:
• uvědoměle tvoří znělý tón a je schopen sluchové sebekontroly
• je schopen hry dvojhlasé polyfonie,  dokáže sledovat vedení dvou hlasů.
• v přednesových skladbách odpovídajících věku žáka dokáže uplatnit hru trojhlasých
akordů
• rozlišuje další stupeň dynamického rozlišení mezzoforte, crescendo, decrescendo
• zahraje durovou stupnici přes 2 oktávy v rovném pohybu a tónický kvintakord s obraty
k dané stupnici oběma rukama současně a mollovou stupnici s akordy každou rukou
zvlášť
• při samostatné hře nejjednodušších doprovodů využívá akordů základních
harmonických funkcí T, D, S
• zvládá hru z listu v pětiprstové poloze
• zahraje skladbu odpovídající úrovně 3. ročníku ve čtyřruční úpravě s učitelem
• zahraje etudu technické náročnosti odpovídající 3. ročníku
• je schopen zahrát zpaměti jednoduchou dvouhlasou polyfonní skladbu
 
4. ročník
Žák:
• dokáže zvukově odlišit hlasy v jednoduché tříhlasé polyfonii
• dokáže zahrát durovou a mollovou stupnici přes 4 oktávy v rovném pohybu a tónický
kvintakord s obraty k dané stupnici oběma rukama současně
• využívá při samostatné hře nejjednodušších doprovodů dominantní septakord
• zvládá náročnější rytmy jako triola, synkopa a tečkovaný rytmus
• obohacuje svou hru o jednoduché melodické ozdoby (příraz, mordent, nátryl, obal)
• zahraje skladbu ve čtyřruční úpravě s dalším žákem
• zahraje z listu skladbu úrovně nižších ročníků
•zahraje etudu přiměřené náročnosti, která obsahuje tichou výměnu prstů na klávesách
• prezentuje se veřejně skladbou hranou zpaměti z období baroka nebo klasicismu
 
5. ročník
Žák:
• je srozuměn s přestupem z předmětu Hra na klavír do předmětu Hra na varhany a je k němu motivován
• je schopen posouzení vlastního výkonu a sebehodnocení
• dokáže popsat rozdíl mezi nástroji klavír - varhany
• je schopen vést s učitelem motivační rozhovor na téma varhany a jejich využití
• je schopen zahrát skladbu s náležitým hudebním výrazem, agogikou
• dokáže provést větší hudební formu (sonatina, rondo nebo variace)
• dokáže zahrát krátkou vícehlasou fugu
• orientuje se v základních akordových značkách (dur, moll, septakord) a dokáže je použít při doprovodu melodie
6. ročník
Žák:
• je obeznámen s nástrojem na který hraje – stavba, možnosti tvoření tónu, jeho zvukové možnosti, manuály, rejstříky, pedálnice
• je obeznámen s teorií tvoření tónu u píšťalových varhan
• je obeznámen s vlivy, které na nástroj působí
• je uveden do problematiky přístupu k nástroji – správné obutí, správné sezení, správná vnější údržba nástroje
• dokáže se orientovat v notovém zápise ve třech notových osnovách
• je schopen zahrát patou a špičkou základní durové stupnice v pedálu, zahraje jednoduchá pedálová cvičení
• zahraje základní durové stupnice a akordy v manuálu
• zvládá tichou výměnu prstu, pomocí které dosáhne důslednější hry legato
• zvládá techniku posouvání
• využívá při hře pohotově všech dosud osvojených výrazových prostředků
• ve hře používá melodické ozdoby
• zahraje alespoň jednu vícehlasou polyfonní skladbu z období baroka nebo klasicismu
• zahraje skladbu s využitím všech nabytých technických dovedností s použitím pedálu
 
7. ročník
Žák:
• na svém absolventském vystoupení provede alespoň 2 sólové skladby různých hudebních  stylů
• při hudebním projevu uplatňuje znalost základních stylotvorných prvků, využívá všech dosud zvládnutých technických a výrazových dovedností včetně použití pedálu
• je schopen podle obsahu a charakteru skladeb vkusně zvolit sílu a barvu varhanních rejstříků
• zvládne výměnu manuálů během hry
• je schopen svojí hrou doprovodit melodické nástroje
• absolvent I. cyklu se prezentuje jako kultivovaná a zdravě sebevědomá osobnost, dobře se orientuje v prostředí, kde je hra na varhany využívána
 
II. STUPEŇ
 
Přípravné studium
Žák:
• je schopen číst noty houslového a basového klíče
• je obeznámen s metrem a je schopen průběžné pravidelné metrické pulzace
• zahraje nenáročnou skladbu na manuálu
• zahraje jednoduchou polyfonní skladbu bez pedálu
• orientuje se na pedálnici, dokáže patou špičkou hrát chromatický postup stupnice
• zahraje jednoduché pedálové cvičení
 
1. ročník
Žák:
• předvede techniku pedálové hry patou a špičkou, aplikuje ji do jednoduché varhanní skladby 
• je schopen plynulého přechodu na manuálu během hry
• dokáže samostatně  využít dostupné rejstříkování v závislosti na charakteru skladby
• zahraje  tříhlasé cvičení
• zahraje skladby různých stylových období s použitím pedálu
 
2. ročník
Žák:
• zahraje jednodušší preludium nebo fugu
• předvede správné provedení ozdob v barokní skladbě
• zahraje kratší tří a čtyřhlasá cvičení přiměřeně k možnostem žáka
• předvede dokonalejší techniku pedálové hry (hra patou špičkou, tóny legato, překládání a   podkládání
• je schopen doprovodit sólového hráče.
 
3. ročník
Žák:
• dokáže samostatně  připravit nástroj k provedení skladby, vytvoří si prstoklad i nohoklad v notovém zápise
• k provedení skladby si samostatně připraví rejstříky na obou manuálech
• zahraje náročnější skladby různých stylových období, kde aplikuje všechny získané technické a odborné nástrojové dovednosti
• je obeznámen s liturgickými formami a základní varhanickou praxí při bohoslužbách
• je obeznámen s písněmi z kancionálu a jejich rozdělení do jednotlivých liturgických období
• rozvíjí hru z listu a dokáže připravit preludium, postludium
• zahraje píseň z Kancionálu a alespoň jedno ordinarium
• prohlubuje znalosti v nauce o varhanách
 
4. ročník
Žák:
• připraví absolventský program, ve kterém uplatní nabyté dovednosti během studia
• zahraje skladby odpovídající úrovně různého stylového období s využitím všech možností nástroje
• ve svém absolventském programu  zahraje skladbu, kde  doprovodí  hráče na sólový nástroj
• uplatní své dovednosti v doprovodu liturgie
KOMORNÍ HRA:
• je aktivně zapojen do komorní hry, při korepetici respektuje hudební stránku společně tvořeného díla

 

5.1.6 Studijní zaměření – Hra na housle

Studium hry na housle vyžaduje velkou trpělivost, vůli, nadání a vztah k hudbě. Hra stupnic a etud je nezbytným prostředkem ke zdárné interpretaci přednesových skladeb. Žák především rozvíjí svoji hudebnost, estetické a emocionální cítění.
Následné možnosti uplatnění v budoucnu:
• zájmová umělecká činnost
• využití znalosti hry na housle v oblasti profesí – uměleckého a pedagogického zaměření
• široké možnosti uplatnění ve hře sólové, komorní, v orchestrech symfonických, estrádních, tanečních i folklórních
• návaznost na studium v oblasti hry sólové, činnosti skladatelské i dirigentské
• vytváření vlastního uměleckého názoru a obecného uměleckého rozhledu

 

Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na housle
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka
1
1 1 1 1
 
 
 
 
 
 
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
 
 
 
1
1 1 1 1 1 1 1
Celkem
2
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na housle:
Přípravné studium
 
Žák:
• umí popsat nástroj – housle, smyčec
• dbá na základní návyky správného postoje a uchopení nástroje
• hraje v pizzicatu na strunách E, A, D, G s pokládáním prstů dle individuálních schopností
• vytváří znělost tónu hrou smyčcem na prázdných strunách
• rozvine intonační a rytmickou představivost zpěvem lidových písní a napodobením zazpívaných a zahraných tónů
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• popíše nástroj a jeho části
zvládá správný postoj při hře, uchopení nástroje – houslí a smyčce
• vytvoří pomocí tahu smyčce znějící tón
• ovládá durový prstoklad hrou pizzicato, arco
• hraje melodii nebo lidovou píseň na jedné, případně více strunách
• seznamuje se se stupnicemi od prázdných strun
• formou didaktických her rozvíjí svoji kreativitu (jednoduchá improvizace)
 
2. ročník
Žák:
• stále dbá na správný postoj a uchopení nástroje – houslí, smyčce
• rozvine hru smyčcem – détaché, legato, dělené smyky
• zvládá durový a nově si osvojuje mollový prstoklad, hraje stupnice od prázdných strun (G, D, A), jednoduchá technická a prstová cvičení na podporu hmatové představivosti
• rozvine dovednosti hrou lidových písní, jednoduché přednesové skladby nebo etudy
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správný postoj a uchopení nástroje
• koordinuje pravou a levou ruku a ovládá smyky détaché, legato a jejich kombinace
• ovládá durový a mollový prstoklad, nově si osvojí prstoklad sníženého 1. a 4. prstu (případně zvýšeného 3. prstu)
• rozvine intonaci a technickou stránku hry pomocí hry stupnic (např. C, G, D, A, F, B, Es, a, e, d, g), jejich akordů a hrou etud
• orientuje se v notovém zápisu, osvojené dovednosti využívá při hře přednesové skladby s rozlišením různých úrovní dynamiky, tempa a hrou zpaměti
• osvojuje si základy vibrata
• zvládá hru společně s dalším nástrojem
• pokud prokazuje dobrou intonační a hmatovou orientaci v 1. poloze, lze přejít k základům hry ve 3. poloze
 
4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón pomocí rovného tahu smyčcem
• využívá smyků détaché, legato, martellé, staccato a jejich kombinací
• využívá všech prstokladů v 1. poloze a orientuje se v notovém záznamu
• upevňuje hru ve 3. poloze, osvojuje si výměny poloh
• rozvine intonaci a technickou stránku hry pomocí hry stupnic dur a moll v rozsahu dvou oktáv a hrou etud
• učí se vnímat čas v hudbě
• uplatní výrazové složky hry s použitím dynamického a tempového odstínění, vibrata
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
• rozvíjí vlastní hudebnost prostřednictvím poslechu hudby
 
5. ročník
Žák:
• orientuje se ve hře všech prstokladů a hraje ve 3. poloze (příp. 2. poloze)
• rozvine orientaci v notovém zápisu
• užívá všech dosud osvojených smyků a jejich kombinací
• stále zdokonaluje intonaci pomocí hry stupnic dur a moll v rozsahu 2 oktáv i s použitím 3. polohy, prohlubuje tak svou sluchovou i hmatovou představivost
• zdokonalí technickou stránku hry pomocí hry etud a cvičení zaměřených na problematiku levé/pravé ruky (např. Schradieck, Ševčík)
• při hře přednesových skladeb uplatňuje nabyté technické dovednosti, které mu slouží jako prostředky k naplnění potřebného výrazu
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
• rozvíjí vlastní hudebnost prostřednictvím poslechu hudby
 
6. ročník
Žák:
• dbá na kvalitu tónu
• upevní hru ve 3. poloze s nácvikem výměn, seznámí se s hrou ve 2. a 4. poloze
• zdokonalí hru smykovou zrychlením détaché a legata přes struny v různých částech smyčce
• hraje stupnice s akordy dur a moll v rozsahu 2 oktáv s využitím hry v polohách a stupnic s akordy v rozsahu 3 oktáv od struny G
• zdokonalí techniku levé ruky
• hraje skladby různých hudebních žánrů, interpretací vyjádří charakter skladby s využitím veškerých osvojených dovedností a hrou rozsáhlejších skladeb zpaměti
• uplatní získané dovednosti ve hře komorní a souborové
• rozvíjí vlastní hudebnost prostřednictvím poslechu hudby různých žánrů
 
7. ročník
Žák:
• hraje stupnice s akordy a jejich obraty v dur a moll v rozsahu 3 oktáv
• rozvine technickou dovednost a kulturu znělého, zpěvného tónu s použitím vibrata
• upevní intonační sebekontrolu ve všech prstokladech a hře v dosud zvládnutých polohách s plynulostí výměn, hrou základních dvojhmatů
• hraje jednodušší skladby bez přípravy
• rozvine samostatnost při nastudování přiměřeně obtížné skladby
• užívá svých dovedností ve hře komorní a souborové
• dokáže si vytvořit vlastní představu o interpretaci přednesové skladby
• obohatí interpretovanou skladbu svým osobitým projevem
• rozvíjí vlastní hudebnost prostřednictvím poslechu hudby různých žánrů
• ukončí studium I. cyklu absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón
• zdokonalí hru ve 2., 3., 4. poloze, případně v dalších polohách
• umí využít všechny části smyčce v dynamickém odstínění i jejich kombinace
• zdokonalí techniku levé ruky, hraje melodické ozdoby
• zvládá tónovou a intonační sebekontrolu
• zdokonalí smykovou techniku hrou spiccato
• využije hry v polohách k odstínění barvy tónu
• zvládne náročnější etudy pro rozvoj techniky levé ruky
• využije veškerých dovedností k interpretaci náročnějších skladeb vyjádřením obsahu, fráze, vlastním osobitým projevem s použitím vibrata
• zdokonalé čtení notového záznamu hrou z listu
 
3. a 4. ročník
Žák:
• dbá na znělost a kvalitu tónu
• zvládá trylková cvičení s intonační jistotou
• zvládá smykovou techniku s rytmickou přesností
• hraje stupnice v rozsahu 3 oktáv s použitím dosud osvojené hry v polohách, dvojhmatech
• zdokonalí výraz, dynamické odstínění a technickou stránku hry u přednesové skladby dle svých individuálních možností a dosaženého stupně dovednosti
• rozvine svůj hudební rozhled návštěvami různých koncertů
• rozvine samostatnost při nastudování skladeb s ohledem na barvu a kvalitu tónu, smykové a výrazové varianty s využitím hry ve všech dosud zvládnutých polohách
• hraje skladby různých hudebních žánrů
• zdokonalí a uplatní dosud veškeré získané dovednosti a návyky ve hře sólové, komorní, souborové
• podílí se výběrem hudební literatury na tvorbě repertoáru
• ukončí studium 4. ročníku II. stupně absolventským koncertem nebo komisionální zkouškou
 

Hra na violu

• Hra na violu vychází ze základů hry na housle.
• Žák se obvykle učí hrát nejprve na housle a až poté na violu.
• Nelze určit přesný moment, kdy žák z houslí přechází na violu. Určujícím parametrem je celkový vzrůst žáka, zejména pak délka paží a prstů. Důvodem je velikost korpusu violy, jehož minimální míry jsou srovnatelné s mírami celých houslí. Dále se zohledňuje vlastní zájem žáka.
• Požadované výstupy jsou shodné s výstupy hry na housle. Navíc se vyžaduje zvládnutí odlišného způsobu tvorby tónu na violu a čtení violového klíče. Ostatní požadavky se upravují dle stupně pokročilosti žáka.

 

5.1.7 Studijní zaměření – Hra na violoncello

Hra na violoncello nabízí jedinečnou možnost, jak rozvinout a uplatnit veškeré hudební nadání a schopnosti. Ke hře na tento královský nástroj je zapotřebí dobrého sluchu pro správnou intonaci, fantazie a představivosti pro tvorbu nejrozličnějších hudebních obrazů. Violoncello má své tradiční nezastupitelné místo nejen v klasické hudbě, ale stále častěji také v hudbě populární jako doprovodný, akordický či melodický nástroj neomezených technických a výrazových možností.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.

Učební plán:

Název předmětu
I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1              
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na violoncello:
Přípravné studium
 
Žák:
• popíše části violoncella a jejich funkci
• dovede správně sedět u nástroje
• umí vodit smyčec po prázdných strunách
• dokáže uvolněně pohybovat levou rukou po hmatníku
• napodobí a pojmenuje známé zvuky, ruka není fixována v 1. poloze
• dovede využívat rytmické cítění
• zahraje jednoduché skladby zpaměti
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
je schopen vytvářet smysl pro kvalitu tónu a rozvíjet intonační představivost
umí rozvíjet melodickou a rytmickou představivost pomocí lidových písní
• orientuje se v základních tónových řadách
• v levé ruce se pohybuje po cel délce hmatníku
• zvládá hru celým smyčcem, dolní a horní polovinu smyčce
• hraje jednoduché písničky zpaměti
 
2. ročník
Žák:
• zvládá kombinaci úzké a široké polohy v tónových řadách, uplatní znalost hry v polohách v přednesových skladbách
• zlepší koordinaci obou rukou
• je schopen intonační sebekontroly vizuálně a především sluchem
• umí použít druhy smyků staccato, martellé, détaché
• hraje podle notového zápisu, uplatní intonační sebereflexi
• vyjádří hudební náladu v přednesových skladbách pomocí širší škály výrazových prostředků dynamických i tempových
 
3. ročník
Žák:
• dokáže pracovat s tónem, proflubovat sluchovou představivost, upevňovat intonační schopnosti
• upevní správné držení těla při hře na nástroj (v závislosti na jeho fyziologických předpokladech), koordinuje pohyby obou rukou
• ovládá základní prstoklady a jejich kombinaci na více strunách
• tvoří kvalitní tón, zvládá základy hry vibrato
• zvládne hru stupnice přes dvě oktávy
• vyjádří hudební náladu v přednesových skladbách pomocí širší škály výrazových prostředků dynamických i tempových
 
 
4. ročník
Žák:
• pracuje s kvalitou tónu, jeho odstíny a barvami v různých dynamických škálách
• zvládá plynulé výměny v polohách
• hraje stupnice dur i moll do 5 křížků a bé a technická cvičení, kde rozvine interpretační dovednosti dle individuálních možností
• hraje složitější přednesové skladby, kde předvede vlastní interpretační názory a dovednosti
• je schopen číst v tenorovém klíči
• zapojí se do komorní a souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• je schopen hrát stupnice durové a mollové, prstová cvičení, etudy a přednesové skladby podle individuálních hráčských schopností a stupně individuálního vývoje
je schopen se zaměřit na zvukovou stránku a uvolněnost hry
• používá hru vibrato jako součást svých výrazových prostředků
• hraje jednoduché skladby na úrovní 2. ročníku z listu, uplatní osvojené technické dovednosti
• se aktivně zapojí do komorní a souborové hry
 
6. ročník
Žák:
• je schopen tvořit kvalitní tón po všech stránkách,  je schopen sluchové sebekontroly
• využívá při hře všech doposud nabytých technických dovedností a znalostí
• rozvine možnosti dynamického a barevného odstínění znělého tónu
• je schopen samostatného studia, čte plynule notový zápis a orientuje se v něm, při hře plně využívá a kombinuje různé polohy na hmatníku
• uplatní hru z listu v středně náročných skladbách, vytvoří si vlastní názor na studovanou skladbu
• zapojí se do komorní a souborové hry
 
