Škola v novém kabátě

Vážení čtenáři.

Po nádherném letním období jsou již školní prázdniny minulostí. Po tomto, pro školu jen zdánlivě odpočinkovém čase, bych Vás rád informoval o dění a činnosti v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami v Modřicích a odloučeném pracovišti v Syrovicích ve školním roce 2017/ 2018.

Jako všechny předešlé školní roky byl i tento naplněn mimo to hlavní, což je výchova a vzdělávání v uměleckých oborech, mnoha vystoupeními různého rozsahu a charakteru. Žáci na nich prezentovali své umělecké dovednosti a vystupováním reprezentovali nejen naši školu, ale i obce Ořechov, Syrovice a město Modřice. Kromě interních, periodicky se opakujících vystoupení, zmíním ta významnější.

Při poohlédnutí se zpět do počátku školního roku, se již tradičně v Modřicích na Svatováclavských hodech prezentovala s velmi příznivým ohlasem školní dechová kapela Taškaříci. Podzimní měsíce byly naplněny přípravou na vystoupení v adventním období a vánoční koncerty. K neopakovatelné atmosféře rozsvěcení vánočních stromů jsme rádi přispěli v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Radosticích (zde společným účinkováním s pěveckým žákovským sborem místní ZŠ), v Pršticích a Hajanech.

V Modřicích se žáci hudebního oboru zúčastnili perfektně zorganizovaného vánočního jarmarku v ZŠ Modřice, nejmladší žáci si pro rodiče v Ořechově a Modřicích připravili Mikulášoviny, na náměstí Svobody vystoupilo v rámci „Brněnských vánoc 2017“ klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela Taškaříci. Na vánoční svátky jsme si duše naladili krásným koncertem v zaplněném kostele sv. Jiří v Tikovicích. Děkuji na tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři Dr. P. Krzysztofu Drzazgovi. Následoval koncert Clarteta v kostele sv. Augustýna v Syrovicích a skvělý benefiční koncert - pod záštitou města Modřice v chrámu sv. Gotharda v Modřicích. Spolu s Modřickým chrámovým sborem zde vystoupili i „Hana a její sígři“ - saxofonové kvarteto ZUŠ Ořechov - Modřice a Smíšený pěvecký sbor města Modřice. Výtěžek koncertu byl věnován na opravy varhan.

Měsíc únor byl ve znamení výměnných trojkoncertů, které se uskutečňují již mnoho roků na půdorysu přátelské, nesoutěžní spolupráce se ZUŠ Židlochovice (p. ředitelka MgA. Dagmar Bradová) a ZUŠ Pohořelice (p. ředitelka Mgr. Hana Celnarová).

V ZUŠ Modřice jsme na žádost Okresní umělecké rady ZUŠ zorganizovali a uspořádali Okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu. Velmi si projevené důvěry vážíme. Soutěže se zúčastnilo celkem 77 žáků z 11 ZUŠek našeho okresu. 1.místo ve III. kategorii obdržela naše žákyně Tereza Šteffelová. V soutěži Okresního kola ve Hře na dřevěné dechové nástroje se ve hře na příčnou flétnu umístil na 1. místě v VIII. kategorii Michal Drnovský. V Okresním kole ve Hře na dechové nástroje žesťové ve hře na tubu se umístil na 1.místě v VII. kategorii s postupem do kola krajského Blažej Peloušek, kde obsadil následně II. místo.

Na soutěžní přehlídce Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny v ZUŠ Příbor obdržely žákyně Veronika Obdržálková, Barbora Machová, Alžběta Slaná a Julie Hroudná ocenění stříbrného pásma. Dechový orchestr Taškaříci se zúčastnil XXVI. ročníku národní soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. Barbora Cveková (zpěv) a Blažej Peloušek (tuba) získali za svá sólová vystoupení zvláštní ceny odborné poroty. Děkujeme všem žákům za příkladnou reprezentaci školy.

Taneční trojkoncert v Obecním sále Kulturního centra Ořechov, společné vystoupení žáků tanečních oborů ZUŠ Ořechov - Modřice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova mělo své četné diváky a příznivce. Zmíním také trochu statistiky. Každá škola roste a sílí svými absolventy. Ve školním roce absolvovalo I.stupeň základního studia hudebního oboru 22 žáků, II. stupeň základního studia 4 žáci. Výtvarný obor měl 2 absolventy a literárně dramatický 1 absolventa I.stupně základního studia.

