Naše projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1 Malá Strana
IČO: 00022985
č. j.: MSMT-27513/2022-2
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 22_002/0002438-01
(dále jen „Rozhodnutí“)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního
programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14
odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti
o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony
pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a)
rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 29. 9. 2022 o poskytnutí dotace.

Název: Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 702, 66444 Ořechov
IČO: 49461702

Realizace projektu
Název projektu dle MS2021+: Škola hrou Ořechov
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002438

SPECIFIKACE DOTACE
1. Účel dotace
Účelem dotace je:
- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování
vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu.
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025
Doba trvání projektu: 36 měsíců

Tento projekt je spolufinancován EU  pdf.jpg

Tento projekt je spolufinancován EU  pdf.jpg

publicita_orechov_01.jpg

 


Škola realizovala  projekt „Škola hrou“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013555, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Konkrétně se jedná o tyto aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP v rozsahu 8 hodin
  • Sdílení zkušeností pedagogů školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Komunitně osvětová setkání Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ

 

Cílem je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Tento projekt je spolufinancován EU. pdf.jpg