7. ročník
Žák:
• využívá všechny prostředky kterým se naučil v přednesových skladbách
• zvládá obtížnější druhy smyku
• rozliší dle svých individuálních možností ve hře výrazové prostředky jednotlivých stylových období a žánrů
• zhodnotí samostatně vlastní výkon a dokáže nalézat způsoby jak jej vylepšit
• rozvine pestrost svého repertoáru, podílí se na jeho výběru, obohatí ho o skladby moderní i populární hudby
• uplatňuje se v komorní a souborové hře, je schopen navrhovat různé možnosti a řešení interpretace
• samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
• ukončí studium I. stupně veřejným nebo interním vystoupením
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• je schopen volného pohybu levé ruky po celém hmatníku a využívá široké spektrum druhů smyků, v závislosti na svých možnostech
• je schopen číst v notovém zápise, samostatně řeší prstokladové, smykové a výrazové varianty při nácviku a interpretaci skladeb
• dokáže vystavět hudební frázi a určit její kulminační křivku
• zvládá hru z listu v jednoduchých skladbách klasických autorů
• zapojí se podle svých schopností a zájmu v komorní nebo souborové hře
 
3. a 4. ročník
Žák:
• kombinuje rytmická, tempová a výrazová označení, dokáže je uplatnit ve skladbách
• má utvořen vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
• uplatní se v komorní nebo souborové hře
• dokáže vyhledat a budovat vlastní repertoár dle svého interpretačního zaměření
• rozvine samostatnost při nastudování skladeb s ohledem na barvu a kvalitu tónu, smykové a výrazové varianty s využitím hry ve všech dosud zvládnutých polohách
• ukončí studium veřejným nebo interním  absolventským vystoupením
 

5.1.8 Studijní zaměření – Hra na kontrabas

Hra na kontrabas rozvíjí zejména doprovodné hudební cítění dítěte v nejrůznějších hudebních uskupeních, počínaje cimbálovými a jinými lidovými muzikami, přes drobné komorní soubory nejrůznějších hudebních žánrů, až po hru ve velkých symfonických tělesech. Zároveň ale dovoluje uplatnit a rozvinout veškeré umělecké nadání a schopnosti sólového charakteru. Záleží na schopnostech a cílech jednotlivých žáků. Ke hře na tento hudební nástroj je zapotřebí dobrého sluchu pro orientaci na hmatníku, fantazie a představivosti pro nalezení správného charakteru hudebního žánru, ve kterém se hudebník právě nachází. Kontrabas se výrazně uplatňuje ve všech hudebních tělesech jako základní hudební nástroj. V současné době zároveň dosahuje prakticky neomezených technických a výrazových možností.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na kontrabas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na kontrabas:
Přípravné studium
 
Žák:
• zvládá správné držení kontrabasu a smyčce
• při uchopení smyčce dbá na správné umístění a zahnutí prstů, postavení palce
• provádí cviky se smyčcem
• zvládá hru smyčcem na prázdných strunách
• snaží se o uvolnění zápěstí a prstů levé ruky
• ovládá pokládání prstů v probíraném prstokladu
• nácvik prstokladů provádí hrou pizzicato
• zná notový zápis prázdných strun

• hraje většinou podle popsaného prstokladu

 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• umí popsat nástroj a osvětlit jeho využití v hudbě
• umí popsat ladění nástroje (notaci na prázdných strunách)
• ovládá správné držení nástroje, základy techniky hry
• ovládá jednoduchá prstová cvičení
• užívá správné postavení levé ruky
• při hře využívá hru na prázdných strunách
 
2. ročník
Žák:
• ovládá notaci základní a 1. polohy
• ovládá hru jednoduchého rytmického motivu zpaměti
• používá synchronizaci pravé a levé ruky
• při hře využívá dynamiku přednesu
• rozvíjí techniku hry na nástroj
• užívá správné držení smyčce
 
3. ročník
Žák:
• ovládá kompletní notaci do 1. polohy
• dle svých individuálních schopností hraje stupnice F-dur, B-dur s rozloženými akordy
• dle svých individuálních schopností hraje zpaměti jednoduchou skladbu
• vnímá náladu skladby a vyjadřuje ji elementárními výrazovými prostředky
• uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
• využívá základní technické návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, postavení levé ruky, držení smyčce)
 
4. ročník:
Žák:
• orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notovém zápisu
• zvládá hru s přesuny ze základní do 1. polohy
• je schopen intonační sebekontroly
• využívá tónovou kulturu přednesu
• zapojuje se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
• orientuje se v notaci a prstokladu na hmatníku do 2. polohy
• uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
• ovládá dosud probrané technické prvky
• uvědomuje si závislost správně odstupňovaného tlaku smyčce na struny na rychlosti tahu, využívá dynamiky a podle možností i vibrata
 
6. ročník
Žák:
nacvičuje výměny do dalších poloh na hmatníku
• orientuje se v akordických značkách
• interpretuje přiměřeně obtížné skladby s využitím výrazových prostředků
• zvládá hru z listu a hru zpaměti
• uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních
 
7. ročník
Žák:
ovládá základní nástrojovou techniku, hraje s tónovou kulturou
• zvládá výměny do probraných poloh
• orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech
• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů
• podle svých individuálních schopností doprovází podle notace i akordických značek a vytváří vlastní doprovod
 
 
II. STUPEŇ
Navazuje na učební plán I. stupně, přihlíží však ještě více k individuální technické vyspělosti, zaměření i časovým možnostem žáka.
 
1. a 2. ročník
Žák:
samostatně se připravuje na vystoupení
samostatně studuje přiměřeně obtížnou skladbu a vkládá do ní vlastní projev
ovládá funkci pravé i levé ruky (spiccato, martelé)
využívá výměny poloh a používá jejich spojování
dodržuje intonační čistotu a tónovou kulturu
ovládá techniku hry (držení smyčce, uvolněnost pravé ruky, správná funkce zápěstí)
uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních
samostatně promýšlí logické a účelné dělení smyčce
zvládá jednoduché opravy nástroje
 
3. a 4. ročník
Žák:
zvládá vyšší polohy a jejich výměnu
využívá vibrata pro dosažení zesílení tónu s důrazem na jeho čistotu a intonační přesnost
uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních
samostatně se připravuje na vystoupení
zvládá kombinaci smykových variant
dále samostatně rozvíjí své dosavadní hudební schopnosti
dokáže ocenit kvalitu hudebního díla
během celého studia směřuje k tomu, aby si získané teoretické i praktické vědomosti a znalosti uměl uplatnit při hře a studiu nových skladeb i po ukončení ZUŠ
aktivně uplatňuje získané dovednosti v hudebním dění regionu

 

 

 

5.1.9 Studijní zaměření – Hra na zobcovou flétnu

Studium Hry na zobcovou flétnu nabízí možnost dvojího zaměření studia:
1. jako přípravný nástroj pro jiný akustický dechový nástroj (vytváří návyk správného a zdravého dýchání)
2. jako renesančně-barokní základní nebo souborový nástroj
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu:
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• dbá správného postoje při hře
• dodržuje vyslovení, označení tónu jazykem
• zvládá pokrytí prstokladu d1–d2, hraje v 4/4, 2/4 a 3/4 taktu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách
• nadechuje se v označených místech ústy
• zahraje lidovou píseň zpaměti
 
2. ročník
Žák:
• upevní správný postoj a držení nástroje
• hraje tenuto a legato
• zahraje stupnice C, G, F s T5
• ovládá prstoklad c1–g2 a zvládá orientaci v osminových hodnotách
• nadechuje v označených místech ústy
• zahraje lidovou píseň zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• vede správným způsobem dech při nasazení a ukončení tónu
• předvede hru tenuto a legato
• hraje stupnice dur a moll do 1 křížku a 1 b s příslušným T5 a D7 zpaměti
• ovládá prstoklad c1–a2 a zvládá kombinace tečkovaných rytmů v hodnotách not šestnáctinových
• nadechuje ústy ve vhodných místech melodie a fráze
• přednese lidovou píseň nebo jednodušší skladbu dle individuálních možností zpaměti
• hraje jednoduché melodie podle sluchu
• předvede souhru s dalším nástrojem
Pokud žák do tohoto období nepřestoupí na jiný dechový nástroj, pokračuje ve studiu na základní altovou zobcovou flétnu v F ladění.
 
4. ročník:
Žák:
• dbá správného postoje při hře
• tvoří kvalitní tón se základní jednoduchou artikulací
• dodržuje správný prstoklad v součinnosti s rytmickou složkou hry
• dýchá ústy na vhodných místech
• vnímá náladu skladby a ztvárňuje ji výrazovými prostředky
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• hraje kvalitním vyrovnaným tónem
• se dokáže správně nadechovat ve vhodných místech skladby
• ovládá základní melodické ozdoby
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
6. ročník
Žák:
• je schopen určit náladu a charakter skladby a vyjádřit ji dostupnými a zvládnutými prostředky v artikulaci, dynamice, agogice
• dotváří skladbu vhodnými melodickými ozdobami
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
7. ročník
Žák:
• disponuje kvalitním tónem v rozsahu nástroje
• je schopen sám určit vhodné místo pro nádech
• uplatní znalosti o agogice, dynamice, tempu, melodických ozdobách a artikulaci při interpretaci skladeb různých stylů a žánrů
• zahraje z listu skladby 1.–2. ročníku
• vyhledá dle svého zájmu skladbu, kterou samostatně nastuduje
• dokáže samostatně dotvářet vedení svého hlasu v souborové nebo komorní hře
• ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• užívá při hře nástroje v C a F ladění
• hraje kvalitním vyrovnaným tónem
• orientuje se v notových zápisech houslového a basového klíče
• samostatně používá hudební vyjadřovací prostředky ve skladbách různých stylů a žánrů
• je schopen vlastní korekce a sluchové kontroly
• umí dotvářet skladbu vhodnými melodickými ozdobami
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
3. a 4. ročník
Žák:
• předvede základní znalosti o barokní interpretaci
• popíše funkci barokní zobcové flétny a její historii
• orientuje se v různých hudebních stylech a žánrech
• vyhledá dle svého zájmu skladby, které samostatně nastuduje a vytváří si vlastní repertoár
• uplatní znalosti o agogice, dynamice, tempu, melodických ozdobách a artikulaci ve skladbách vlastního výběru, které dokáže samostatně nastudovat
• v souborové nebo komorní hře používá nástroje v C i F ladění
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením
Navazuje na učební plán I. stupně, přihlíží však ještě více k individuální technické vyspělosti, zaměření i časovým možnostem žáka.
 

 

 
 

NAHORU

5.1.10 Studijní zaměření – Hra na příčnou flétnu

Vzdělávání ve hře na příčnou flétnu ve své podstatě obsahuje několik závazných metodických prvků, které v syntéze činí hru tzv. předpisovou:
1. postoj při hře, držení nástroje, prstoklad
2. tvorba nátisku, formovaní retní štěrbiny
3. dechová technika
4. artikulace, agogika
5. hudební myšlení a projev
Tyto jednotlivé prvky podléhají stálé korekci v jakémkoli období hráčova vývoje, ba co nejvíce ji zdůrazňují právě zralí profesionálové. Z tohoto faktu vyplývá, že dodržování správných metodických praktik je pro veškeré ročníky studia stejné. Mění se pouze nároky a hudební prostředí, na kterém se buduje a stupňuje hráčova zkušenost.
Hra na příčnou flétnu umožňuje interpretaci naprosto všech hudebních stylů a žánrů, neboť technické a tónové možnosti tohoto nástroje jsou extrémně široké. Další výhodou příčné flétny je široká škála uplatnění v sólové a kolektivní hře.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na příčnou flétnu:
Přípravné studium
 
Žák:
• je seznámen s nástrojem a inklinuje ke hře na dechový nástroj
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva a správného nádechu a výdechu
• nasazuje tón jazykem
• rozeznává základní vlastnosti tónu
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• umí správně sestavit, popsat a udržovat svůj nástroj
• dbá správných návyků pro držení nástroje a uvolněný postoj při hře
• dokáže vytvořit tón retní štěrbinou s vyslovením
• zvládá prstoklad nejméně levé ruky (tzn. g–h)
• nadechuje se ústy a snaží se o vědomé tvoření dechové opory
• orientuje se v celých, půlových a čtvrťových hodnotách not a pomlk, notace g1–h1, v 4/4, 2/4 a 3/4 taktu
• zahraje zpaměti předehraný motiv, říkadlo nebo lidovou píseň
 
2. ročník
Žák:
• dbá na uvolněný postoj při hře
• zvládá základní nasazení a ukončení tónu
• kontroluje sluchem kvalitu tónu
• je schopen správného držení flétny pravou i levou rukou s prstokladem
• dbá v rámci svých možností dechové opory, dýchá ústy
• ovládá prstoklad chromaticky nejméně g1–g2, orientuje se v hodnotách not osminových a jejich pomlk ve čtvrťových taktech
• zahraje zpaměti lidovou píseň
 
3. ročník
Žák:
• dbá na uvolněný postoj při hře
• dovede zahrát rovný čistý tón v legatu, tenutu
• umí správně držet flétnu s nezávislým prstokladem
• ovládá vědomý nádech ústy s dechovou oporou a vědomý plynulý výdech ukončený následným hlubokým nádechem
• zvládá prstoklad chromaticky nejméně d1–d3
• hraje G, D, F dur stupnice s T5 velkým rozkladem
• zahraje snadné etudy a přednesové skladby přehledně melodicky a rytmicky
• vnímá náladu skladby, kterou vyjádří výrazovými prostředky
• předvede zpaměti nejméně lidovou píseň
• hraje jednoduché melodie podle sluchu
• je schopen v rámci individuálních možností souhry s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• zvládá správný postoj při hře a držení nástroje
• dbá na nátiskovou stabilitu a kultivuje tónovou znělost a čistotu
• dodržuje předepsanou dynamiku a agogiku
• artikuluje ve 2násobném staccatu
• dodržuje rytmickou přesnost prstokladu
• prodlužuje dobu výdechu a dbá dechové opory
• ovládá prstoklad v rozsahu d1–g3
• hraje stupnice dur a moll do 1 křížku, 1 b a T5, D7 akordy, etudy a přednesové skladby s pohybem nejméně osminových hodnot
• vnímá náladu skladby a ztvárňuje ji výrazovými prostředky
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• umí nasadit tón určité výšky s čistým vyslovením
• dodržuje předepsanou dynamiku a agogiku
• dbá dechové opory, dýchá na vhodných místech
• předvede vyrovnanou prstokladovou techniku s rytmickou přesností
• ovládá prstoklad v rozsahu c1–a3
• hraje stupnice dur a moll do 2 křížků a 2 b a T5, D7 akordy, etudy a přednesy obsahující synkopy a tečkované rytmy hodnot osminových not
• určí tempo, dynamiku a náladu skladby
 
6. ročník
Žák:
• dovede zahrát zvukově vyrovnaný čistý tón ve všech polohách nástroje
• artikuluje ve 2násobném staccatu, tvoří vědomé vibrato
• předvede vyrovnanou prstokladovou techniku s rytmickou přesností
• dbá rychlých pohotových nádechů v místech vhodných pro danou melodii, frázi
• ovládá prstoklad v rozsahu c1–b3
• hraje stupnice dur a moll do 3 křížků a 3 b a T5, D7, etudy a přednesy obsahující šestnáctinové hodnoty
• určí tempo, dynamiku a vystihne náladu skladby
 
7. ročník
Žák:
• předvede tónovou jistotu ve všech polohách nástroje a nátiskovou pružnost, kterou je schopen zkvalitňovat tónovou čistotu a intonaci
• tvoří vědomé vibrato a 2násobné staccato
• koriguje prstokladovou přesnost s rytmickou složkou hry
• ovládá hluboký brániční nádech a plynulý pomalý výdech, nádechy vhodně přizpůsobuje dané melodii, frázi
• ovládá prstoklad v rozsahu c1–b3
• hraje stupnice dur a moll do 4 křížků a 4 b a T5, D7, v etudách a přednesech kombinuje rytmy šestnáctinových hodnot
• dovede skladbu ztvárnit dynamicky, výrazově a agogicky
• samostatně nastuduje skladby různého slohového období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti
• dokáže samostatně dotvářet vedení svého hlasu v souborové nebo komorní hře
• prezentuje svůj hudební projev na veřejném vystoupení
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• používá dechové opory k tvorbě dynamiky, umí využít dechové ekonomiky k tvorbě frází
• má objektivní názor na sebehodnocení své hry a vytváří představu o vlastním pojetí interpretace
• koriguje sjednocení nátisku pro zvukovou vyrovnanost ve všech polohách flétny
• koordinuje prstokladovou složku hry s artikulací 2násobného staccata, vazbami legata a rytmickou přesností
• dovede vyjádřit náladu skladby
 
3. a 4. ročník
Žák:
• předvede nátiskovou pružnost kvalitním, zvukově vyrovnaným ozevem tónů v celém rozsahu flétny
• disponuje přehledným rytmickým prstokladem
• ztvární interpretovanou skladbu příslušnou dynamikou a s dodržením tempových označení
• dodržuje nádechy na vhodných místech, které dokáže sám určit
• je schopen korekce své hry
• vkládá do hry vlastní osobitou interpretační představu
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• prezentuje svůj hudební projev na veřejném vystoupení
• orientuje se v různých stylech a žánrech, které dokáže interpretovat v sólové, souborové nebo komorní hře
• využívá získaných vědomostí a zkušeností k samostatné volbě hudebního materiálu a uplatňuje se ve vlastním i veřejném společenském a kulturním životě

 

5.1.11 Studijní zaměření – Hra na klarinet

 
Klarinet je nástroj velmi širokého uplatnění. Má své místo v symfonické, komorní, lidové, dechové, taneční a jazzové hudbě a samozřejmě také jako sólový nástroj. Cílem výuky hry na klarinet je vést žáka k tvořivé interpretaci skladeb a vychovat z něj aktivního hráče, schopného samostatně pokračovat v některém, podle svého zájmu, zvoleném žánru.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klarinet:
Přípravné studium
 
Žák:
• je seznámen s nástrojem, inklinuje ke hře na dechový nástroj
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva a správného nádechu a výdechu
• rozezná základní vlastnosti tónu
• nasazuje tón jazykem
• dle individuálních schopností dokáže opakovat intonační a rytmické modely
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• umí sestavit a rozložit nástroj, popsat jeho části a nasadit plátek na hubičku
• má správný postoj a držení nástroje při hře
• ovládá základní nátiskové a dechové schopnosti
• hraje nasazovaně jednoduché lidové písně v základním šalmajovém rejstříku v celých, půlových, čtvrťových a osminových notách
 
2. ročník
Žák:
• má správný postoj a držení nástroje při hře, rozvíjí nátiskové a dechové schopnosti
• zlepší kvalitu ozvu zvládnutých tónů
• zvládá hrát ve dvojici s učitelem jednoduchá dueta
• hraje nasazovaně a legato jednoduché melodie a lidové písně zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správný postoj, držení nástroje a uvolněnost svalstva na obou rukou při hře
• předvede prstovou techniku dle svých individuálních možností
• vede správným způsobem dech při nasazení a ukončení tónu
• přechází plynule ze šalmajového rejstříku do klarinetového po g2
• zvládá v pomalých tempech zahrát čtvrťovou notu s tečkou a synkopu
• hraje v základních dynamických odstínech p – f, nasazovaně a legato jednoduché hudební útvary a lidové písně zpaměti
• hraje stupnice dur, moll do 2# a 2b + T5
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• zdokonalí ozev v přechodovém rejstříku a kulturu nasazování tónů do c3
• užívá při hře noty celé, půlové, čtvrťové, osminové a noty s tečkou
• rozvine své hudební schopnosti – sluch, rytmus, paměť
• hraje lehčí melodické instruktivní skladbičky
• se zapojuje do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• upevní tónovou kulturu a dbá na zvukovou vyrovnanost ve všech rejstřících
• užívá hru staccato, tenuto, legato, portamento
• uplatní při hře skladeb technické a výrazové schopnosti /dynamika, agogika, frázování/
• hraje přednesové skladby ve volnějších tempech
• je zapojen v komorní hře – dueta, tria a větší soubory
 
