Příspěvek ředitele školy do Modřic. zpravodaje 10/2021 s fografiemi ze školního života

Vážení občané.
Dovoluji si vás pozdravit jménem Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modřicích a odloučeným pracovištěm v Syrovicích v začátku nového školního roku.
S radostí a nemalou úlevou, při sledování protiepidemických opatření v době hlavních školních prázdnin a nastavení podmínek pro vzdělávání, jsme se přivítali s našimi žáky.
Na místě je poohlédnutí se do uplynulého školního roku 2020 / 2021. Svým průběhem byl zcela jiný, než jsme byli v minulosti zvyklí.
Chtěl bych vyjádřit poděkování všem rodičům, kteří podporovali své děti při virtuální výuce. Hledali jsme společně cesty, jak překlenout období, které nemělo pevné časové vymezení. Vznikaly domácí audio a videonahrávky, ze kterých na nás vždy dýchl pocit sounáležitosti a vztahu mezi žákem a učitelem, na kterém nám velmi záleží a který tzv. i hory přenáší.  A mohu s velkou dávkou pokory a úcty konstatovat, že skutečně přenesl a složité období jsme překonali. Jako vždy platí, že vše špatné je i k něčemu dobré. V tomto případě pozitivum vidím ve zdokonalení v IT dovednostech jak na straně žáků, tak i na straně nás, učitelů uměleckých předmětů. Bez nadsázky lze říci, že jsme si nedokázali ještě v nedávné minulosti představit, že by vůbec šlo umělecký předmět vyučovat jen přes obrazovky, různé aplikace či telefony.
V prvním pololetí jsme při dodržení povoleného a stále se měnícího počtu přítomných žáků došli téměř do adventního času. V něm bylo možné prezentovat výsledky naší společné práce pouze virtuální formou.  
Prezentace a další aktivity školy:
Za vynikající reprezentaci školy v přehlídce výtvarných prací žáků ZUŠ vyhlášené Filharmonií Brno a k umístění výtvarné práce do edukačního katalogu 2021 / 2022 Filharmonie Brno jsme poblahopřáli žákyni Marharitě Povoznikové (obrázek č. 01.).
Výborného umístění v 5. ročníku soutěžní přehlídky ve hře na klavír „PIANOFORTE PER TUTTI“ v ZUŠ Příbor dosáhli žáci Alžběta Slaná a Richard Hadár (zlaté a stříbrné pásmo).         
 
Po úpravě protiepidemických opatření škola pokračovala v rámci Šablon II (projekt spolufinancovaný EU „Škola hrou“) v realizaci více než 20 projektových dnů. Uskutečnily se v prostorách školy, ve spolupráci s odborníky z Konzervatoře Brno, JAMU Brno, Filharmonie Brno a za účasti profesionálních hudebníků. (obrázek č. 02.-04.). Z projektových dnů mimo školu bych zmínil návštěvu našich žáků v Památníku L. Janáčka (obrázek č. 05.-08.) a v dílnách, kde vznikají hudební nástroje.
Poslední týdny před letními prázdninami patřily prezentaci všech oborů (hudebního, literárně dramatického, výtvarného a tanečního) na interních absolventských koncertech a představeních (obrázek 09.-12.). V téměř samém závěru měsíce června vystoupilo na brněnském náměstí Svobody v rámci 12. ročníku festivalu „Mozartovy děti“ žesťové kvinteto a také školní dechový orchestr Taškaříci (obrázek 13.-14.).
Přejeme všem našim žákům úspěšný a zdravý start do školního roku, ve kterém bude naše Základní umělecká škola Ořechov slavit 70 let výročí svého založení.
O akcích, s jubileem spojených, vás budeme informovat na webu školy. 
Přeji zdravý, příjemný podzimní čas a těšíme se na setkávání vámi.
 
P. Křivánek, ředitel školy