Historie ZUŠ Ořechov

  |  1951 založení - 2008  |  2008-2012 reprezentace školy  |

|  2010 stěhování do nových prostor  |

|  2011/2012 60.výročí založení školy  |

|  1996-2012 rozvoj školy  |

|  2012/2013 nové vedení školy  |

|  2013/2014 2014/2015  |  2015/2016  |

2018/2021


 

Hudební škola, lidová škola umění, základní umělecká škola, tři různá pojmenování jedné a téže školy představují vlastně celou 58letou historii našeho státního hudebního školství, které mimochodem patřilo a patří i ve světovém měřítku k nejdokonalejším, nejlépe propracovaným, s nejlepším poměrem šíře i hloubky záběru. Dnešní podoba uměleckých škol nevznikla najednou. Je dílem dlouhého vývoje, v němž rozhodující roli hrálo období lidových škol umění asi šedesátých a sedmdesátých let. Právě tehdy byla hudební výuka rozšířena o taneční, literárně dramatický a výtvarný obor.  

Nedaleko od Brna, na půl cesty do Ivančic leží zdánlivě nevýznamná obec Ořechov, ve které byl v minulosti hudební život dosti čilý. Za éry němého filmu účinkoval při produkcích smyčcový kvartet, existovaly zde dvě dechové hudby a amatérský smyčcový orchestr. V obci nebyla žádná instituce pro hudební vzdělávání a potřeba vzniku takové instituce narůstala v poválečné době. Dnem 1. září 1951 byla v Ořechově otevřena pobočka umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Vedením školy byl pověřen Rudolf Zavadil st., který zde i vyučoval. Prvními učiteli byli  Blanka Chládková a Věra Šimůnková, posluchačky brněnské konzervatoře, a Karel Jarolím. Vyučovalo se hře na housle, klavír, a dechové nástroje. Záhy se zjistilo, že pan Zavadil je jako ředitel plně na svém místě, a tak je koncem roku 1951 v Ořechově zřízena samostatná hudební škola, která se pod jeho vedením stává nedílnou součástí kulturního dění v obci. O rychlém rozvoji svědčí skutečnost, že koncem prvního roku působení měla škola 90 žáků.

Dnem 1. září 1952 otevřela škola své pobočky ve Střelicích a v Modřicích, kde byly zřízeny dvě třídy v budově Místního národního výboru. Prvními učiteli v Modřicích byli Otýlie Holá (hra na klavír) a Karel Promberger (hra na housle), ve Střelicích v budově ZDŠ a vyučovali Dana Gajdošová (hra na klavír) a Jaroslav Duba (hra na housle).

Postupně škola rozšiřuje svou výuku a zřizuje detašované třídy v Želešicích, Radosticích, Sokolnicích, Troubsku, Silůvkách,  Syrovicích, Sobotovicích.

V roce 1954 má škola již úspěšný žákovský dechový orchestr s bohatou koncertní činností a též i několik pozvání k natáčení v brněnském rozhlase. V prvních pěti letech byla tato dechovka v celém kraji téměř ojedinělá. Na všech pracovištích byly tehdy akordeonové a smyčcové soubory i velké instrumentální soubory v Ořechově a ve Střelicích. Vystoupení těchto souborů bylo ze strany veřejnosti vždy vděčně přijímáno a vytvářelo se tak živé pouto mezi školou a kulturním životem v obci. Bohatá a široká byla rovněž mimoškolní činnost učitelů, kteří pod vedením ředitele školy účinkují nezištně a ve svém volném čase jsou vždy ochotni přispět e zdaru jakékoli kulturní akce v obci i okolí. Jak je uvedeno v jubilejním sborníku vydaném v r. 1972 k 20. výročí LŠU Ořechov, ředitel Rudolf Zavadil byl zakladatelem a po dobu svého působení dirigentem smíšeného a ženského pěveckého sboru a orchestru Osvětové besedy. Mimo koncertní a skladatelskou činnost nastudoval po hudební stránce s ořechovskými ochotníky zpěvohry a činohry, a k některým také komponoval scénickou hudbu. Připomeňme si např. „Radúz a Mahulena“ – J. Zeyer – J. Suk, „Lucerna“ – A. Jirásek, „Lesní panna“ – J. K. Tyl – F. Skřoup, „Revoluční svatba“ – S. Michaelis, „Mamzelle Nitouche“ – F. Hervé ( 10x reprizovaná v široké okolí), „ Perly panny Serafinky“ – R. Piskáček, „Tulák“, Z českých mlýnů…Dále nastudoval s orchestrem OB Ořechov pro ochotníky v Pršticích operety „Lesní panna“ a „Slovácká princezna“ a s želešickými ochotníky zpěvohru „ Muzikantská Liduška“ Také o vánočních svátcích nechyběl smíšený pěvecký sbor s místním orchestrem v tikovickém i ořechovském kostele.