6. ročník
Žák:
• dbá a zkvalitňuje ozev tónů ve všech rejstřících po e3
• užívá hru staccato a legato s vyrovnanou prstovou technikou
• zvládá hru tečkovaného rytmu a hru v artikulacích
• hraje přednesové skladby různých stylů a žánrů ve volnějších tempech
• je aktivní v komorní hře – dueta, tria a větší soubory
 
7. ročník
Žák:
• hraje zvukovou vyrovnaností tónů v celém rozsahu po g3
• využívá při hře všechny doposud získané technické a výrazové dovednosti
• zvládá hru oktávové transpozice na lehčích skladbách
• ovládá v základních rysech frázování a výslovnost v taneční a jazzové hudbě
• hraje přednesové skladby různých stylů a žánrů v odpovídajících tempech
• vyhledá dle svého zájmu skladbu, kterou samostatně nastuduje
• ukončí I. stupeň veřejným absolventským koncertem
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• uplatní všechny zkušenosti a návyky doposud získané v I. stupni studia
• hraje s intonační jistotou, správnou dechovou technikou při stálé nátiskové připravenosti
• zvládá nástroj v celém rozsahu i s pomocnými hmaty při hře skladeb různých slohových období a žánrů
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
• rozvine výrazovou stránku hry na klarinet /dynamiku, frázování, artikulace/
• zvládá hru melodických ozdob
• hraje transpozice in C
• je schopen hry z listu
 
3. a 4. ročník
Žák:
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• orientuje se dle svého zaměření v improvizaci na bluesovou dvanáctku pomocí pentatonické a bluesové stupnice
• zvládá dle svých možností a profilace interpretaci a frázování taneční a jazzové hudby
• je činný v komorní, souborové hře nebo ve hře v orchestru
• je schopen zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s výkony ostatních žáků
• využívá svých získaných zkušeností k samostatnosti a ke schopnosti rozšiřovat si dále repertoár bez pomoci učitele
• ukončí studium 4. ročníku II. stupně absolventským koncertem

 

5.1.12 Studijní zaměření – Hra na saxofon

 
Saxofon je hudební nástroj vyrobený z kovu, ale z důvodu své stavby a způsobu, jakým se na něj hraje, patří mezi nástroje dechové dřevěné. Vynalezl jej okolo roku 1840 belgický nástrojař, flétnista a klarinetista Adolf Sax. Používá se především v moderní a jazzové hudbě jako nástroj sólový i jako součást jazzových komorních souborů a orchestrů /bigbandů/. V menší míře se vyskytuje v hudbě klasické. Velice časté je seskupení saxofonů v menších souborech, kde se zvuk těchto nástrojů velmi dobře barevně pojí. Oblíbené je saxofonové kvarteto, složené z nejužívanějších typů saxofonů – soprán, alt, tenor a baryton saxofon.
je svými rozměry, vahou, menzurou a způsobem držení nástrojem velmi fyzicky náročným. Je velmi vhodné a žádoucí začít se studiem hry na saxofon od čtvrtého ročníku, po předchozí hře na klarinet nebo jiný dechový nástroj.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu, jako vhodný přípravný nástroj.
I. STUPEŇ:
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na saxofon:
Přípravné studium
 
Žák:
• je seznámen s nástrojem, inklinuje ke hře na dechový nástroj
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva a správného nádechu a výdechu
• rozezná základní vlastnosti tónu
• nasadí tón jazykem
• dle individuálních schopností dokáže opakovat intonační a rytmické modely
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• umí sestavit a rozložit nástroj, popsat jeho části a nasadit plátek na hubičku
• zaujme správný postoj a držení nástroje při hře
• zvládne základní nátiskové a dechové návyky
• zahraje nasazovaně jednoduché lidové písně ve spodním rejstříku v celých, půlových, čtvrťových a osminových notách
 
2. ročník
Žák:
• má vyvážené držení nástroje při správném postoji a držení těla
• prohloubí základní nátiskové a dechové návyky a schopnosti
• zlepší délku a kvalitu ozvu osvojených tónů
• zahraje ve dvojici s učitelem jednoduchá dueta
• zahraje nasazovaně a legato jednoduché melodie a lidové písně zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• předvede správný postoj, držení nástroje a uvolněnost svalstva na obou rukou při hře
• nasadí a ukončí správným způsobem tón
• přechází přiměřeně kvalitním tónem ze spodního do horního rejstříku po g2
• orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
• zvládne v pomalých tempech zahrát čtvrťovou notu s tečkou a synkopu
• vyjádří náladu skladby v základních dynamických odstínech p – f, nasazovaně a legato
• zahraje jednoduché hudební útvary, dokáže zahrát melodii podle sluchu a lidové písně zpaměti
• uplatní se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• zlepší ozev hry v přechodovém rejstříku a kulturu nasazování tónů do c3
• užívá při hře noty celé, půlové, čtvrťové, osminové, noty s tečkou a synkopu
• zdokonalí techniku dýchání s oporou bránice a techniku souhry prstů s jazykem
• zahraje lehčí melodické instruktivní skladbičky, v komorní hře dueta a tria
• je schopen souhry s jinými hudebními nástroji a účastní se komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• zvládá ozev tónů ve všech rejstřících po c3
• hraje staccato, tenuto, legato, portamento
• rozvine své hudební schopnosti – sluch, rytmus, paměť
• uplatní při hře skladeb technické a výrazové schopnosti /dynamika, agogika, frázování/
• hraje přednesové skladby ve volnějších tempech
• zapojí se do komorní hry (duo, trio i větší soubor)
 
6. ročník
Žák:
• hraje vyrovnaně s tónovou a zvukovou kulturou ve všech rejstřících po c3
• užívá hru staccato, legato, tečkovaného rytmu a hru v artikulacích s vyrovnanou prstovou technikou
• chápe rozdílnost hudby klasické a hudby moderní (swingové a jazzové)
• zvládne v základních rysech frázování a výslovnost T – D ve swingové a jazzové hudbě
• hraje přednesové skladby různých stylů a žánrů ve volnějších tempech
• zapojí se do komorní hry (duo, trio i větší soubor)
 
7. ročník
Žák:
• hraje se zvukovou vyrovnaností tónů a s využitím plné dechové opory v celém rozsahu po e3
• využívá při hře všechny doposud získané technické a výrazové dovednosti
• dokáže samostatně nastudovat skladbu přiměřené obtížnosti
• interpretuje skladby moderní a jazzové hudby se správným frázováním (synkopy, trioly, ligatury, artikulace T – D)
• je schopen jednoduché improvizace s využitím pentatonické a bluesové stupnice
• zvládne hru oktávové transpozice na lehčích skladbách
• se zapojí dle svých schopností a žánrové preference do hry v komorních souborech nebo melodicko-rytmických seskupeních
• ukončí I. stupeň veřejným absolventským koncertem, kde zúročí a předvede všechny získané návyky a schopnosti
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• uplatní všechny doposud získané zkušenosti a návyky v I. stupni studia
• orientuje se v notovém zápise, hraje s intonační jistotou, správnou dechovou technikou při stálé nátiskové připravenosti
• samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu
• zvládá nástroj v celém rozsahu i s pomocnými hmaty, hraje skladby různých slohových období a žánrů a chápe jejich rozdílnost
• je schopen zahrát jednoduchou improvizaci na blues 12 a hry podle sluchu s využitím vlastní fantazie
• aktivně se zapojí do hry v komorních nebo souborových seskupeních různého žánrového zaměření
 
3. a 4. ročník
Žák:
• frázuje, artikuluje a uplatní správnou výslovnost v moderní a jazzové hudbě
• využívá svých získaných hudebních zkušeností k samostatnosti přípravy skladeb
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• samostatně vyhledá a rozšíří svůj repertoár
• orientuje se v akordech používaných v jazzu a v jejich značení
• je schopen jednoduché vertikální a horizontální improvizace na jazzové standardy s využitím vlastní fantazie
• uplatní se jako samostatný hudebník při hře sól i jako člen souboru
• je schopen zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s výkony ostatních žáků
• ukončí 4. ročník II. stupně absolventským koncertem

 

5.1.13 Studijní zaměření – Hra na lesní roh

 
Studijní zaměření Hra na lesní roh vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Lesní roh je moderní nástroj s lahodným, měkkým tónem. Hra na lesní roh má v českých zemích hlubokou tradici. Nástroj má své pevné místo v symfonických i dechových orchestrech. Nachází i uplatnění jako nástroj sólový, s bohatou nástrojovou literaturou.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
 
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na lesní roh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na lesní roh:
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu, pracuje s barvou tónu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a bé
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• použije B ladění (v případě dvojlesnice)
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
 
5. ročník
Žák:
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• pracuje s barvou tónu
• použije plynulou a uvolněnou prstovou techniku
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• dbá na vhodnou stylovou interpretaci přednesové skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku
• zvládá jednoduchou transpozici in Es
• zvládá hru elementárních melodických ozdob
• samostatně nastuduje skladby různého slohového období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové, nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v celém rozsahu nástroje
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí hrou v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.14 Studijní zaměření – Hra na trubku

 
Studijní zaměření
 
Hra na trubku vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Trubka patří do skupiny žesťových nástrojů. Má charakteristický zvuk, který ji řadí k rytířům symfonických orchestrů a leaderům jazzových bigbandů a dechových souborů. Úspěšné studium hry na trubku je podmíněno nutností pravidelné a systematické práce. Odměnou je zvládnutí hry na moderní nástroj, který má široké uplatnění, těší se velké oblibě a přináší osobní uspokojení jak hráči, tak i posluchačům.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na trubku:
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozumí principu tvorby tónu na žesťový nástroj
• rozezná základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby v rozsahu g–g1
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii v rozsahu g–a1
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• zahraje jednoduché retní vazby v rozsahu g–c2
• hraje tenuto, legato
• předvede hru v 3/4, 2/4 a 4/4 taktu
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti v rozsahu g–c2
 
3. ročník
Žák:
• prodlouží herně dechovou fázi, kontroluje intonační stránku svého projevu
• využívá při rozehrávce a tvorbě kvalitního tónu hru na nátrubek
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato v rozsahu fis–e2
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• rozšíří dle individuálních schopností tónový rozsah fis–g2
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• pracuje s barvou tónu
• použije plynulou a uvolněnou prstovou techniku
• rozšíří hru do rozsahu fis–a2
• ovládá chromatickou řadu tónů v enharmonické záměně v možném rozsahu
• hraje jednoduché melodie in C
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří dle individuálních schopností tónový rozsah fis–b2
• dokáže zahrát v nižší tónové poloze násobné staccato v pomalém tempu
• rozliší triolu, synkopu
• předvede dle individuálních schopností základní frázování v dechové či moderní hudbě
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• zahraje dvojnásobné a trojnásobné staccato v přiměřeném tempu dle individuálních schopností v možném rozsahu
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku, transponuje do C
• zvládá hru elementárních melodických ozdob
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry
• respektuje a dodržuje pravidla společné práce
• podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře, pečuje o nástroj
• dodržuje předepsaná dynamická a agogická označení ve studovaných skladbách
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• ovládá a rozliší artikulaci a frázování v moderní a dechové hudbě
• aktivně je zapojen do orchestrálních i komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší melodii ve vhodné transpozici s jiným nástrojem, dokáže transponovat jednoduchou melodii dle sluchu
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí na hře v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.15 Studijní zaměření – Hra na tenor/baryton

 
Studijní zaměření Hra na tenor/baryton vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Do skupiny žesťových nástrojů patří dva velmi podobné nástroje tenor (notace v houslovém klíči) a menzurou mírně širší baryton (eufonium, notace v klíči basovém). Oba nástroje nacházejí široké uplatnění především v oblasti dechové hudby, kde vyplňují střední zvukovou polohu mezi nástroji sopránovými a basovými. Jsou i velmi vhodné jako nástroj přípravný pro hru na snižcový pozoun (podobná velikost nátrubku). I po stránce technických možností jsou všem dalším žesťovým nástrojům zcela rovnocenné.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na tenor/baryton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na tenor/baryton:
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a bé
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• použije plynulou a uvolněnou prstovou techniku
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• dbá na vhodnou stylovou interpretaci přednesové skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku
• zvládá hru elementárních melodických ozdob
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v celém rozsahu nástroje
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy, pečuje o nástroj
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí na hře v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.16 Studijní zaměření – Hra na pozoun

 
Studijní zaměření Hra na pozoun vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Pozoun je nátrubkový dechový nástroj s charakteristickým tónem, jehož historie sahá až do 15. století. Výška tónu se mění pohybem snižce, který umožňuje velmi přesnou intonaci. Úspěšná hra na pozoun je podmíněna systematickým a pravidelným studiem, které může navázat na předchozí studium Hry na tenor/baryton, případně na pístový pozoun s ohledem na dispozici žáka (délka pravé paže). Pozoun má své místo nejen v orchestrech, ale i v žesťových souborech, v jazzu a samozřejmě i jako sólový nástroj, nejčastěji s doprovodem klavíru.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu, jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na pozoun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na pozoun:
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu • rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředek k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• čte a hraje v basovém klíči v přiměřeném tempu
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• užívá retní vazbu na alikvotních řadách
• čte a hraje v basovém klíči
• zvládá hru v polohách snižce 1–4
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah
• rozšíří hru do všech základních poloh snižce
• upevní návyk pravidelné a promyšlené přípravy
• dbá na kvalitu tónu a čisté nasazení
• obohatí dovednost vazby tónů o snižcovou vazbu
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• dbá na vhodnou stylovou interpretaci přednesové skladby
• je v komorní či souborové hře zodpovědný za svou přípravu a výkon
 
6. ročník
Žák:
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• ovládá snižcovou vazbu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry
• užívá vazby (retní, snižcovou i kombinovanou)
• užívá pomocnou polohu (+, -)
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovní 3. ročníku
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• zvládá hru ve všech základních polohách snižce
• užívá vazby (retní, snižcovou i kombinovanou)
• užívá pomocnou polohu (+, -)
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v celém rozsahu nástroje
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy, pečuje o nástroj
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílného slohového období a stylového zaměření
• je zapojen a aktivně se podílí na hře v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora
 

5.1.17 Studijní zaměření – Hra na tubu

 
Studijní zaměření Hra na tubu vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje. Do skupiny žesťových nástrojů neodmyslitelně patří jeden z nejhlouběji znějících nástrojů – tuba. Hra na tento nástroj vyžaduje nezbytný stupeň fyzické vyspělosti žáka. V nižších ročnících se studium případně realizuje v rejstříkově příbuzných studijních zaměřeních (Hra na tenor/baryton). Tuba (hovorové označení bas) tvrdí muziku. Toto přísloví platí v plném smyslu slova. Tvoří harmonickou oporu především v oblasti dechové hudby, pro kterou je zcela nepostradatelná. Je samozřejmě i nástrojem v instrumentáři symfonického orchestru. Využití jako sólového nástroje je v poslední době velmi časté. Zdatní hráči dokážou buď v původních skladbách nebo ve vhodných transkripcích zahrát i vysoce náročné skladby virtuózní povahy.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně. V přípravném studiu se uskutečňuje výuka hrou na zobcovou flétnu jako vhodný přípravný nástroj.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na tubu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na tubu:
Přípravné studium
 
Žák:
• předvede základní postoj při hře a správné držení nástroje
• má vytvořen návyk uvolněného svalstva při vdechu a výdechu, vdechuje pouze ústy
• nasazuje tón jazykem
• dokáže dle individuálních schopností opakovat intonační a rytmické modely
• hraje a rozliší notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou
• zahraje dle individuálních možností zpaměti jednoduchou melodii
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• popíše jednotlivé části nástroje a zvládne jeho základní údržbu
• rozliší základní vlastnosti tónu
• předvede základní uvolněný postoj a držení nástroje
• používá bráničně-žeberní dýchání, vdechuje pouze ústy
• dokáže rozechvět vibrací rty
• tvoří tóny na nátrubek
• opakuje na nátrubek tóny náslechovou metodou v možném rozsahu
• dokáže čistě nasadit a ukončit tón
• předvede jednoduché retní vazby
• zahraje dle individuálních schopností zpaměti jednoduchou melodii
 
2. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• prohloubí dechovou fázi vdechu a výdechu s brániční oporou
• užívá důsledně vzájemného působení obličejových svalů nátisku jako prostředku k jeho tvorbě
• tvoří tóny na nátrubek, dokáže na nátrubek zahrát jednoduché melodie, které opakuje hrou na nástroj
• umí číst noty v basovém klíči
• dbá na čisté nasazení tónu a jeho správné ukončení
• hraje jednoduché retní vazby ve větším rozsahu
• hraje tenuto, legato
• ovládá stupnice a akordy do 2 křížků a bé
• zahraje dle individuálních schopností jednoduchou melodii zpaměti
 
3. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• kontroluje intonační stránku svého projevu
• rozšíří svůj tónový rozsah
• zdokonalí čtení v basovém klíči
• respektuje a užívá základní dynamická a tempová označení
• hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, dokáže zahrát snadnou melodii i podle sluchu
• rozvine hru v sudých i lichých taktech, čte plynule jednoduchý notový zápis
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a bé
• předvede souhru s dalším nástrojem
 
4. ročník
Dle stupně fyzické vyspělosti žáka se může uskutečnit výuka v rejstříkově vhodnějším studijním zaměření (Hra na tenor/baryton).
Žák:
• využívá základní dynamická, tempová a agogická označení, upevní rytmické cítění
• prohloubí zájem o hru na tubu
• rozvine nátiskovou techniku (vazby, odlehčí tlak nátrubku na rty)
• ovládá stupnice a akordy do 4 křížků a bé
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost
• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu ve vhodné transpozici
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
5. ročník
Žák:
• předvede správné držení nástroje, ovládá základní údržbu nástroje
• zvládne intonačně a nátiskově přechod do nižší rozsahové polohy
• použije změnu prstokladu
• ovládá stupnice a akordy do 3 křížků a 3 bé
• hraje přednesové skladby s důrazem na frázi a stylovost v přiměřeném tempu a individuální dispozici, odpovídající hře na nový nástroj
• respektuje dynamická, tempová a agogická rozlišení, vyjádří náladu skladby
• zapojí se do komorní nebo souborové hry
 
6. ročník
Žák:
• zdokonalí hru v basovém klíči
• zlepší nasazení tónů
• upevní znalost prstokladu
• rozšíří svůj tónový rozsah s důrazem na lehkost hry, nasazení a kvalitu tónu
• hraje stupnice a tónické akordy, dominantní septimové akordy do 5 křížků a bé v možném rozsahu
• zdokonalí nátiskovou a intonační jistotu hry
• zvládá hru základních melodických ozdob
• zahraje bez přípravy jednodušší skladbu
• podílí se příkladně a zodpovědně na souborové či komorní hře
• užívá zvládnutou škálu dynamických a agogických možností (vyjádří náladu skladby)
 