S příznivými ohlasy se setkalo vystoupení žáků a učitelů v pasivním domě pro seniory v Modřicích a pro Klub důchodců Kovolitu Modřice.

Také jsme uspořádali Kytarový koncert a Jarní koncert dechových kapel ZUŠ Ořechov a ZUŠ Židlochovice.

Celostátní happening ZUŠ OPEN, který druhým rokem pořádal Nadační fond Magdaleny Kožené a který upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání, se uskutečnil v krásně upravených prostorách před Obecní hospodou za podpory vedení obce Ořechov. Děkujeme i na tomto místě obci Ořechov, panu starostovi Josefu Brabencovi a panu místostarostovi Tomáši Dudíkovi za trvalou pomoc a podporu. Happening jsme nazvali ZUŠ OPEN "Pospolu". Sešlo se zde hodně rodičů a příznivců naší školy. Děkujeme za váš čas, že jste přišli tzv. „pobejt“, jak říkával pan Jan Werich.

Na tuto akci navázala Noc kostelů farnosti Ořechov v kostele svatého Šimona a Judy v Radosticích, kde se konal hojně navštívený koncert učitelů a žáků školy.

Následovalo též Setkání při swingu a sborovém zpěvu - 92. komorní koncert, kdy v zasedacím sále Radnice na nám. Svobody v Modřicích vystoupili již tradiční a velmi vítaní interpreti Jazzové trio - Milan Kašuba (kytara), Miroslav Hanák (klavír), Vincenc Kummer (kontrabas), sólisté z řad současných i bývalých žáků - Vendula Šromová (klarinet), Eliška Maršálková (klarinet), Damián Adamus (tenorsaxofon) a Smíšený pěvecký sbor města Modřice.

V Kulturním centru Ořechov se uskutečnilo muzikálové představení "Ať žijí duchové". Účinkovali v něm společně žáci pěvecké třídy a literárně dramatického oboru. Setkalo se s velkým ohlasem. V rámci projektu „Mozartovy děti“, který zaštiťuje Filharmonie Brno a pořádá v rámci festivalu "Brno - město uprostřed Evropy" na náměstí Svobody v Brně vystoupil náš dechový orchestr Taškaříci. V projektu se prezentují nejlepší soubory základních uměleckých škol Jihomoravského kraje.

V samém závěru měsíce června, v rámci dlouhodobé spolupráce a partnerství, se prezentoval jako host po závěrečném koncertu Musikschule Hohenau an der March, školní dechový orchestr Taškaříci společně s žáky rakouské umělecké školy před kostelem sv. Vavřince (Kath. Pfarrkirche hl. Laurentius) v obci Drösing v Dolním Rakousku. Byli přítomni i starostové obce a města Hohenau a vystoupení se setkalo s velmi vřelým ohlasem veřejnosti i našich přítomných rodičů.

Nyní je na místě veliké poděkování. Mnozí z vás, a nejen občané města Modřice, jste si jistě všimli, že jsme díky obrovské podpoře a přízni města Modřice, jeho zastupitelů, vedení města, pana starosty Ing. Josefa Šišky a paní místostarostky Ing. Hany Chybíkové uskutečnili v době hlavních prázdnin generální opravu fasády budovy, zateplení, izolace a úpravu vnitřních prostor na Benešově 268. Stavebních prací se ujala a ve vysoké kvalitě i v daném termínu odevzdala firma Trestav s.r.o. Díky profesionalitě a vstřícnosti stavební firmy nemusíme odkládat zahájení výuky a máme i zde po stránce hygienické a estetické výborné podmínky pro naši činnost. Děkujeme.

Při rekapitulaci uplynulého nesmím opomenout poděkovat za systematickou, obětavou a nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Pokládáme Spolek za nedílnou součást školy.

Co dodat na závěr?

Žákům přejeme dobrý start do školního roku 2018/2019 a Vám všem pevné zdraví, příjemné a pohodové podzimní dny.

P. Křivánek, ředitel školy