Školní řád dodatek č. 1

Základní  umělecká  škola  Ořechov,  příspěvková  organizace,  IČO 49461702  se  sídlem  Komenského 702/4, 664 44  Ořechov  (dále  jen  „škola“)  vydává  na  základě  ustanovení  § 184a zákona č. 561/2004 Sb.,  školského zákona,  tento dodatek ke  školnímu řádu ze dne 1. 10. 2020 (dále jen „Školní řád“):

 
I.
Působnost
 
1. Škola je povinna zavést distanční výuku, pokud není možná osobní přítomnost většiny (tj. více než 50 %) žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení ve škole, a to z důvodů:
• krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona,
• nařízení mimořádného opatření, např. Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo
• nařízení karantény.
2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
3. Škola nemá povinnost zavést distanční výuku, pokud:
• ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“,
• Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR schválí škole změnu v organizaci školního roku,
• je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,
• jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku.
4. Vzdělávání distančním způsobem není pro žáky školy povinné s odkazem na ust. § 184a odst. 3 školského zákona. Pokud se však žák distanční výuky zúčastní, je povinen dodržovat pravidla a povinnosti uvedené níže.

 

II.
Organizace distanční výuky a řešení absence
 
1. Vedení školy a vyučující pedagogové se žáky komunikují prostřednictvím jimi zvolené platformy, např. Skype, Google Meet, WhatsApp, Zoom, Messanger, Microsoft Teams, Moodle, Snapchat, apod.
2. Se zákonnými zástupci žáků probíhá komunikace přes e-mail, jednotnou komunikační platformou JPH Software Klasifikace a v úředních hodinách rovněž telefonicky. On-line videokonference se zákonnými zástupci žáků přes platformu školy je možná jen po předchozí domluvě s vyučujícím pedagogem či vedením školy.
3. Před zahájením distanční výuky škola seznámí žáky a jejich zákonné zástupce s pravidly distanční výuky a používáním komunikačních platforem, jejímž prostřednictvím bude distanční výuka realizována.
4. Distanční výuka se zajišťuje kombinací synchronní a asynchronní distanční výuky. Při synchronní výuce musí být žáci osobně přítomni on-line přenosu na vybrané platformě, tj. musí být připojeni k internetu a využívat náležité IT zařízení vybavené kamerou a mikrofonem (např. notebook, tablet, chytrý mobilní telefon apod.).
5. Rozvrh hodin a synchronní výuka probíhá v době dohodnuté s žáky a jejich zákonnými zástupci.
6. Při asynchronní výuce jsou žáci povinni vypracovat jim zadaný úkol a do předem určené lhůty jej prostřednictvím zvolené platformy odevzdat.
7. Nemohou-li se žáci distanční výuky zúčastnit, mají povinnost se neprodleně omluvit svému pedagogovi a na e-mail školy. Nepřítomnost žáka při synchronní i asynchronní výuce však nemůže být považována za neomluvenou absenci z výuky. 8. Škola nemá k dispozici IT zařízení pro potřeby žáka k zapůjčení k účasti na distanční výuce. Distanční výuka takového žáka je zajištěna jiným vhodným způsobem, např. formou telefonických konzultací a předávání úkolů dle individuální dohody žáka, jeho zákonného zástupce a pedagoga.
 
 
III.
Hodnocení výsledků vzdělávání
 
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků při distanční výuce se řídí platným školním řádem.
2. Pedagogové ve zvýšené míře využívají formativní hodnocení, zajišťují průběžnou zpětnou vazbu žákům a směřují žáky ke zlepšení v oblastech, ve kterých potřebují rozvíjet své znalosti a schopnosti. Pedagogové rovněž motivují žáky k vlastnímu sebehodnocení splněných úkolů ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci. Sumativní hodnocení přitom i po dobu trvání distanční výuky nadále zůstává nedílnou součástí hodnocení žáků.
3. Pedagogové průběžně monitorují zapojení a aktivitu všech žáků do distanční výuky, poskytují jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu, podporují je v hledání řešení a motivují k dalšímu pokroku.
4. Pokud se žák do distanční výuky nezapojuje nebo se zapojuje v nedostatečné míře, je pedagog povinen zjistit důvody absence a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků hledat způsoby podpory a zapojení žáka do distanční výuky.
5. Způsob vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání v rámci distanční výuky se škola i příslušný pedagog snaží přizpůsobit podmínkám konkrétního žáka pro tento typ vzdělávání.

 

IV.
Ochrana osobních údajů při distanční výuce
 
1. Škola jako správce osobních údajů zpracovává pro účely realizace distanční výuky osobní údaje žáků, a to jejich telefonní číslo, e-mailovou adresu a uživatelské jméno na komunikačních platformách specifikovaných shora. Právním důvodem zpracování je plnění zákonných povinností dle ust. § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky. Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců mohou být předány pouze zpracovatelům osobních údajů.
2. Žákům a jejich zákonným zástupcům se během distanční výuky zakazuje pořizování fotografií nebo videozáznamů ostatních žáků a vyučujících bez jejich výslovného a písemného souhlasu. V případě udělení souhlasu s pořízením záznamu pro osobní potřebu výuky žáka nesmí být takto získané záznamy žádným způsobem dále šířeny a zpřístupněny třetím osobám.

 

V Ořechově dne 1. 12. 2020

Mgr. Petr Křivánek
ředitel školy