7. ročník
Žák:
• dokáže si poradit s dílčími nátiskovými problémy, je schopen korekce nesprávné hry na základě jejího vlastního posouzení
• zahraje bez přípravy jednoduchou skladbu na úrovni 3. ročníku
• samostatně nastuduje skladby různých slohových období a stylového charakteru, respektuje ve své interpretaci stylové odlišnosti jak ve hře sólové, tak i souborové
• je zapojen do souborové nebo komorní hry, respektuje a dodržuje pravidla společné práce, podílí se zodpovědným přístupem a výkonem na výsledku, dokáže poradit ostatním s dílčími problémy
• dovede dle harmonické představy tvořit vedení basové linky k melodii dle sluchu zpaměti
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením v rozsahu několika skladeb rozdílného charakteru jak sólových, tak i případně ve hře souborové
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón a ovládá dechovou techniku
• kontroluje a dodržuje principy správného hraní, rozvine a disponuje potřebnou nátiskovou dispozicí v možném rozsahu
• hraje stupnice a akordy tónické, septimové v možném rozsahu
• dovede dle harmonické představy tvořit vedení basové linky k melodii dle sluchu zpaměti
• má vytvořen návyk pravidelné, promyšlené a dostatečné přípravy ke hře
• vyjádří dynamickými a tempovými rozlišeními charakter a náladu skladby
• má vytvořen názor na stylizaci studované skladby
• nastuduje samostatně skladby rozdílných slohových období a stylového zaměření
• se aktivně zapojí do orchestrálních či komorních souborů
 
3. a 4. ročník
Žák:
• tvoří kvalitní tón, je schopen korekce nesprávné hry, sebekontrolou si dokáže poradit s dílčími nátiskovými problémy, pečuje o nástroj
• předvede užitím výrazových hudebních prostředků a zvládnuté techniky hry vlastní interpretační názor na studovanou skladbu, kterou samostatně dle svého zaměření vyhledá
• dokáže samostatně nastudovat a zahrát přiměřeně obtížné skladby rozdílných slohových období a stylového zaměření
• je zapojen v souborech dle svého zaměření a tato umělecká činnost se mu stává potřebou i v dalším životě
• čte plynule notový zápis, zahraje bez přípravy jednodušší part souborové či komorní hudby
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením, nástroj je jeho prostředkem k vyjádření uměleckého názoru při respektování tvůrčí myšlenky autora

 

5.1.18 Studijní zaměření – Hra na kytaru

 
Kytara patří v současné době k velmi oblíbeným hudebním nástrojům, neboť v sobě spojuje přednosti nástroje jak melodického, tak akordického. Uplatňuje se jako nástroj sólový, doprovodný a ve spojení s jinými nástroji v komorní, jazzové a moderní hudbě všech žánrů. Vychází ze staleté hráčské i nástrojařské tradice a z bohaté hodnotné literatury, která obsahuje všechna hudební stylová období.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1 – 2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na kytaru:
Přípravné studium
 
Žák:
• umí vyjmenovat struny, jednotlivé části nástroje a zná základy správného držení nástroje
• hraje střídavý úhoz dvou prstů pravé ruky s dopadem
• rozliší pojmy rychle – pomalu, silně – slabě
• dokáže správně postavit levou ruku na hmatníku v V. nebo VII. poloze
• hraje jednoduchá rytmická cvičení podle notového zápisu
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• umí vyjmenovat označení prstů pravé a levé ruky
• zná správné držení nástroje, postavení a uvolnění obou rukou při hře
• užívá ke hře jednohlasých melodií střídavý úhoz prstů i, m – apoyando s hrou palcem na prázdných strunách
• orientuje se na hmatníku v I. poloze hraním jednoduchých melodií a národních písní
 
2. ročník
Žák:
• zvládá hru v I. poloze ve spojení s notovým zápisem a orientuje se na melodických strunách do II. polohy
• hraje střídavý a současný dvojhlas s použitím prázdných basových strun, používá kombinace prstů p, i, m, a
• kontroluje rytmickou a tempovou plynulost hry
• používá základní dynamiku p – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správné držení nástroje s uvolněným postavením obou rukou
• orientuje se na hmatníku v I. a II. poloze ve spojení s notovým zápisem
• dovede vyjádřit náladu skladby elementárními výrazovými prostředky p – mf – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
• využívá při doprovodu písní základní harmonické funkce T, S, D
• podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
• zahraje dvouoktávovou durovou a mollovou stupnici s kadencí bez hmatu barré
 
4. ročník
Žák:
• hraje základní typové prstoklady durových a mollových stupnic
• orientuje se na hmatníku do V. polohy ve spojení s notovým zápisem
• využívá u přednesových skladeb různých stylových období techniku apoyando, tirando a akordický vícehlas v kombinaci všech prstů pravé ruky
• používá dynamické odstínění p – mf – f a tónové rejstříky sul tasto, sul ponticello
• uplatňuje se podle svých schopností v komorní nebo souborové hře
 
5. ročník
Žák:
• hraje dvouoktávové typové stupnice, kadence s využitím malého nebo velkého barré, oktávy
• orientuje se na hmatníku do VII. polohy a využívá ve skladbách hru ve vyšších polohách
• dle svých schopností ovládá hru podle akordických značek a improvizovaný doprovod
• zahraje v pomalém tempu z listu jednoduchý part na úrovni látky 2. ročníku
• uplatní se ve hře s dalším nástrojem /duo, trio/
 
6. ročník
Žák:
• ve skladbách využívá hru ve vyšších polohách
• hraje durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie
• rozliší interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
• při hře použije vzestupné, sestupné legato a přirozené flažolety
• zahraje z listu jednoduchý part na úrovni látky 3. ročníku
• doprovodí jednoduchým způsobem sebe nebo jiný nástroj /duo, trio/
 
7. ročník
Žák:
• si naladí pomocí elektronické ladičky kytaru
• orientuje se na hmatníku do IX. polohy, ovládá hru v polohách se správnou prací levé ruky při výměně poloh
• hraje všechny durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie, sexty a decimy
• ovládá základní nástrojovou techniku apoyando, tirando, hru akordického vícehlasu v kombinaci prstů p, i, m, a
• skladbu interpretuje rytmicky přesně, s tónovou kulturou a s barevným a dynamickým odstíněním
• doprovodí podle notace a akordických značek, hraje kadence a vytvoří vlastní doprovod
• připraví se na ukončení studia 1. stupně absolventským koncertem
• uplatňuje se podle svých schopností v komorní nebo souborové hře
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• naváže a prohloubí učební látku z I. stupně a aktivně ji využívá
• rozšíří svůj repertoár s přihlédnutím na individuální zájmy
• zajímá se a rozšíří svoje znalosti o výrobě nástrojů, historii kytary, jejích kvalitách a typech
• prohloubí své znalosti o autorech píšících pro tento nástroj
• rozvine improvizační schopnosti podle svých možností a budoucího zaměření (jak po stránce rytmicko-melodické, tak po stránce harmonické)
• hraje plynule podle akordových značek
• navštěvuje koncerty, aktivně poslouchá hudbu (CD, DVD, videokazety, televize, rozhlas) a utvoří si vlastní interpretační názor
 
3. a 4. ročník
Žák:
• využívá efektivně získané dovednosti, které potřebuje při přípravě na vystoupení (umí si samostatně vybrat vhodný repertoár, naplánovat a časově rozvrhnout nácvik skladby s přihlédnutím na obtížné pasáže)
• má osvojeny barevné odstíny a rejstříky svého nástroje a aktivně je uplatňuje s důrazem na kvalitní kultivovanost tónu
• samostatně nastuduje přednesové skladby (jak po stránce výrazové, tempové a rytmické, tak i charakteru skladby)
• ukončí studium absolventským vystoupením

 

5.1.19 Studijní zaměření – Hra na elektrickou kytaru

 
Elektrická kytara je velmi oblíbeným nástrojem současných hudebníků. Nachází uplatnění zejména v hudebních stylech, jejichž vlastností využívá rock, metal, blues, jazz a řada dalších žánrů napříč celým hudebním spektrem. Byla vyvinuta z klasické akustické kytary přidáním snímačů pod struny. Z toho důvodu má širší možnosti práce se zvukem, nabízí zvuk čistý a zvuk zkreslený. Elektrická kytara spadá do kategorie drnkacích strunných nástrojů. Je potažena šesti strunami, na něž se drnká prsty nebo takzvaným trsátkem.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let – 1 hodina týdně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1 – 2 hodiny

Vzhledem k fyzické vyspělosti žáků je vhodné začít s výukou hry na elektrickou kytaru od čtvrtého ročníku, po předchozím studiu hry na akustickou kytaru.
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na elektrickou kytaru:
Přípravné studium
 
Žák:
• umí vyjmenovat struny, jednotlivé části nástroje a zná základy správného držení nástroje
• hraje střídavý úhoz dvou prstů pravé ruky s dopadem
• rozliší pojmy rychle – pomalu, silně – slabě
• dokáže správně postavit levou ruku na hmatníku v V. nebo VII. poloze
• hraje jednoduchá rytmická cvičení podle notového zápisu
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• umí vyjmenovat označení prstů pravé a levé ruky
• zná správné držení nástroje, postavení a uvolnění obou rukou při hře
• využívá ke hře jednohlasých melodií střídavý úhoz prstů i, m s hrou palcem na prázdných strunách
• orientuje se na hmatníku v I. poloze hraním jednoduchých melodií a národních písní
 
2. ročník
Žák:
• zvládá hru v I. poloze ve spojení s notovým zápisem a orientuje se na melodických strunách do II. polohy
• hraje střídavý a současný dvojhlas s použitím prázdných basových strun, používá kombinace prstů p, i, m, a
• kontroluje rytmickou a tempovou plynulost hry
• používá základní dynamiku p – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
 
3. ročník
Žák:
• zvládá správné držení nástroje s uvolněným postavením obou rukou
• orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech na hmatníku v I. a II. poloze ve spojení s notovým zápisem
• podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
• zahraje dvouoktávovou durovou a mollovou stupnici s kadencí bez hmatu barré
• využívá při doprovodu písní základní harmonické funkce T, S, D
• dovede vyjádřit náladu skladby elementárními výrazovými prostředky p – mf – f při hře jednoduchých melodií a lidových písní zpaměti
• uplatňuje se podle svých schopností v souhře s dalším nástrojem
 
4. ročník
Žák:
• umí popsat jednotlivé části nástroje a zná základy správného držení nástroje
• drží správným způsobem trsátko se správným úhozem o struny
• zvládá posuvné prstoklady stupnic s výměnou poloh
• hraje dvojhlasé power akordy otevřené a s tlumením strun malíkovou hranou
• orientuje se na hmatníku do V. polohy ve spojení s notovým zápisem
• uplatňuje se podle svých schopností v souhře s dalším nástrojem
 
5. ročník
Žák:
• zvládá synchronizaci pravé a levé ruky při hře stupnic a pentatonik vázaně, tlumeně a staccato
• orientuje se na hmatníku do VII. polohy při hře jednoduchých hudebních útvarů
• dokáže zahrát jednoduché sólo s využitím vibráta a vytahovaných tónů
• hraje rozložené akordy trsátkovou technikou
• uplatňuje se ve hře s dalším nástrojem /duo, trio/
 
6. ročník
Žák:
• zvládá hru oktáv trsátkovou technikou
• orientuje se na hmatníku do IX. polohy
• hraje durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie
• používá jednotlivých figur při hře blues, rocku a metalu
• zná základní schéma dvanáctitaktového blues
• doprovodí sebe nebo jiný nástroj /duo, trio/
 
7. ročník
Žák:
• pomocí elektronické ladičky si naladí kytaru
• ovládá základní nástrojovou techniku, je schopen zahrát obtížnější sóla s využitím vibráta, legata, vytahovaných a zdvojených tónů, trylků a flažoletů
• orientuje se na hmatníku do IX. polohy, ovládá hru v polohách se správnou prací levé ruky při výměně poloh
• hraje všechny durové a mollové stupnice jednohlas a v intervalech: oktávy, tercie, sexty a decimy
• skladby interpretuje rytmicky přesně, s tónovou kulturou a s barevným a dynamickým odstíněním
• umí vytvořit kytarový akordový hmat podle značky, doprovází podle notace a akordických značek, hraje kadence a vytváří vlastní doprovod
• uplatňuje se při hře s jiným nástrojem nebo v souborových uskupeních
• ukončí studium 1. stupně absolventským koncertem
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• orientuje se na hmatníku do XII. polohy • uplatňuje všechny zkušenosti a návyky doposud získané v I. stupni studia
• při interpretaci skladeb využívá speciální kytarové techniky, kvalitu tónu, dynamické a barevné možnosti nástroje
• dokáže plynulého přechodu při hře stupnic a pentatonik v rychlém tempu
• zajímá se a rozšiřuje svoje znalosti o historii, výrobě a typech kytar a jejích kvalitách
• je schopen jednoduché a středně těžké improvizace na blues 12 a hry podle sluchu s využitím vlastní fantazie
• uplatní se v souhře v kombinaci s další kytarou nebo jiným nástrojem v souborové hře
• k utvoření vlastního názoru navštíví koncerty a aktivně poslouchá hudbu (CD, DVD, internet, televize, rozhlas)
 
3. a 4. ročník
Žák:
• ovládá hru dvouoktávových a tříoktávových typových stupnic v dur i moll, intervalových stupnic a rozšířené kadence
• hraje specifické kytarové techniky hry /arpeggio, hammering, nahvízdávané tóny, bluesové figury/ a ovládá práci s aparaturou
• interpretuje písně a skladby různých stylů a žánrů v jemných barevných a dynamických odstínech
• je schopen jednoduché vertikální a horizontální improvizace na jazzové standardy s využitím vlastní fantazie
• orientuje se v akordech používaných v jazzu a v jejich značení • uplatňuje se jako samostatný hudebník při hře sól, doprovodů a jako člen souboru
• je schopen zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s výkony ostatních žáků
• využívá svých získaných zkušeností k samostatnosti a ke schopnosti rozšiřovat si dále repertoár bez pomoci učitele
• ukončí studium II. stupně absolventským koncertem
 

5.1.20 Studijní zaměření – Hra na bicí nástroje

Bicí nástroje (zvané též perkuse) patří k nejstarší a také nejobsáhlejší skupině hudebních nástrojů. K vytváření zvuku dochází pomocí úderů do nástroje, třesením nástrojem či škrábáním na nástroj. Bicí nástroje mají velkou tradici jak v hudbě primitivních národů, tak i v hudbě moderní. Rytmus je pro člověka přirozený a vnímá ho velmi přátelsky. Výuka bicích nástrojů spočívá v rozvíjení individuality každého žáka. Jejím cílem je připravit umělecky samostatného hudebníka, který bude vybaven takovými technickými a hudebními znalostmi a dovednostmi, které umožňují stylově čistou interpretaci přiměřeně náročných skladeb jak sólových, tak i orchestrálních. Žáci se učí rozpoznávat hudební styly moderní hudby, která v dnešní době skýtá nepřebernou škálu výrazových možností. Každý žák inklinuje k určitému stylu a naší snahou je jednoznačná podpora, popřípadě usměrnění jeho hudebního vývoje. Dnešní svět bicích nástrojů prochází každodenně mnoha změnami, na které je třeba pohotově reagovat. Mění zároveň i pohled na bicí nástroje jako na plnohodnotný hudební nástroj využitelný v každé hudební oblasti. Neustále dochází k posouvání technických možností hry na moderní bicí nástroje. V posledních letech dochází k převratnému vývoji v oblasti konstrukce a výroby hudebních nástrojů. Častým jevem ve světě je zakládání orchestrů a skupin složených z bicích nástrojů, jež si získávají velkou oblibu u posluchačů na různých festivalech a koncertech.

 

Učební plán:

 

Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1–2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na bicí nástroje:
I. STUPEŇ
Přípravné studium
 
Žák:
• adekvátně ke svému věku rozezná a popíše bicí nástroje
• správně sedí u nástroje, uvolní paže a používá při hře střídavě obě ruce
• rozlišuje pojmy rychle – pomalu, silně – slabě
• orientuje se v základech notového zápisu a vytleská jednoduchá rytmická cvičení
 
1. ročník
Žák:
• správně sedí u nástroje, drží paličky přirozeným a uvolněným způsobem
• ovládá základní druhy not v rozsahu od celé po šestnáctinovou, rozumí jednoduchému notovému zápisu a sám napíše cvičení v 4/4, 2/4, 3/4 taktu
• zahraje základním střídavým úhozem na malý buben jednoduchá cvičení ve 2/4, 3/4, C taktu za použití metronomu
• zvládá jednoduchou koordinaci rukou, zná základní techniky úhozu, dle individuálních schopností ovládá základní rytmické doprovody a dynamiku nástroje
 
2. ročník
Žák:
• zvládá správné sezení u nástroje a nemá problémy s držením paliček
• zahraje na malý buben základní rytmickou stupnici obsahující čtvrťové, osminové, triolové a šestnáctinové noty
• ovládá základní koordinaci při hře na soupravu bicích nástrojů, hraje jednoduché doprovody a breaky
• zapojí se při hře jednoduchých duet (učitel – žák)
• hraje s hudebními podklady (playbacky)
 
3. ročník
Žák:
• dodrží naučené správné držení paliček a sezení u nástroje
• ovládá základy hry na malý buben (nácvik víření tlakem), i na bicí soupravu se zapojením jednoduché koordinace všech čtyř končetin
• zahraje bez problémů rytmickou stupnici 1 2 3 4 3 2 1
• disponuje citem pro rytmus, tempo, takt, dynamiku, jednoduché fráze
• zahraje jednoduchou čtyřtaktovou improvizaci na malý buben
• je připraven k souhře
• dokáže popsat různé typy nástrojů
 
4. ročník
Žák:
• využívá při hře základní návyky a dovednosti (správné držení těla, držení paliček), různé techniky hry a základní typy úderů
• orientuje se v jednoduchém notovém zápisu a v taktu 3/8, 6/8, 2/2
• vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří elementárními výrazovými prostředky
• ovládá základní rytmické doprovody a zahraje rytmickou stupnici 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
• orientuje se v základní technice hry na perkusní nástroje
• rozvíjí koordinaci hry s dalšími nástroji, a souhru v souborových uskupeních
• hraje s hudebními podklady (playbacky)
• napodobí drobná čtyřtaktová sóla a vytváří drobné improvizace
• aktivně používá dynamické odstíny pp, p, mf, f, ff
• zahraje v pomalém tempu z listu jednoduchý part na úrovni látky 1. ročníku
 
5. ročník
Žák:
• rozvine hudební paměť
• nacvičí dvojúhozy (úvod do problematiky paradidlů a dvojúhozů)
• začíná používat hru s akcenty a rim-shot
• rozvíjí smysl pro členění hudebních frází
• z listu zahraje v pomalém tempu part na úrovni látky 2. ročníku
• uplatňuje se při hře s jiným nástrojem nebo v souborových uskupeních
 
 
6. ročník
Žák:
• ovládá víření PP-LL, PLPL (tom – tomy)
• rozvine a prohloubí své improvizační schopnosti na různé bicí nástroje
• umí zahrát na bicí soupravu vlastní improvizovaný doprovod s breaky
• aktivně poslouchá nahrávky různých žánrů a reflektuje je
• zahraje z listu předložený jednoduchý part na úrovni látky 3. ročníku

 

 

 7. ročník

 

Žák:
• zvládne zahrát rytmickou stupnici 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1
• ovládá základní techniku hry na rytmické a perkusní nástroje, využívá ji při hře doprovodů i sólově
• při hře na bicí soupravu zvládá rytmické doprovody v základním tvaru i v jednoduchých variacích
• podle potřeby a svých dispozic si seřídí a naladí nástroj
• zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
• samostatně vyhledává a poslouchá skladby různých žánrů, reprodukuje jejich jednoduché motivy a inspiruje se jimi při vlastní hře
• upevní znalosti tak, aby byl popřípadě sám schopen zahrát jednoduché skladby i bez pedagogického vedení
• vybere (s pomocí učitele) a připraví repertoár absolventského koncertu, ovládá hru předem vybraných přednesových skladeb po stránce technické, výrazové a přednesové i hudebně vyjadřovací

 II. STUPEŇ

1. a 2. ročník
Žák:
• upevní a doplní znalosti z předcházejících ročníků
• seznámí se s jednoduchými orchestrálními party
• nacvičí jednoduchou sólovou skladbu
ovládá složitější doprovody (playbacky)
dokáže vybrat a použít nástroje s ohledem na hudební styly (výběr vhodných instrumentů, conga, bonga, timbales, claves, zvonce apod.)
ovládá doprovod k tanečním skladbám (např. polka, valčík, tango, foxtrot, waltz, rumba, samba, bossa-nova, beguine, cha-cha, mambo, rock, disco, swing, blues)
• uplatňuje se při hře s jiným nástrojem nebo v souborových uskupeních

 3. a 4. ročník

Žák:
• ovládá různé druhy techniky hry
• orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky
• nastuduje náročnější hudební skladbu pro daný nástroj, má vlastní představu o její interpretaci
• zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku výrazu a způsobu interpretace skladeb
• ovládá hru z listu, dokáže číst partituru bicích nástrojů
doprovodí hudební skupinu (band), tvoří vlastní improvizace a fill in (pro hru na bicí soupravu)
profiluje se podle svého zájmu a preferencí; využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi
• navštěvuje koncerty, aktivně poslouchá hudbu a utváří si tak vlastní umělecký názor
• absolvuje II. stupeň studia v ZUŠ veřejným vystoupením
 

5.1.21 Studijní zaměření – Sólový zpěv

 
Zpěv je jedním z nejpřirozenějších hudebních projevů člověka, a proto by se měl zájem o něj pěstovat již v útlém věku. Obor sólový zpěv nabízí začínajícím, ale i pokročilým zpěvákům dobré zázemí pro rozvoj jejich hudební osobnosti. Do budoucna se mohou vydat cestou nejen amatérského zpěvu (sólového, komorního, případně sborového), ale dostat se i ke dráze profesionálního zpěváka (divadlo, koncertní vystupování aj.). Našim hlavním cílem je pracovat se žáky individuálně a především je zaujmout. Proto se obor sólový zpěv nezabývá pouze klasickým repertoárem, ale podněcuje žákův zájem i zpěvem jiných žánrů, jako je pop, jazz aj. Dáváme žákům také možnost vystupovat na nejrůznějších koncertech jak za doprovodu klavíru, tak i orchestru a dalších hudebních seskupení. V neposlední řadě se žáci seznámí s ansámblovým zpěvem, který velkou měrou napomáhá rozvoji jejich muzikálnosti.
 
