Naše projekty

Naše škola realizuje projekt „Škola hrou“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013555, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP v rozsahu 8 hodin
  • Sdílení zkušeností pedagogů školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Komunitně osvětová setkání Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ

 

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Tento projekt je spolufinancován EU. pdf.jpg