Učební plán:
Přípravné studium
Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
Komorní zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1 – 2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Sólový zpěv:
Přípravné studium
 
Žák:
• dbá na správné držení těla
• rozvíjí hravou formou hudební schopnosti a dovednosti (sluchové vnímání, hudební paměť a představivost, tonální cítění aj.)
• fixuje tři fáze dechu (nádech na bránici, zadržení dechu, prodloužený výdech)
• zpívá lidové i umělé písně přiměřené jeho schopnostem a věku s doprovodem
• osvojí si přirozený a nenucený projev při zpěvu
• čistě intonuje a fixuje správnou artikulaci
• zpívá především ve střední poloze (rozsah 5 – 6 tónů)
• seznámí se se zpěvem za doprovodu hudebního nástroje (klavír, Orffovy nástroje)
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• dbá na správný pěvecký postoj
• ovládá klidné a hluboké dýchání
• uvolňuje bradu a čelist
• fixuje zásady hlasové hygieny a pěvecké techniky
• procvičuje vyrovnávání všech vokálů na jednom tónu ve střední hlasové poloze
• si navodí pomocí brumenda hlavový tón
• zpívá ve střední poloze za doprovodu hudebního nástroje
• rozliší a použije dynamiku (p, mf)
• rozvine na jednoduchých písních svou rytmickou a melodickou představivost
 
2. ročník
Žák:
• postupně upevní správné držení těla
• prohloubí klidné a hluboké dýchání při zpěvu, učí se hravou formou další práci s dechem (hospodaření s dechem, dechová opora),
• spojí a vyrovná vokály
• dbá na uvolněnou bradu a čelist
• osvojí si správnou pěveckou artikulaci
• rozšířuje dle možností svůj hlasový rozsah do oktávy
• rozvine hudební paměť
• udrží svou melodickou linku i za složitějšího doprovodu a rozumí textu
• rozvine rytmickou a melodickou představivost (příprava na tvorbu dvojhlasu)
 
3. ročník
Žák:
• dodrží základy správného držení těla
• užívá žeberně-brániční dýchání
• zdokonaluje práci s dechem (dechovou oporu, hospodaření s dechem)
• uvědoměle spojí a vyrovná vokály
• získá základy legatového zpěvu a základní dynamiky a agogiky
• dbá na měkké nasazení tónu, správnou pěveckou artikulaci a ovládá mluvidla
• dobře intonuje a dle svých možností dále rozšíří hlasový rozsah oběma směry
• se učí spojovat hlavovou a hrudní rezonanci
• zpívá svou melodickou linku s hudebním doprovodem i bez něj, a tím rozvine tonální představivost
• užívá rytmickou a melodickou představivost
• zpívá většinu repertoáru zpaměti s jasným porozuměním textu
• tvoří jednoduchý dvojhlas, popř. kánon
 
4. ročník
Žák:
• rozvine získané dovednosti
• prohloubí žeberně-brániční dýchání
• prohlubuje svou pěveckou, dechovou a artikulační techniku
• spojuje hlavovou a hrudní rezonanci
• zpívá dynamiku p, mf, crescendo, decrescendo
• rozšíří dle individuálních možností svůj hlasový rozsah pomocí cvičení v rozsahu durové oktávy, rozloženého kvintakordu (dur, moll)
• zpívá podle potřeby hlasová cvičení k předcházení mutačních šelestů a hlasových zlomů
• tvoří kantilénu, zpívá lidové, umělé písně a dvojhlasy různých charakterů, avšak s přihlédnutím k jeho hlasové, interpretační vyspělosti, popř. mutačnímu období
 
5. ročník
Žák:
• zdokonalí žeberně-brániční dýchání a zlepší dechovou oporu
• pracuje s pěveckou, dechovou a artikulační technikou
• zpívá podle potřeby hlasová cvičení k předcházení mutačních šelestů a hlasových zlomů
• předvede pomocí hlasových cvičení vedených shora správné nasazení tónu a spojí hlavovou a hrudní rezonanci
• dodrží dynamiku crescendo, decrescendo, p, mf a agogiku (rit.) v jednoduché melodii
• rozšíří dle svých možností hlasový rozsah v celé poloze hlasu
• zpívá náročnější technická cvičení v rozsahu oktávy
• tvoří kantilénu a rozvíjí svou hudební představivost
• rozumí složitějšímu textu a jeho repertoár tvoří i skladby v cizím jazyce
• zpívá písně lidové a umělé, dvojhlasy i vícehlasy
• zpívá jednoduché skladby z listu
 
6. ročník
Žák:
• použije žeberně-brániční dýchání a uplatní zpěv s dechovou oporou
• upevní správné nasazení tónu a hlas v celém jeho rozsahu
• propojuje hlavovou a hrudní rezonanci
• uvědoměle zpívá dynamiku crescendo, decrescendo, p, mf a agogiku v náročnější melodii
• využívá poznatky získané z předchozího studia k samostatné práci
• naučí se další technická cvičení (stupnice dur, rozklady do oktávy)
• zpívá lidové a umělé písně různých stylů a žánrů s odpovídajícím výrazem, souvisejícím s porozuměním textu
• ovládá jednoduchý zpěv z listu a orientuje se ve vícehlase
 
7. ročník
Žák:
• samostatně ovládá správnou dechovou techniku a zdokonalí dosud zvládnuté základní pěvecké návyky
• zpívá s propojenou hlavovou a hrudní rezonancí a dle svých možností má vyrovnané hlasové rejstříky
• tvoří kantilénu v souladu se správnou pěveckou artikulací
• ovládá frázování a zachová si přirozený projev při zpěvu
• zpívá skladby jednohlasé i vícehlasé různých stylů a žánrů, dokáže se v nich sám orientovat a rozumí jejich obsahu
• je schopen vystoupit před publikem
• uplatní základní hlasovou hygienu
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• naváže na návyky a technické dovednosti získané ve studiu I. stupně, které zdokonalí, je schopen samostatné sebekontroly
• tvoří kultivovaný tón, využívá dynamickou i agogickou škálu
• má přehled o kulturním dění, orientuje se v hudbě různých stylů a žánrů
• zpívá skladby s příslušným výrazem a zachovává jejich hudební charakter
• zpívá dvojhlasy i vícehlasy složitější po stránce melodické a rytmické
• dodrží zásady hlasové hygieny
 
3. a 4. ročník
Žák:
• ovládá hlas po technické stránce v celém svém rozsahu (vyrovnané vokály, rejstříky, správná dechová opora a artikulace, propojení hrudní a hlavové rezonance) • orientuje se ve skladbě, dodržuje fráze a kantilénu
• chápe rozdíly mezi různými hudebními obdobími, skladby dokáže zpívat s patřičným výrazovým charakterem
• dodrží dynamiku p, mf, f a crescendo, decrescendo
• interpretuje skladby vícehlasé, a to i ve složitějších hudebních úpravách
• je schopen samostatného nastudování skladeb
• je schopen samostatného rozezpívání a samostatného cvičení
• má povědomí o základní pěvecké literatuře a utvoří si vlastní názor na poslouchané i interpretované skladby
• umí pracovat samostatně, zvládá přípravu jak na hodinu zpěvu, tak na korepetici
• profiluje se v jím zvoleném žánru s akcentem na samostatnou přípravu
• posoudí přiměřenost repertoáru ke svým hlasovým a interpretačním možnostem a dokáže kriticky zhodnotit svůj pěvecký výkon i výkon ostatních
 
 

5.1.22 Studijní zaměření – Sborový zpěv

 
Sborový zpěv má všechny přednosti kolektivní výuky. Zahrnuje nejen hlasovou výchovu, nácvik písní, následně skladeb jakéhokoliv žánru, zaměření a stylu, ale především učí jedince podřizovat se celku, umožňuje žákům seznámit se s hudbou podrobněji a z jiného úhlu pohledu než při individuální výuce. Snaží se více rozvíjet hudební cítění, tvořivost, představivost, rozvíjet muzikálnost v návaznosti na schopnost spolupráce v kolektivu. To podněcuje žáky k hlubšímu vnímání emocionálních zážitků, estetickému vnímání a uměleckému poznávání hudby od nejmenších žáčků až po dospívající žáky, kde jejich studium sborového zpěvu a následné úspěchy a prezentace sboru působí rovněž jako prevence sociálně patologických jevů.
Žáci jsou vedeni k aktivnímu vnímání hudby prostřednictvím vokální interpretace. Prakticky se seznamují, jak pracovat s hlasem (hlasová hygiena), osvojí si a prohlubují správné pěvecké návyky, přirozené držení těla, správné pěvecké dýchání, nasazení tónu, artikulaci, intonační a rytmické cítění, nácvik jednohlasu, učí se poslouchat jednotlivé hlasy v nácviku dvouhlasých a vícehlasých skladeb. Rozvíjejí schopnost reagovat jeden na druhého a spolupracovat tak mezi sebou. Učí se tím zároveň nejen kolektivní morálce, zodpovědnosti, toleranci k ostatním žákům, ale i kolegiální kázni, která vede k úspěšnému výsledku celé skupiny a k uspokojení z vlastní činnosti, ale nepotlačuje přitom jejich individualitu. Seznamují se také s možností doprovodu zpěvu hrou na hudební nástroje, na nástroje Orffova instrumentáře, hrou na tělo či možností pohybového vyjádření v sounáležitosti se sborovým zpěvem, avšak bez narušení kvality sborového pěveckého projevu. Sborový repertoár je velmi pestrý s širokým výběrem hudebních stylů a žánrů.
 
Učební plán: Přípravné studium
Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium (pro žáky od 6 let)
Přípravné studium je realizováno formou kolektivní výuky v rozsahu 1 hodiny týdně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
*Sborový zpěv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
Celkem 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

*v případě žáků jiného studijního zaměření hudebního oboru je časová dotace 1 – 2 hodiny

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Sborový zpěv:
Přípravné studium
 
Žák:
• umí zopakovat jednoduchá rytmická cvičení
• umí zopakovat jednoduchá melodická cvičení
• zvládá jednoduchá dechová cvičení
• zazpívá jednoduchou dětskou i lidovou píseň s doprovodem klavíru
• umí vytvořit jednoduchý doprovod k písni z Orffových nástrojů
 
I. STUPEŇ
1. – 3. ročník
Žák:
• používá správné a přirozené držení těla
• zvládá jednoduchá dechová cvičení
• rozezpívá se na jednom a následně více tónech a zpívá sestupné a vzestupné melodie
• zpívá ve své přirozené hlasové poloze a svůj rozsah postupně dle možností rozšiřuje, nepřepíná své síly
• přirozeně artikuluje, je schopen dostatečně uvolnit dolní čelist na vokály
• při zpěvu používá základní dynamiku (p, mf, f) a ritardando
• umí vytvořit jednoduchý doprovod k písni z Orffových nástrojů
• orientuje se v notovém zápise
• zazpívá jednohlasou případně jednoduchou dvojhlasou píseň zpaměti
• umí reagovat na sbormistrova gesta
• naučí se vystupování na veřejnosti před publikem
• účastní se společných vystoupení a akcí spojených se sborovým zpíváním
 
4. – 7. ročník
Žák:
• zvládá dle možností uvolněný postoj při zpěvu
• ovládá jednoduchá i složitější dechová cvičení v návaznosti na frázování
• naučí se správnému používání hlavového tónu s propojením hrudního rejstříku
• užívá při rozezpívání brumendo a postupně náročnější melodická cvičení
• měkce nasazuje tóny, je schopen čisté intonace jednoduchých i náročnějších skladeb a capella i s doprovodem
• přirozeně a přesně artikuluje, uvolňuje dolní čelist a dodržuje hlasovou hygienu, nepřepíná hlas, a zachovává tak jeho přirozenost v celém rozsahu dle svých možností
• při zpěvu používá dynamiku (p, mf, f, crescendo, decrescendo) a ritardando, zvládá agogické změny
• je schopen vnímat vyváženost jednotlivých hlasů ve vícehlasu (dvojhlas, trojhlas)
• umí vytvořit složitější doprovod k písni z Orffových nástrojů a zapojit i hru na tělo popřípadě jednoduchou pohybovou kreaci
• orientuje se ve sborové partituře • zazpívá vícehlasou skladbu zpaměti
• chápe význam jednotlivých sbormistrovských gest a umí na ně reagovat
• ovládá základy chování při vystupování na veřejnosti před publikem
• podílí se na organizaci a přípravě společných vystoupení a akcí spojených se sborovým zpíváním
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením ve sboru
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Žák:
• naváže na dovednosti a vědomosti získané studiem a absolvováním I. stupně
• ovládá při zpěvu kulturu a kultivovanost sborového zpěvu (dechová technika, hlasová kultura, tvorba tónu, artikulace, frázování atd.)
• dodržuje hlasovou hygienu, nepřepíná hlas, střídá plynule hlasové rejstříky a používá hlas v celém svém rozsahu
• dokáže rozlišit skladby z různých období a vhodně je interpretovat
• pracuje s větším rozsahem dynamických, agogických a výrazových prostředků
• čistě intonuje náročnější skladby a capella a uplatňuje zpěv zpaměti
• orientuje se ve sborových partiturách
• umí propojit pěveckou kulturu s menší pohybovou choreografií s využitím Orffových nástrojů
• reaguje srozumitelně a citlivě na všechna sbormistrovská gesta
• ovládá základy chování při vystupování na veřejnosti před publikem a na jevišti
• podílí se na výrazové a organizační přípravě společných vystoupení a akcí spojených se sborovým zpíváním
 
3. a 4. ročník
Žák:
• zdokonalí při zpěvu hlasovou kulturu a vše s tím související
• dobře ovládá práci s dechem, umí rozezpívání v plném rozsahu s plynulým přechodem hlasových rejstříků
• ve skladbách uplatňuje smysl pro hudební frázi, kultivovaný projev a kantilénu
• orientuje se ve struktuře složitějších sborových partitur, vnímá vyváženost jednotlivých hlasů ve vícehlasu (čtyřhlas, vícehlas) a interpretaci sborové skladby
• při zpěvu využívá širokou škálu dynamických, agogických a výrazových prostředků
• reaguje pohotově a s jistotou na sbormistrovská gesta
• zpívá z listu jednodušší skladby
• zná základní sborovou literaturu různých hudebních stylů a žánrů a je schopen interpretace takové skladby
• umí propojit pěveckou kulturu s pohybovou choreografii a využitím dalších doprovodných nástrojů
• ovládá základy chování při vystupování na veřejnosti před publikem a na jevišti
• spolupracuje s ostatními zpěváky, mladší žáci jsou vedeni k hodnocení a všímají si práce starších žáků, starší jsou mladším žákům dobrým příkladem
• podílí se na výrazové a organizační přípravě společných vystoupenía a akcí spojených se sborovým zpíváním
• ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením ve sboru

 

5.1.23 Studijní zaměření – Hra na akordeon

 
Proč právě akordeon?
Tento přenosný a vícehlasý hudební nástroj s tradicí přibližně 200 let může posloužit jako nástroj sólový, doprovodný nebo nachází uplatnění v různých souborech. Dokáže do jisté míry napodobit barvu některých dalších hudebních nástrojů (varhany, harmonium, hoboj…). Již v názvu tohoto nástroje je naznačena jeho přednost – díky účelné konstrukci lze hrát akordy stiskem pouze jednoho knoflíku v doprovodné části. Začátečník tedy záhy zvládne doprovodit snadnou melodii harmonickými funkcemi (T,D,S).
 
Učební plán:
Přípravné studium Je realizováno formou individuální výuky podle varianty 1 nebo 2 pro přípravné studium I. stupně.
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
  1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1            
*Komorní nebo
souborová hra,
sborový zpěv
      1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
*poznámka: povinný volitelný předmět, v případě sborového zpěvu 1– 2 hodiny
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na akordeon:
Přípravné studium
 
Žák:
• pojmenuje základní části nástroje • dbá na správné držení nástroje
• předvede základní postavení pravé ruky na klávesách (rozsah c2–g2)
• orientuje se na hmatníku levé ruky (nalezne basový knoflík C, G, D, F)
• pozná a dodržuje měchové značky • čte a hraje noty v G klíči (c2–g2)
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Žák:
• uplatní základní návyky a dovednosti (správné sezení, držení nástroje, postavení pravé a levé ruky), které získal v přípravném ročníku, pokud ho navštěvoval
• využije vedení měchu a dodržuje znaménka na tah a tlak
• zná a používá noty v houslovém klíči v rozsahu c1 až c2, orientuje se a využívá znalosti základních basů s příslušnými durovými akordy (C, G, D, F) na hmatníku levé ruky
• předvede souhru obou rukou na jednoduchých cvičeních
• zahraje lidovou píseň nebo přednesovou skladbičku zpaměti a snadnou lidovou píseň dle sluchu
 
2. ročník
Žák:
• rozliší a zahraje dle základních dynamických znamének (p, mf, f)
• rozliší základní tempa
• zahraje v legatu a staccatu • rozšíří pětiprstovou polohu posunem pravé ruky
• zahraje durovou stupnici v rozsahu jedné oktávy (C, G, D, A, F) dohromady nebo zvlášť
• obohatí hru o další rytmické prvky
• zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou píseň či snadnou přednesovou skladbu
 
3. ročník
Žák:
• rozvine dynamiku o další stupně (crescendo, decrescendo) plynulým vedením měchu
• zahraje tónický kvintakord durových stupnic s obraty dohromady, nebo zvlášť
• zahraje z listu v pětiprstové poloze
• seznámí se s hrou dvojhmatů a jednoduchého dvojhlasu v pravé ruce
• prohloubí hru rozličných rytmických prvků (tečkovaný rytmus, synkopa, triola)
• rozšíří polohu pravé i levé ruky pomocí skoků
• podle svých individuálních schopností zahraje zpaměti snadnější přednesové skladby odlišného charakteru
 
4. ročník
Žák:
• využívá barevných možností nástroje – základní techniku rejstříkování (znalost označení rejstříků a jejich přepínání)
• vytvoří doprovod k jednoduchým písním za použití T, S, D
• zapojí se do komorní nebo souborové hry podle svých individuálních schopností
• zhodnotí výkony svoje a svých spolužáků
 
5. ročník
Žák:
• zahraje stupnici harmonickou a melodickou moll v rozsahu 1 oktávy a tříhlasý mollový kvintakord s obraty zvlášť
• zdokonalí hru ve dvojhmatech v různých intervalech (tercie, sexty)
• rozliší a realizuje hru s melodickými ozdobami
• zvýší úroveň měchové, technické, rytmické a dynamické stránky hry
• uplatní a prohloubí rejstříkovou techniku pravé i levé ruky
• rozšíří svůj repertoár o skladby vyššího populáru
 
6. ročník
Žák:
• zahraje stupnice dur a moll s tříhlasým akordem a obraty dohromady
• zdokonalí techniku hry na etudách a přednesových skladbách (dodržuje tempová a výrazová označení)
• dbá na dodržování stylové interpretace přednesových skladeb
• zahraje jednoduchou polyfonní skladbu

• zahraje dle svých individuálních schopností zpaměti přednesové skladby

• se podílí na výběru skladeb s vyučujícím
• umí zhodnotit výkon svůj i svých spolužáků
 
7. ročník
Žák:
• připraví se a zahraje (sólově nebo v rámci komorního seskupení) na absolventském vystoupení, kde uplatní dosavadní znalosti, schopnosti a dovednosti
• zvládá prstovou techniku pravé i levé ruky v rámci svých motorických schopností
• zahraje zpaměti přednesové skladby, na jejichž výběru se podílí s vyučujícím
• zvládne hru přiměřeně obtížných skladeb z listu podle svých individuálních schopností a možností
• dokáže analyzovat výkon svůj i svých spolužáků
 
II. STUPEŇ
1. – 2. ročník
Žák:
• naváže na vědomosti a dovednosti získané v I. stupni studia na ZUŠ
• vybere si literaturu ve spolupráci s vyučujícím
• ovládá svůj nástroj po stránce technické a propojuje poznatky z hudební nauky se hrou na nástroj
• zdokonalí práci s tónem (kultivovaný tón), prohloubí dynamické a agogické cítění
• předvede hru zpaměti, zvládá hlavní technické a výrazové možnosti nástroje
• samostatně nastuduje skladby dle své individuální technické a výrazové úrovně, (navrhne prstoklady, znaménka pro práci s měchem)
• prezentuje svou systematickou a cílevědomou domácí přípravu, při níž využívá znalosti, jak nastudovat obtížnější místa
 
3. – 4. ročník
Žák:
• interpretuje skladby různých stylů a žánrů (adekvátně tomu uplatní měchovou techniku, frázování)
• při hře využívá poznatky o výrazu hrané skladby a je schopen vlastního názorového vyjádření přednesové stránky dané skladby
• využije své znalosti a dovednosti tak, aby se byl schopen uplatnit jako sólista či hráč v komorním seskupení nebo člen souboru
• zaměří se podle svého zájmu a rozvine na základě svých znalostí, schopností a dovedností svoji technickou a muzikální úroveň tak, aby v umělecké praxi úspěšně obstál jako dobrý a pohotový hudebník
• připraví se a zahraje (sólově nebo v rámci komorního seskupení) na absolventském vystoupení
 
 

Vyučovací předmět Komorní a souborová hra je vyučován v hudebním oboru od čtvrtého ročníku I. stupně základního studia jako předmět povinný a volitelný a je možno využít i Komorní zpěv, pro žáky jiných studijních zaměření, kteří prokáží předpoklady k dosahování očekávaných výstupů ve studijním zaměření Sborový zpěv,  který je vyučován  v I. a II. stupni základního studia v stanovené hodinové dotaci jako samostatný předmět Komorní zpěv studijního zaměření Sólový zpěv. Pro žáky studijního zaměření Hra na klavír je určen předmět Klavírní seminář, který má samostané učební osnovy. Ze zaměření školy vyplývá její profilace na vzdělávání a výchovu praktických hudebníků, kde je výuka komorní a souborové hry stěžejním prvkem. Již v počátcích studia vycházíme z podstaty dětské hravosti a přirozené touhy po práci v kolektivu. V nižších ročnících jsou do ročních metodických plánů plánů implementovány didaktické postupy vedoucí k budování dovedností žáků ve hře nebo zpěvu v duu, s dalším nástrojem, s klavírním doprovodem, čtyřruční hře  klávesových nástrojů, nebo jsou žáci případně zařazováni do souborů komorní, nebo souborové hry nad rámec hodinové dotace stanovené učebním plánem jednotlivých studijních zaměření a jsou i z předmětů studijního zaměření  Komorní a souborová hra hodnoceni klasifikačním stupněm.  Návazně ve vyšších ročnících je žákům umožněno zařazení do souborů smyčcových, dechových, strunných a bicích nástrojů. Žáci školy se mají možnost zapojit do souborů klasického obsazení, swingových či jazzových seskupení, dechového orchestru a školního pěveckého komorního souboru. Tato činnost rozhodující měrou přispívá k naplňování motta našeho ŠVP – Škola hrou, tancem, malbou a přednesem.

 
 
Menu komorní a souborové hry hudebního oboru:
Název předmětu:
Komorní a souborová hra
Čtyřruční hra na klavír
Smyčcový soubor
Flétnový soubor
Žesťový soubor
Jazzový soubor (Improvizace)
Kytarový soubor
Dechový orchestr
Saxofonové a klarinetové kvarteto
Soubor bicích nástrojů
Sborový zpěv (Komorní zpěv)
Klavírní seminář a jeho učební osnovy

Učební plány hodinových dotací Komorní a souborové hry, Sborového a komorního zpěvu, Klavírního semináře  jsou stanoveny v jednotlivých studijních zaměřeních.

Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní a souborová hra:
 
I. STUPEŇ
4. – 5. ročník
Žák:
• zvládá intonačně a technicky zadaný part
• je schopen udržet rytmické a melodické členění skladby ve hře s dalším nástrojem
• užívá základní dynamická rozlišení
• rozpozná v melodii důležitost svého partu vzhledem k ostatním hlasům
• poslouchá své spoluhráče a vnímá zvuk celého souboru
• dbá na souhru a intonaci s ostatními nástroji a na správné frázování
• dokáže zahrát náročnější skladbu ve čtyřruční úpravě s dalším žákem (Studijní zaměření Hra na klavír)
 
6. – 7. ročník
Žák:
• je schopen doladit svůj nástroj k ostatním
• se přizpůsobuje svým spoluhráčům v rytmu, dynamice a v celkovém přednesu
• vnímá a reaguje přizpůsobením se po stránce intonační, rytmické a dynamické
• má interpretační představu o rozdílných stylech hudby
• rozliší hudební styl skladby a dokáže mu přizpůsobit frázování
• přistupuje příkladně a zodpovědně ke komorní a souborové hře
• si prohloubí své zkušenosti s prací v kolektivu a uvědomuje si odpovědnost za společnou práci
• se seznámí s koncertní praxí
• reprezentuje svým chováním a vystupováním školu navenek
 
II. STUPEŇ
1. – 4. ročník
Žák:
• má utvořenu vlastní interpretační představu a tu uplatní při souhře s dalším nástrojem
• dokáže odposlouchat a zahrát jednodušší známou melodii a harmonický doprovod k ní
• je schopen jednoduché vertikální a horizontální improvizace na jazzové standardy s využitím vlastní fantazie (jazzová a swingová zaměření)
• orientuje se v akordech používaných v jazzu a v jejich značení (jazzová a swingová zaměření)
• jednoduchou melodii dokáže vkusně obměnit a rozvinout v rámci vlastních improvizačních schopností (jazzová a swingová zaměření)
• vyhledá dle svého zájmu druh a žánr hudby, který ho inspiruje a poskytuje mu prostor k sebevyjádření
• spojí do souvislostí své hráčské dovednosti a znalosti oblasti hudby, která ho inspiruje
• interpretuje skladby odlišných hudebních slohů, stylů a žánrů v odpovídající stylizaci

Vyučovaný předmět : Klavírní seminář

Tento předmět navštěvují žáci studijního zaměření Hra na klavír od 4. ročníku I. stupně. Seznamují se s historií a vývojem klavíru. Aktivně poslouchají a rozebírají stěžejní klavírní díla v jednotlivých hudebních slozích. Učí se rozpoznávat charakteristické znaky hudebního vyjadřování v jednotlivých hudebních epochách. Žáci se učí diskutovat o hudbě. Získají přehled o významných světových i českých klavíristech. Žáci si mezi sebou přehrávají nastudované skladby a učí se je vzájemně hodnotit. Hrají skladby pro sólový klavír i skladby čtyřruční. Velký důraz je kladen na doprovody písní (základními harmonickými funkcemi) a na hru písní podle akordových značek nezbytnou pro klavírní praxi. Při výuce jsou využívány Orffovy nástroje pro zlepšení rytmického cítění žáků a jejich vzájemná spolupráce při souborové hře.

Učební osnovy předmětu: Klavírní seminář

I. stupeň (4. – 7. ročník)

Žák:

 • popíše hlavní části klavíru
 • vyjádří svými slovy svůj názor na reprodukovanou hudbu a umí svůj názor zdůvodnit
 • orientuje se v klavírní literatuře a vyjmenuje stěžejní díla v jednotlivých hudebních epochách
 • zapojuje se do souborové hry na rytmické a melodické orffovy nástroje
 • zhodnotí své výkony i výkony spolužáků
 • realizuje doprovod k lidové písni základními harmonickými funkcemi

II. stupeň (I. – IV. ročník)

Žák:

 • popíše hlavní části klavíru a zná historii jeho vzniku
 • vyjádří svými slovy svůj názor na reprodukovanou hudbu a umí svůj názor zdůvodnit
 • zapojuje se do souborové hry na rytmické a melodické orffovy nástroje
 • orientuje se v klavírní literatuře a vyjmenuje stěžejní díla v jednotlivých hudebních epochách
 • zhodnotí své výkony i výkony spolužáků
 • realizuje doprovod k písni podle akordických značek základními harmonickými funkcemi + D7 nebo zahraje čtyřruční skladbu nebo klavírní part ke komorní hře

5.2 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU

Charakteristika výtvarného oboru

Vzdělávací obsah výtvarného oboru vychází z RVP ZUV, jehož základem jsou základem dvě hlavní, vzájemně se prolínající a podmiňující oblasti: „výtvarná tvorba“ a „recepce a reflexe výtvarného umění“, čili propojení aspektů tvorby, vnímání a přijetí.

Oblast „výtvarná tvorba“ je realizována především v rámci předmětu „Výtvarná tvorba“, která děti jednak hravou formou uvádí do obecné problematiky výtvarného vyjadřování (barva, linie, plocha, prostor, materiál), ale také žáka vede k osvojení si různých vyjadřovacích disciplín, jakými jsou kresba, malba, grafika, či prostorová a akční tvorba. Žák se učí rozvíjet svou fantazii a kreativitu, stejně jako hledat inspiraci ve světě kolem nás – v přírodě, historii a společnosti. Postupně se učí samostatnému myšlení a sebe-prezentaci, ale také práci v kolektivu a respektování odborného vedení a názorů druhých.

Oblast „recepce a reflexe výtvarného umění“ je realizována zejména v předmětu „Výtvarná kultura“, kde se žák seznamuje s dějinami výtvarné kultury a současně se učí nahlížet uměleckou tvorbu v širším, sociálně-společenském a kulturně-historickém kontextu.

 
 
Přípravné studium
Učební plán – varianta 1: dvouleté přípravné studium
Pro žáky od 5 roků – formou kolektivní výuky v rozsahu nejdéle 2 let 2 hodiny týdně
Název předmětu 1. ročník 2. ročník
Přípravná výtvarná výchova 2 2
Celkem 2 2
 
Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium

Pro žáky od 6 roků – formou kolektivní výuky v rozsahu 2 hodiny týdně

Název předmětu 1. ročník
Přípravná výtvarná výchova 2
Celkem 2

5.2.2 Studijní zaměření - Výtvarná tvorba

Učební plán: Studium I. a II. stupeň
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Výtvarná tvorba 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Výtvarná kultura           1 1 1 1 1 1
Celkem 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Výtvarná tvorba 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Výtvarná kultura           1 1 1 1 1 1
Celkem 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

 

Studium pro dospělé
 
Vzdělávací obsah studia pro dospělé vytváří učitel předmětu na základě vzdělávacích potřeb žáků formou studijního plánu zapsaného v třídní knize a schváleného ředitelem školy. Výuka probíhá v rozsahu minimálně 2 vyučovacích hodin týdně.
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná výtvarná výchova (PVV), Výtvarná tvorba
Přípravná výtvarná výchova
 
Žák:
• dokáže se orientovat ve třídě, dokáže si samostatně připravit pracovní místo a  pracovní pomůcky (případně pod vedením učitelky)
• rozlišuje barvy
• chápe rozdíl mezi základními způsoby výtvarného vyjadřování
• je seznámen se základními výtvarnými technikami, jako jsou kresba tužkou, tuší a špejlí, malba pastelem, vodovými a temperovými barvami
• projevuje radost z tvorby či potřebu tvořit
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• postupně směřuje od intuitivní hry k usměrňované výtvarné činnosti, kdy už hra není pouze cílem, ale stává se prostředkem k dosažení výsledku
• chápe rozdíl mezi plochou a prostorem
• je seznámen se základní naukou o barvě: teplé a studené tóny, základní barvy
• učí se zaznamenávat okolní realitu formou zjednodušeného záznamu či tvaru
• seznamuje se se základními grafickými technikami jako jsou slepotisk či frotáž
• cítí potřebu tvořit a experimentovat, zajímá se o ilustrace v dětských knihách a učí se tak poznávat obraz a jeho čtení
• dokáže tvořit v kolektivu
 
2. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• ve výtvarné činnosti směřuje za poznáváním a sebepoznáváním
• správně chápe a užívá základní výtvarné prostředky – linii, plochu, barvu
• ovládá základní výtvarné techniky (kresba tužkou, tuší, malba pastelem, vodovými a temperovými barvami,…) způsobem odpovídajícím věku žáka
• dokáže tvořit barevné, tvarové a prostorové kompozice
 
3. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• vědomě využívá všech dříve nabytých dovedností a schopností plošného, kresebného, malířského a prostorového vyjádření
• učí se prospěšnosti drobných studijních kopií – chápe, že základem tvorby dle fantazie je běžně zažívaná realita – svět a jeho vztahy (příběhy)
• zkoumá výtvarné prvky jako bod a tvar
• z primární barevné škály dokáže namíchat sekundární barvy
• učí se grafické techniky jako je tisk z výšky či linoryt (výroba matrice, chápe princip zrcadlového řešení)
• řeší samostatně zadané téma, dokáže odůvodnit zvolené prostředky a způsoby své tvorby v rámci dialogu s učitelem
 
4. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• k tvorbě přistupuje samostatně, respektuje názory učitele
• vědomě používá obrazotvorné prvky (bod, linie, tvar, plocha, objem, světlo)
• chápe funkčnost a smysl jednotlivých výtvarných disciplín (zátiší, figura, krajina)
• chápe vzájemné vztahy mezi realitou a fantazií, realistickým a abstraktním vyjadřováním prostřednictvím běžně dostupných výtvarných technik
• dokáže správně zvolit (a odůvodnit) techniku z hlediska funkčnosti i technologické správnosti
• smyslové podněty přivádí do vizuální formy pomocí výtvarného jazyka
 
5. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• směřuje od relaxace k uvědomělé výtvarné činnosti
• dokáže na konkrétním výtvarném díle určit základní kompoziční prvky v rámci plošného i prostorového vyjadřování
• dokáže přizpůsobovat výběr kombinovaných technik danému tématu
• ví, co je kontrast, harmonie, šrafování, abstrakce
• uplatňuje výtvarný přepis
• chápe principy stínování
• inspiraci hledá v umění
 
6. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• dokáže vnímat a reflektovat výtvarné projevy a jejich funkce v rámci jiných uměleckých oborů (např. divadla, animovaného filmu, knižní ilustrace)
• používá obrazotvorné prvky plošného i prostorového vyjádření a využívá jejich vzájemné vztahy (podobnost, opakování, rytmus, dynamika, pohyb, povrch,…)
• umí používat základní výtvarné techniky a prostředky v rámci studijních záznamů reality
• dokáže pracovat s fantazijním námětem na základě reálných podkladů a různých vizuálních podnětů z reálného světa
 
Předmět: Výtvarná kultura
Žák:
• chápe smysl vlastní výtvarné činnosti, tvorbu vnímá jako obohacení kvality svého života, nejbližšího okolí a prostředí
• chápe povznášející smysl krásy, dokáže vysvětlit, proč je z jeho pohledu určitá věc esteticky libá, chápe nutnost a smysl estetického vzdělávání, estetického chápání skutečnosti a své vlastní seberealizace v rámci přijatých estetických norem
• zná základní umělecké slohy, má pojem o nejvýraznějších osobnostech v dějinách umění 
 
7. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• má vlastní výtvarný názor
• objevuje souvislosti mezi sebou, světem a kulturou
•  orientuje se ve způsobu realistického záznamu, jak studijního (např. portrét), tak symbolického  charakteru (karikatura), a chápe jejich specifičnost
• dokáže samostatně volit témata své tvorby i jejich zpracování, umí obhájit svá řešení
• respektuje názory a postoje ostatních
 
Předmět: Výtvarná kultura
Žák:
• orientuje se v základních pojmech výtvarné teorie a dějin výtvarného umění, uvědomuje si různé dobové souvislosti a vztahy
• chápe smysl vlastní výtvarné činnosti
• dokáže si vzít z pozitivních, ale i negativních výsledků svých spolužáků poučení pro vlastní tvorbu, učí se úctě k výsledkům práce jiných
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• projevuje hlubší zájem o výtvarné činnosti
• pracuje vědomě s výtvarnými vizuálními znaky a symboly
• samostatně volí vyjadřovací prostředky a také se zajímá o vyjadřovací prostředky jiných
• má přirozenou potřebu vlastní prezentace
• diskutuje, experimentuje a zkoumá různá hlediska, svůj postoj umí obhájit, ale i změnit
• nachází inspiraci v uměleckých „vzorech“ (v dílech jiných autorů)
• užívá vědomě všech běžně dostupných malířských technik v oblasti studijní i volné   tvorby
• dokáže použít výtvarné metody a prostředky k abstrahování realistického záznamu daného tématu – např. od studijní kresby ke grafickému listu, od akvarelového záznamu k barevné kompozici atp.
 
Předmět: Výtvarná kultura
Žák:
•  váží si své samostatnosti, nikoli však na úkor svévolnosti (je si vědom toho, že výtvarná činnost podléhá po celé věky a kultury lidstva jistým principům a zákonitostem, projevujícím se v nepřeberné pestrosti projevů a jejich možností)
• projevuje zájem o výtvarné umění, kulturní a umělecké dění
• rozumí vztahu mezi obsahem a formou výtvarného projevu (díla)
• čerpá inspiraci ve výtvarných encyklopediích a časopisech, zpracovává si svůj výtvarný archiv
 
3. a 4. ročník
Předmět: Výtvarná tvorba
Žák:
• vědomě uplatňuje různé principy výstavby obrazu, zkoumá vztahy jednotlivých částí kompozice
• zkoumá podoby světa a mezilidských vztahů z různých úhlů pohledu
• je schopen využít principů rukopisu jiných autorů
• procesuálnost ve své tvorbě chápe jako předpoklad a prostředek k dalšímu rozvoji
• dokáže prezentovat jak své práce, tak práce ostatních, volí vhodné formy výstavní koncepce
•  studium ukončuje veřejnou výstavou svých prací, které jsou jednak finálním výstupem jeho umělecké profilace na ZUŠ, ale také osobitým vyjádřením žákova prožitku světa
 
Předmět: Výtvarná kultura
• prohlubuje schopnost orientace v současném kulturním dění, využívá informační zdroje
• používá odbornou terminologii
• dokáže spatřit historické kulturní odkazy v reálném světě (např. film, reklama)
• zabývá se objekty v kontextu prostoru či prostředí, pro které či do kterého je určeno (site-specific)
• má úctu k uměleckému dílu a vůli porozumět mu
• má svébytný neotřelý pohled na svět
 
Profil absolventa Výtvarného oboru:
Výtvarné profesní vědomosti a schopnosti žáka získané během studia na ZUŠ zahrnují veškeré penzum dovedností a znalostí, které jsou na absolventovi „jasně patrné“ – to jak v jeho přístupu k vlastní výtvarné činnosti a výtvarnému umění vůbec, tak v rámci běžných osobnostních projevů a postojů.Samostatnost je základním rysem žákova snažení; z výstupů jeho činnosti je patrné, zda se bude výtvarným uměním zabývat i v budoucnu způsobem přesahujícím běžný dětský zájem.
 

5.3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU

 
Charakteristika tanečního oboru
Taneční obor ZUŠ podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, prohlubuje duševní život člověka a pozitivně ovlivňuje utváření jeho hlubšího vztahu k životu jedince i jeho vztahu ke společnosti. Výuka v tanečním oboru rozvíjí správné držení těla a pohybovou techniku a současně rozvíjí vnitřní citlivost, vnímavost, fantazii, hudební a prostorové cítění a tvořivost žáka. Umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně rozvíjet osobnost po stránce tělesné i duševní. Taneční vzdělání seznamuje žáka s anatomickou strukturou těla a především s fyziologickými zákonitostmi pohybu a poskytuje mu správnou orientaci v nejrůznějších oblastech spjatých s tanečním projevem a pohybovou kulturou.
Výuka tanečního oboru se člení na přípravné studium pro žáky ve věku 5 – 7 let a I. a II. stupeň základního studia pro žáky od 7 do 18 let věku. Studium probíhá po jednotlivých ročnících (I. stupeň 7 ročníků a II. stupeň 4 ročníky – od 14 let) s každoročním veřejným vystoupením a ukončením každého stupně absolventským vystoupením. Výuka probíhá v menších skupinách žáků s klavírním doprovodem (korepeticí) nebo využitím audiovizuální techniky s ohledem na individuální schopnosti, fyzické a psychické předpoklady jednotlivých žáků.
Cílem je připravit mladého člověka na život se smyslem pro harmonický, kultivovaný pohyb, aktivního, tvořivého, vnímavého, citlivého ke svému okolí a k porozumění hudby a tance. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou pro studium na konzervatoři nebo vysokých školách uměleckého směru.
 
 
Charakteristika vyučovacích předmětů:
 
Přípravná taneční výchova
• vytváří návyk ke správnému držení těla, formuje elementární pohybové dovednosti, rozvíjí individuální fantazii, základy rytmického cítění, učí orientaci v prostoru, zvyšuje rozsah pohybu nohou a ohebnosti páteře, dětské taneční hry a skladby rozvíjejí hudební vnímání
• obsahuje klasické i moderní taneční a pohybové aktivity, které vytváří žádoucí pohybové a mentální návyky, které souzní s další výukou tance
 
Taneční průprava
• podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách na zemi, ve stoji, v pohybu i z místa, rozvíjí základy taneční techniky, taneční projev a hudební cítění
• učí prostorové orientaci a vhodně motivuje vzájemné vztahy
• podporuje zvětšování rozsahu pohybu těla
• rozvíjí improvizační schopnosti s uplatněním principu pravdy při osobním projevu
• využívá originálních vlastních námětů žáků, jednoduchých lidových předloh tanců a her, pohybových a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti
 
Současný tanec
• rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, jejich vzájemné vztahy a rozvíjí individuální tvořivé schopnosti
• učí žáky cíleně řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle
• rozpracovává a zdokonaluje vedený pohyb, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů s uplatněním principu improvizace
 
Klasický tanec
• rozvíjí taneční techniku, upevňuje správné držení těla a zdokonaluje pohybovou koordinaci, rovnováhu a smysl pro přesnost a čistost provádění pohybu
• rozvíjí pohybovou kázeň, vytrvalost a vůli
 
Lidový tanec
• učí zvládnout základní taneční kroky moravských a českých lidových tanců
• vede k přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně a lidové hudby
• učí vnímat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury
 
Taneční praxe
• slouží ke zdokonalování a prohlubování taneční techniky a tanečního projevu, přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejná vystoupení apod.
• cílem je přivést žáky k tanci
 
 
Učební plán:
 
Přípravné studium

Pro žáky od 5 let – formou kolektivní výuky v rozsahu nejdéle 2 let 2 hodiny týdně

Učební plán – varianta 1: dvouleté přípravné studium
Název předmětu 1. ročník 2. ročník
Přípravná taneční výchova 2 2
Celkem 2 2
 
Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium
Pro žáky od 6 let – formou kolektivní výuky v rozsahu 2 hodiny týdně
Název předmětu 1. ročník
Přípravná taneční výchova 2
Celkem 2

5.3.3 Studijní zaměření - Taneční tvorba

Název předmětu I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Taneční průprava 1 2                  
Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Klasický tanec               1 1 1 1
Základy klasického tance     1 1 1 1 1        
Současný tanec     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1
Lidový tanec     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5        
Celkový počet hodin 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin

Název předmětu I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Taneční průprava 2 2                  
Taneční praxe 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2
Klasický tanec               1 1 1 1
Základy klasického tance     1 1 1 1 1        
Současný tanec     1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lidový tanec     0,5 0,5 0,5 0,5 1        
Celkový počet hodin 3 4 3,5 3,5 3,5 4,5 4 4 4 4 4

Studium pro dospělé

Vzdělávací obsah studia pro dospělé vytváří učitel oboru na základě vzdělávacích potřeb žáků formou studijního plánu zapsaného v třídní knize a schváleného ředitelem školy. Výuka probíhá v rozsahu minimálně 2 vyučovacích hodin týdně.
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů:
 
Přípravná taneční výchova
Žák:
• vytvoří návyky správného držení těla a jeho jednotlivých částí při pohybu a orientaci v prostoru – dvojice, trojice, skupiny
• vnímá hudební předehru a rozličné náměty, které dokáže vyjádřit pohybem na úrovni provedení odpovídajícího jeho věku
• rozvine základy rytmického a intonačního cítění a schopnost jednoduchého rozlišení dynamiky
• uplatní bezprostřední citový a pravdivý projev odpovídající nízkému věku
• rozšíří rozsah pohybu svého těla
• spolupracuje s ostatními žáky, zapojuje se do pohybových činností – ve dvojicích, trojicích, skupinách
 
I. STUPEŇ
1. ročník
Předmět: Taneční průprava
Žák:
• uplatní pravdivý a emocionálně bezprostřední projev taneční skladby dle svého věku
• orientuje se v dané hudební předloze
• dokáže dle věku interpretovat zadaný pohybový úkol
• vytvoří návyk pro správné držení těla v základních polohách a v různých polohách na místě i z místa a uvědomuje si princip prováděného pohybu
• rozliší tempo, rytmus, dynamiku pohybu v souladu s hudbou
 
Předmět: Taneční praxe
Žák:
• předvede pohybově jednoduché taneční skladby na základě dětské improvizace
2. ročník
Předmět: Taneční průprava
Žák:
• upevní návyky správného držení těla v základních polohách na místě i pohybu z místa
• se projeví při improvizaci především spontánně, vyjádří náladu vycítěnou při poslechu živé hudební skladby
• užije při tanci různých pohybových náčiní (šátek, švihadlo)
• zvýší celkovou sílu koordinací jednotlivých částí i celého těla
• rozvine smysl pro tempo, rytmus, dynamiku pohybu
• zvládá jednoduché taneční kroky – poskok, cval, přísun, koníčkový přeskok (např. polkový krok) a jednoduché cviky obratnosti (kotouly, svíčka)
 
Předmět: Taneční praxe
Žák:
• pohybem vyjádří jednotlivé hudební skladby pro děti
• předvede jednoduché pohybové taneční hry pro děti
 
3., 4. a 5. ročník
Předmět: Současný tanec
Žák:
• zvládá správné držení těla při pohybu na místě i z místa v krátkých pohybových vazbách a různých polohách
• reaguje na různá tempa odpovídajícím pohybem
• chápe hudební předlohu a dokáže ji vyjádřit pohybem
• ovládá jednotlivé svalové skupiny
• uplatní změny polohy těžiště a zdokonalí pohybovou koordinaci
• předvede hudební a prostorové cítění
• individuálně vytvoří pohybové vazby na základě zadaných pohybových prvků a rytmů
• využije základní znalosti o fyziologii pohybu – uvědomí si vlastní pohybové možnosti
• rozvine ve větší míře tvořivé schopnosti v improvizaci a výrazových etudách
• zvládá různé vazby prvků obratnosti
 
Předmět: Lidový tanec
Žák:
• předvede základní taneční kroky lidového tance
• ovládá jednotlivé prvky ve dvojici, samostatně a v různých kombinačních provedení
  zvládá předvést jednotlivé prvky v řadě, diagonále, kruhu
• uplatní získané dovednosti v taneční praxi
• orientuje se v prostoru
 
Předmět: Základy klasického tance
Žák:
• správně drží tělo – pozice horních a dolních končetin v postavení čelem i bokem k tyči
• zvládá základní prvky cvičení u tyče se zaměřením na správné držení těla
• předvede základy skoků
 
Předmět: Taneční praxe
Žák:
• improvizuje na dané téma na úrovni odpovídající individuálním možnostem
• tančí sám, ve dvojici, ve trojici, ve skupině
• předvede daný tanec či choreografii, ztvární pohybem vhodnou hudební skladbu
• rozliší základní druhy tance (lidový, klasický, současný tanec)
• dokáže ohodnotit výkony svoje i svých spolužáků
• zhodnotí zhlédnutou choreografii a je schopen o ní diskutovat
• zdokonalí pohybovou paměť
 
6. a 7. ročník
Předmět: Současný tanec
Žák:
• zdokonalí nejrůznější vazby pohybových prvků s důrazem na uvědomělý centrální pohyb
• samostatně vyřeší drobné prostorové rytmické a výrazové úkoly v etudách na hudbu i bez hudebního doprovodu
• dodrží zásady a zákonitosti správného držení těla a jeho jednotlivých částí při pohybu v prostoru, ve skupině, s rekvizitou
• orientuje se v dané hudební předloze a vyjádří ji pohybem, přizpůsobí svoji pohybovou interpretaci ostatním ve skupině
 
Předmět: Lidový tanec
•  využije svých teoretických i praktických znalostí v taneční praxi
   ovládá jednotlivé taneční kroky a taneční kombinace v různých prostorových  variacích
 
Předmět: Základy klasického tance
• provede na odpovídající úrovni koordinované pohyby dolních a horních končetin a hlavy při užití základních prvků klasické taneční techniky u tyče, některých i na volnosti
• zvládne základní pózy a skoky klasické taneční techniky
 
Předmět: Taneční praxe
Žák:
• převede odpovídající hudební skladbu do pohybového projevu
• vloží do tance emoce dle individuálních možností a předpokladů
• předvede vlastní nebo pedagogem vytvořenou choreografii
• navštíví taneční představení a dokáže ho vlastními slovy ohodnotit
• zhodnotí choreografické dílo, vyjádří své pocity, dokáže popsat základní myšlenku díla a rozliší různé taneční styly
• rozumí a užívá základní pojmy názvosloví klasického tance
• ukončí studium I. stupně absolventským vystoupením
 
II. STUPEŇ
1. a 2. ročník
Předmět: Současný tanec
Žák:
• interpretuje v návaznosti na výuku I. stupně pohybové úkoly větší technické a obsahové náročnosti se získanými pohybovými návyky a stereotypy
• předvede častěji improvizaci při vyjádření hudební předlohy pohybem, v pohybovém vyjádření stále více uplatňuje prvky vyplývající z individuálních rysů jeho osobnosti
• uvědomí si svůj pohybový projev v prostoru a čase
• orientuje se ve vnitřním a vnějším prostoru
 
Předmět: Klasický tanec
Žák:
• předvede cvičení u tyče i na volnosti v rychlejším tempu
• dodrží čistotu provedení a dotažení prvků v náročnějších vazbách
• předvede některé cviky na špičkách
• rozumí a užívá základní pojmy názvosloví klasického tance
 
Předmět: Taneční praxe
Žák:
• improvizuje na zadané téma
• přijímá pozitivně připomínky svých spolužáků a učitele, vnímá je kladně jako motivační podnět při své tvůrčí práci
• zhodnotí zhlédnuté taneční představení a jeho choreografii
• zvládá variace z různých tanečních technik
• zapojí se do diskuse hodnotící drobné úkoly tvorby spolužáků, viděného díla v rámci tanečního představení
• prezentuje choreografickou tvorbu vyučujícího pedagoga nebo vlastní tvorbu, či jiného tanečníka
• předvede získané dovednosti na veřejných vystoupeních a soutěžích
 
3. a 4. ročník
Předmět: Současný tanec
Žák:
• uplatní při pohybovém vyjádření hudební předlohy prvky těžší technické a obsahové náročnosti – vazby skoků, piruet • předvede na základě poznání pohybových zákonitostí harmonický pohybový projev
• vnímá nezbytnou jednotu mezi intelektuální, emocionální a fyzickou stránkou člověka
• zopakuje po učiteli náročnější pohybové vazby s rozdílnou dynamikou a se střídáním úrovní těžiště v prostoru
• využije anatomické znalosti hybnosti těla v praxi
• užije principu improvizace s využitím techniky z různých oblastí tanečního umění při provedení zadaných pohybových úkolů, respektive pohybovém vyjádření hudby, s ohledem na jeho individuální možnost (tělesná a psychická schopnost a talent)
• citlivě vnímá skupinu spolužáků a ovlivní kladně vzájemné vztahy
• v pohybovém projevu aktivně uplatní prvky vyplývající z individuálních zvláštností jeho osobnosti
 
Předmět: Klasický tanec
Žák:
• používá při vyjadřování správné odborné názvosloví klasického tance • zvládá dokonalejší pohybovou koordinaci
• uplatňuje prvky těžší pohybové náročnosti
• předvede jednoduché skoky a piruety u tyče a na volnosti
• dbá na čistotu provedení taneční choreografie
 
Předmět: Taneční praxe
Žák:
• užívá při improvizaci různou taneční techniku
• zapojí se do kolektivní práce
• vnímá hudbu a přenese ji do pohybu těla
• vytvoří nebo se podílí na tvorbě taneční choreografie, vyjádří se k volbě hudby, kostýmů, je schopen ji zhodnotit a zdůvodnit vlastní interpretační názor
• prezentuje získané taneční umění na veřejných vystoupeních, koncertech a soutěžích
• ukončí studium II. stupně absolventským vystoupením

 

5.4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

 
Charakteristika literárně-dramatického oboru
Literárně-dramatický obor (dále jen LDO) rozvíjí přirozený talent k divadelnímu a slovesnému projevu tak, aby byl projev tvořivý, kultivovaný a přirozený. Děje se tak prostřednictvím pohybových, mluvních, přednesových, rytmických a slovesných činností, které jsou rovněž důležitým faktorem pro rozvoj osobnosti žáků jako celku. Učí je týmové práci, vzájemné toleranci, úctě jednoho k druhému, ale také sebeúctě, sebepoznání, kritice i sebekritice, a žáci jsou pak schopni adekvátně reagovat na různé situace v životě. Důležitou složkou výuky je individuální práce na přiměřeně zvolené látce (poezie, próza, monolog), kdy se žáci učí rozpoznávat kvalitu díla a hodnotit ho. Osvojí si základy literární teorie, základní pojmy tvůrčího psaní, jsou seznámeni s historií dramatického umění a s nejvýznamnějšími českými a světovými básníky, spisovateli a dramatiky.
V LDO žáci získají základy pro další studium uměleckých oborů, ale osvojené návyky uplatní i v běžném životě a v jiných profesích, nejen uměleckých. LDO tak přispívá k celkovému rozvoji osobnosti žáka, z něhož se stane sebevědomý, samostatný, zodpovědný, citlivý a otevřený člověk schopný plnohodnotně prožít svůj život a pozitivně ovlivňovat své okolí.
 
 
Učební plán:
Přípravné studium
Pro žáky od 5 roků – formou kolektivní výuky v rozsahu nejdéle 2 let 2 hodiny týdně
 
Učební plán – varianta 1: dvouleté přípravné studium
Název předmětu 1. ročník 2. ročník
Přípravná dramatická výchova (PDV) 2 2
Celkem 2 2
Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium
Pro žáky od 6 roků – formou kolektivní výuky v rozsahu 2 hodiny týdně
Název předmětu 1. ročník
Přípravná dramatická výchova (PDV) 2
Celkem 2
 
Učební plán – jednoleté přípravné studium k II. stupni základního studia
Pro žáky od 14 roků - formou kolektivní výuky v rozsahu 3 hodiny týdně
Název předmětu           1. ročník
Základy divadelní tvorby (ZDT) 2
Přednes a tvůrčí psaní 1

 Učební osnovy vyučovacích předmětů:

Přípravné studium k 1. stupni: vyučovací předmět  Přípravná dramatická výchova (PDV)

PDV předchází studiu LDO. Jejím cílem je prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení naučit děti chovat se a jednat v kolektivu, tj. být ohleduplný jeden k druhému, respektovat se, pomáhat si, aktivně se účastnit dramatické hry, která je hlavním obsahem práce v PDV. Úkolem PDV je vzbudit v dětech zájem o další návazné studium LDO. Děje se tak prostřednictvím cílené a správné motivace veškeré činnosti ve výuce, kde důležitým faktorem je osobní příklad a účast učitele na veškeré činnosti při vyučování.

1. a 2. ročník

Přípravná dramatická výchova

Žák:

 • zvládá elementární prostorovou orientaci
 • aktivně se účastní společné hry
 • interpretuje adekvátně svým možnostem krátká říkadla nebo repliky
 • dodržuje stanovená pravidla hry
 • zvládá kontrast napětí a uvolnění těla
 • dokáže gestem a mimikou vyjádřit základní emoce
 • ovládá jednoduchou hru s plošnou loutkou

Přípravné studium ke 2. stupni:

vyučovací předmět  Základy divadelní tvorby (ZDT) a Přednes a tvůrčí psaní

Přípravné studium ke 2. stupni předchází studiu druhého cyklu literárně-dramatického oboru. Slouží k seznámení se základními divadelními principy, osvojení názvosloví a základních hereckých dovedností, které jsou adekvátní k věku a přibližují se dovednostem absolventů prvního stupně studia.

1. ročník

Základy divadelní tvorby

            Žák:

 • ovládá štronzo, utvoří jednoduchý živý obraz
 • dokáže utvořit postavu a vyjádřit základními prostředky její charakter
 • dokáže ve skupině utvořit jednoduchou fixovanou jevištní situaci
 • orientuje se v herním prostoru, rozlišuje prostor jeviště a hlediště
 • zvládá kontrast napětí a uvolnění těla
 • improvizuje na zadané téma

Přednes a tvůrčí psaní

            Žák:

 • předvede správný tělesný postoj a držení těla
 • zná základní dechová a artikulační cvičení
 • dokáže si připravit srozumitelné vyprávění smyšleného příběhu či prožitého zážitku
 • zná pojmy epická, lyrická báseň, rým, verš, sloka
 • s pomocí učitele rozebere význam textu a adekvátně svým možnostem ho kultivovaně interpretuje
 • dokáže napsat vlastní vypravování nebo báseň s pointou
 • reflektuje poslechnutý přednes nebo psaný projev spolužáka
 
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Divadelní průprava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přednes a tvůrčí psaní
      1 1 1 1 1 1 1 1
Divadelní praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Celkem 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
 
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Název předmětu I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r  II.r III.r IV.r
Divadelní průprava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přednes a tvůrčí psaní
      1 1 1 1 1 1 1 1
Divadelní praxe 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Celkem 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
 
Studium pro dospělé
Vzdělávací obsah studia pro dospělé vytváří učitel předmětu na základě vzdělávacích potřeb žáků formou studijního plánu zapsaného v třídní knize a schváleného ředitelem školy. Výuka probíhá v rozsahu minimálně 2 vyučovacích hodin týdně.
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů:
 
I. STUPEŇ
1. a 2. ročník
 
Divadelní průprava
 
Žák:
 • přijímá a udrží roli v jednoduché herní situaci
 • zvládá základy správného držení těla
 • ovládá štronzo a utvoří živý obraz
 • dokáže souvisle vyprávět příběh, prožitek, děj knihy či filmu
 • rozezná prostor hlediště a jeviště
 • ovládá jednoduchá dechová cvičení pro rozvoj správného dýchání
 • prostřednictvím artikulačních cvičení ovládá správnou výslovnost vokálů
 • adekvátně interpretuje text vybraný učitelem

Divadelní praxe

Žák:

 • se účastní herního jednání a zkoumá tak různá témata pro další tvorbu
 • se seznámí se základními pravidly fungování na jevišti sám či s hereckým partnerem
 • zapamatuje si svou úlohu a scénář ve fixovaném jevištním jednání
 • prezentuje přirozeně a kultivovaně krátkou jevištní situaci před diváky
3. ročník
 
Divadelní průprava
 
Žák:
 • zná pojmy rekvizita, imaginární a zástupná rekvizita
 • v herních situacích zvládne práci se zástupným textem
 • je schopen jednoduché improvizace na dané téma
 • chápe svou roli a řídící úkol v situaci a jedná podle nich
 • dokáže utvořit postavu a vyjádřit základními prostředky její charakter
 • dokáže s pomocí učitele reflektovat motivace postav k jednání
 • ovládá praktická mluvní cvičení sloužící k návyku správné výslovnosti hlásek

  Divadelní praxe

Žák:

 • aktivně hlídá dodržování základních pravidel fungování na jevišti u sebe i u druhých

 • vymyslí a zapíše jednoduchý krátký příběh se zápletkou na základě konkrétního zadání nebo literární předlohy

 • převede literární úryvek, báseň nebo zadané téma do krátké jevištní situace
4. a 5. ročník
 
Divadelní  průprava
 
Žák:
 • ovládá hru s rekvizitou i s imaginární a zástupnou rekvizitou
 • ovládá hru s předmětem a mapetovou loutkou, dodržuje základní pravidla loutkoherectví
 • dokáže pohybem vyjádřit konkrétní i abstraktní pojmy
 • ve spolupráci s ostatními je schopen improvizace na dané téma
 • využívá vhodné pohybové prvky k charakteristice vytvářené postavy

Přednes a tvůrčí psaní

Žák:

 • vybere spolu s učitelem text adekvátní věku a svým interpretačním schopnostem
 • rozezná, co je próza a co poezie
 • rozliší báseň lyrickou od epické, vysvětlí, co je rým, verš, sloka
 • zná hrudně-brániční dýchání a cvičení na jeho trénink
 • ovládá praktická mluvní cvičení sloužící k návyku správné výslovnosti všech hlásek
 • dokáže napsat vlastní krátkou povídku nebo epickou báseň
 • ve spolupráci s učitelem připraví jednoduché průvodní slovo k žákovským koncertům a odpovídajícím způsobem je interpretuje

Divadelní praxe

Žák:

 • podílí se na přípravě divadelního představení vlastními nápady
 • spolupracuje na nápadech ostatních spolužáků a tvořivě s nimi komunikuje
 • umí kriticky zhodnotit výkon ostatních
 • umí vytknout chyby a naopak vyzdvihnout klady a věci správné
 • vytvoří fixovanou jevištní situaci na zadané téma a zapíše ji do scénáře

6. a 7. ročník

Divadelní průprava

Žák:

 • rozpozná pravdivý a přirozený projev od falešného a nepřirozeného
 • adekvátně svému věku a zkušenostem zhodnotí dramatické a literární dílo
 • dokáže přijmout kritiku vlastní práce, respektuje názory ostatních a naslouchá jim
 • zná základní výstavbu dramatického oblouku
 • dokáže vymyslet dramatickou situaci a převést ji do jevištní podoby
 • podílí se na výrobě kostýmů a rekvizit

Přednes a tvůrčí psaní

Žák:

 • sám si vybere adekvátní text, rozebere a vyloží ho
 • text interpretuje kultivovaně, přirozeně a se správnou výslovností
 • zvládá intonačně podpořit význam věty a udržet významové pauzy při interpretaci uměleckého textu
 • je schopen samostatně připravit průvodní slovo koncertu, adekvátně ho interpretovat

Divadelní praxe

Žák:

 • je aktivním členem realizačního týmu při přípravě inscenace
 • je spoluautorem textu společné inscenace
 • podílí se na výtvarné, hudební, pohybové i režijní složce závěrečného projektu
 • použije při ztvárnění dramatické postavy prakticky všechny získané dovednosti – mluvní, pohybové, literární, improvizační
II. STUPEŇ
 
1. a 2. ročník

Divadelní průprava

Žák:

 • reaguje na výtvarné, hudební a literární podněty jako na východisko pro vlastní hereckou či pohybovou tvorbu
 • zná pojem stylizace a dokáže ji uplatnit v pohybovém i mluvním projevu
 • v improvizaci dokáže reagovat na změnu vnějších okolností či vnitřních motivací
 • uvědomuje si úlohu mizanscény

Přednes a tvůrčí psaní

Žák:

 • samostatně zvolí vhodný text k individuální prezentaci (poezii, prózu, dramatický text)
 • realizuje text odpovídající formou (recitace, herecký výstup, pohybový výstup)
 • vědomě použije všechny nabyté vědomosti tak, aby jeho výkon byl zcela přirozený a pravdivý
 • je seznámen s díly nejvýznamnějších básníků, spisovatelů a dramatiků světových i českých, z jejichž děl poté sám volí látku k interpretaci
 • vytvoří podle svých schopností na dané téma autorské, obsahově, tematicky i formálně náročnější texty, a to i texty dramatické

Divadelní praxe

Žák:

 • je aktivní při přípravě divadelní inscenace
 • podílí se na návrhu i realizaci jednotlivých složek – dramaturgie, scénář, režie, inscenační klíč, kostýmy, rekvizity, choreografie, kulisy
 • ve spolupráci s učitelem zrežíruje v jevištní situaci své spolužáky
 • dovede kriticky zhodnotit přístup k práci jak svůj, tak ostatních
 • zhodnotí kriticky profesionální divadelní dílo
 • samostatně zpracuje zprávu o divadelním představení, ve které ho rozebere a zhodnotí jak jako celek, tak i jednotlivé složky (hereckou, výtvarnou, hudební) a vyjádří svůj vlastní názor na představení
3. a 4. ročník

Divadelní průprava

            Žák:

 • ovládá koordinaci svého těla a využívá vědomě všech výrazových prostředků pro ztvárnění postavy
 • vědomě pracuje s významy mizanscény
 • je schopen samostatně utvořit individuální herecký výstup na základě literární předlohy či vlastního textu, ve kterém vyjádří osobní téma

Přednes a tvůrčí psaní

Žák:

 • zcela samostatně zvládne praktickou realizaci textu od jeho výběru přes volbu adekvátních výrazových prostředků, zařazení díla do historického a sociokulturního kontextu, až po rozbor a zhodnocení díla
 • dokáže rozebrat poetické dílo a pojmenovat základní básnické figury
 • dokáže napsat rýmovanou báseň, úvahu, novinářský rozhovor, seznámí se s náročnějšími slovesnými útvary jako je fejeton, líčení

Divadelní praxe

Žák:

 • připraví pod vedením pedagoga realizaci absolventského představení se znalostí struktury dramatu
 • využije veškeré výrazové prostředky slovní i mimoslovní (pohyb, mimika), vědomě vytvoří dramatickou postavu a udrží ji ve stylizaci příslušného žánru
 • vymyslí dle svých schopností a ve spolupráci s ostatními spolužáky připraví a zrežíruje drobný dramatický útvar, který prezentuje na veřejnosti
 • umí konkrétní dílo zařadit do historického kontextu doby, ve které vzniklo,i do konkrétní doby, ve které se odehrává
 • umí bezpečně určit žánr daného díla
 • osobně se podílí při realizaci závěrečného představení na přípravě textu, výtvarné a hudební složky, choreografie, ale i na režii, která je výsledkem kolektivní práce všech zúčastněných
 • výsledný tvar je plnohodnotné divadelní přestavení, ve kterém každý vytvoří předem určenou roli podle schopností a dovedností nabytých během studia LDO
 • dokáže sám svou roli popsat a zhodnotit svůj výkon i výkony ostatních, dokáže přijmout a ocenit kritiku spolužáků

6 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 
Základní umělecká škola Ořechov vytvoří ke studiu talentovaným žákům, u nichž jsou diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby na základě vyšetření pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálním pedagogickým centrem (SPC) podpůrná opatření.
Jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických i organizačních činností a opatření. Spočívají v metodách, postupech, didaktických a kompenzačních pomůckách, formách a prostředcích ke vzdělávání. Ke splnění stanovených výstupů v jednotlivých uměleckých oborech a jejich studijních zaměřeních bude vypracován na základě vyjádření PPP nebo SPC a písemné žádosti žáka, v případě nezletilého žáka jeho zákonných zástupců, a schválením ředitele školy individuální vzdělávací plán (IVP). Umožní talentovaným handicapovaným žákům začlenit se plnohodnotně do výchovně vzdělávacího procesu. IVP respektuje individualitu žáků a zohledňuje jejich zvláštnosti. Bude vytvořen tak, aby mohli zvládnout v rámci jejich osobního maxima dovednosti a znalosti stanovené v jejich studijním zaměření ve školním vzdělávacím programu. Upřednostňujeme formu individuální integrace.
Učitelé odborných předmětů budou v součinnosti se školským poradenským zařízením proškoleni do úrovně, která jim umožní vytvoření reálného plánu obsahu a rozsahu studia, způsobu výuky a jejího hodnocení. Škola bude v úzké spolupráci se zletilými žáky nebo zákonnými zástupci nezletilých žáků průběžně konzultovat průběh a výsledky jejich vzdělávání, tak aby bylo v souladu s cíli základního uměleckého vzdělávání a Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a žáka zletilého pokytne škola v odůvodněných a podložených případech a případech hodných zvláštního zřetele slevu úplaty za vzdělávání na rozhodné období.

 

7 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

 
Základní umělecká škola Ořechov vytvoří ke studiu mimořádně nadaným žákům, u nichž je mimořádné nadání zjištěno a specifikováno pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálním pedagogickým centrem (SPC), následující podmínky. Na základě vyjádření SPZ, písemné žádosti žáka, v případě nezletilého žáka jeho zákonných zástupců, a schválením ředitele školy bude vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Vychází z typu a rozsahu diagnostikovaného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka, souhlasu zletilého žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka, případně vyjádření dětského lékaře.
IVP obsahuje vzdělávací model studia, jeho časové a obsahové rozvržení, volbu pedagogických a metodologických postupů, způsob zadávání úkolů a způsob hodnocení žáka. IVP bude vypracován po nástupu žáka do školy, nejpozději do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného nadání, a může být doplňován a upravován během školního roku dle potřeby. IVP je samostatný dokument, není součástí ŠVP. S IVP budou seznámeni zákonní zástupci nezletilého žáka.
Pro tyto žáky z učebního plánu může škola stanovit učební plán pro výuku s rozšířeným počtem vyučovacích hodin v jednotlivém studijním zaměření.
Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího na základě výsledku komisionální zkoušky a doporučení zkušební komise. Zkouška ověří úroveň vědomostí a dovedností žáka potřebných k přeřazení do vyššího ročníku.
Studium mimořádně talentovaných žáků je určeno především k jejich dalšímu návaznému studiu na školách s uměleckým zaměřením.

 

8 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

 
8.1 Zásady hodnocení žáků
Účelem a cílem hodnocení je poskytnutí informací o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání žákům a jejich zákonným zástupcům. Hodnotící kritéria jsou v provázanosti s motivačními prvky a poskytují žákům pozitivní zpětnou vazbu jako podnět ke sebezdokonalování. Do hodnocení zahrnujeme komplexní posouzení všech výstupů, kterých se nám od žáků dostává. Žáci dostávají prostor i k sebehodnocení. Jde o úroveň vlastního rozvoje a utváření klíčových kompetencí v rámci nastavených požadovaných znalostí a dovedností v jednotlivých ročnících všech oborů a studijních zaměření vzhledem k osobnímu maximu žáka. Dále v souladu s cíli ZUV hodnotíme chování, postoje, aktivitu a přístup žáka k uměleckému vzdělávání, míru snahy o spolupráci s ostatními. Vedeme žáky ke schopnosti posoudit a zhodnotit výkon svůj i ostatních se snahou o pozitivní přístup. Žáci jsou předem seznamováni s kritérii hodnocení. Stupeň hodnocení klasifikačním stupněm u postupových komisionálních zkoušek je hodnocením  za momentální výkon při zkoušce a nemusí být shodný se stupněm hodnocení na vysvědčení, který hodnotí průběh a dosahování očekávaných výstupů v průběhu příslušného školního roku. *Postupová zkouška v hudebním oboru může mít i formu koncertů studijních zaměření v kombinaci se zkouškou komisionální. V období distanční výuky postupuje žák do vyššího ročníku na základě splnění očekávaných výstupů pro příslušný ročník studia. Pro průběžné hodnocení žáků zejména přípravného studia, mohou učitelé využívat i další motivační možnosti hodnocení (slovní hodnocení, nálepky, razítka, obrázky).
*poznámka: konání postupových zkoušek vyhlašuje ředitel školy s dvouměsíčním předstihem
8.2 Způsob hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni v pololetí a na konci školního roku stupněm prospěchu a celkovou klasifikací. V pololetí školního roku obdrží výpis z vysvědčení, na konci školního roku vysvědčení a závěrečné vysvědčení po absolvování I. nebo II. stupně studia v ZUŠ. V případě stanovení očekávaných výstupů v delších časových úsecích než jeden rok (např. ve II. stupni všech oborů, ve sborovém zpěvu a v komorní a souborové hře) klasifikujeme pokroky žáka směrem k míře splnění platných učebních osnov.
Jednotlivé předměty se hodnotí klasifikačními stupni dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v rozsahu čtyřstupňové klasifikační stupnice. Žáci v přípravném studiu I. stupně obdrží na konci školního roku Potvrzení o docházce do přípravného ročníku. Žáci v přípravném studiu II. stupně obdrží na konci školního roku vysvědčení. Žáci hudebního a výtvarného oboru jsou převážně pravidelně klasifikováni v jednotlivých hodinách do žákovských knížek, v tanečním a literárně-dramatickém oboru v kontinuálně navazujících intervalech hodnocení v návaznosti na dosažení určité znalosti či dovednosti. Na konci I. a III. čtvrtletí školního roku jsou žáci všech oborů hodnoceni slovně v žákovských knížkách. Toto hodnocení odpovídá nastaveným kritériím hodnocení. Klasifikace předmětu Hudební nauka je zaznamenávána do žákovské knížky. Hodnocení v kolektivní výuce je zaznamenáváno do třídních knih pro kolektivní výuku v pololetní a závěrečné klasifikaci. Za mimořádné výsledky ve studiu a vzornou reprezentaci školy mohou žáci obdržet na návrh učitele předmětu pochvalu ředitele školy.
 
Klasifikační stupně prospěchu žáků
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – uspokojivý, 4 – neuspokojivý
Celkové hodnocení má na vysvědčení tři stupně:
 prospěl (-a) s vyznamenáním
 prospěl (-a)
 neprospěl (-a)
 
Kritéria klasifikačních stupňů:
1 – výborný
Splnění očekávaných výstupů vzdělávacího obsahu předmětu v jednotlivém ročníku. Odpovídající úroveň domácí přípravy, aktivní přístup a samostatnost, účast na vystoupeních a výstavách, případně na soutěžích. Dodržování norem chování v souladu se školním řádem.
2 – chvalitebný
Splnění očekávaných výstupů vzdělávacího obsahu předmětu v jednotlivém ročníku s drobnými nedostatky. Domácí příprava v míře dostačující k dosahování a rozvoji celkových dílčích dovedností. Aktivní přístup a převažující míra samostatnosti, účast na vystoupeních a výstavách, případně na soutěžích. Dodržování norem chování v souladu se školním řádem
3 – uspokojivý
Splnění očekávaných výstupů vzdělávacího obsahu předmětu v jednotlivém ročníku s většími nedostatky. Domácí příprava nepravidelná, pasivnější přístup, nižší míra samostatnosti a účasti na vystoupeních a výstavách. Dodržování norem chování v souladu se školním řádem vyžaduje zvýšenou míru pedagogického dohledu
. 4 – neuspokojivý
Nesplnění očekávaných výstupů vzdělávacího obsahu předmětu v jednotlivém ročníku. Nedodržování norem chování v souladu se školním řádem
Hodnocení klasifikačním stupněm neuspokojivý v hlavním předmětu neumožňuje opakování ročníku a znamená vyloučení žáka ze studia v ZUŠ.
 
8.3 Oblasti vlastního hodnocení školy
 
Hlavní oblasti vlastního hodnocení činnosti školy jsou:
1. podmínky ke vzdělávání
2. obsah a průběh vzdělávání
3. podpora školy žákům, spolupráce a komunikace s rodiči, vliv a působení vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
4. výsledky vzdělávání žáků
5. řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
6. míra dosažených výsledků činnosti v rozhodujících oblastech školy vzhledem k ekonomickým vstupům a podmínkám pro vzdělávání