Zcela ojedinělou zvláštností jsou krajové ořechovské písně. Zásluhou někdejší spolupracovnice Leoše Janáčka Františky Kyselkové se zachovalo přes 50 písní z okolí Ořechova a Troubska. Písně instrumentoval pro sóla, sbor a malý orchestr ředitel školy Rudolf Zavadil st. a při provedení na soutěži LUT v Brně získaly písně 1. místo. Zásluhou Rudolfa Zavadila ml. vznikla nahrávka těchto písní v úpravě pro malý dechový orchestr, složený ze členů Státní filharmonie Brno. Písně byly průběžně natáčeny v 80.-90. letech Čs. rozhlasem Brno, Čs. televizí a byly zařazeny do několika pořadů „Nejlepší z Moravy“.

V roce 1961 se hudební školy mění na lidové školy umění.

Všestrannost ředitele R. Zavadila st. se projevila i v dobré organizační práci při zabezpečování chodu školy, vedení pěveckého smíšeného sboru a řízení dechovky mladých. Za svou činnost byl mnohokrát vyznamenán na místní, okresní i krajské úrovni. Nezapomínal ani na činnost tehdy velmi špatně přijímanou nadřízenými orgány a každým rokem nastudoval vánoční mše v kostele sv. Jiří a pro církevní slavnosti sólové i sborové zpěvy. Sám napsal dvě vánoční mše.

Jméno a osobnost ředitele Rudolfa Zavadila st., jakožto vynikajícího pedagoga a veselého člověka, zůstává v povědomí lidí dodnes. Na jeho uměleckou činnost a setkávání s ním vzpomínají dnešní rodiče a prarodiče žáků školy, pedagogové a umělci, se kterými spolupracoval, a to nejen v Ořechově a v Modřicích, ale i v Pohořelicích, Třešti a Brně. Za své praxe vychoval 19 hudebníků profesionálů. Byl všestranný muzikant s bohatou instrumentační a kompoziční praxí, při úpravách skladeb různých žánrů pro každé nástrojové obsazení vládl úžasnou pohotovostí, nápaditostí a citlivostí. Sám zkomponoval na 40 skladeb, některé byly natočeny v Českém rozhlase Brno.

Po odchodu Rudolfa Zavadila st. je v roce 1972 jmenován ředitelem školy Mojmír Klein, první absolvent a dosavadní učitel školy. Současně vedl houslovou třídu. Za jeho působení škola pořádala koncerty žáků a učitelů, výchovné koncerty pro mateřskou a základní školu. V roce 1977 se v Modřicích uskutečnil poslední společný koncert s družební školou ve Stupavě. Pro velké dislokační nedostatky se neučila v plném rozsahu výuka předmětu hudební nauky, zmenšil se počet žáků, pobočka ve Střelicích byla v roce 1977 připojena ke škole v Rosicích. V roce 1980 byla zrušena výuka zpěvu. Od roku 1981 vzniká opět dechový soubor školy, který vede učitel Alois Zouhar. Škola plnila požadavky vedení obce a dechová hudba účinkovala na různých společenských a politických slavnostech. V roce 1986 byl zřízen nový obor – literárně-dramatický, s loutkářským oddělením, pouze však v Ořechově. Zde také v letech 1993-1995 probíhaly besedy s významnými  uměleckými osobnostmi, např. brněnským hercem Ladislavem Lakomým, hudebními skladateli Ctiradem Kohoutkem, Jiřím Matysem a dalšími.

V roce 1993 škola v Ořechově a v Modřicích otvírá taneční obor, o který je od počátku velký zájem. Rozhodnutím ministerstva školství v roce 1990 byly lidové školy přejmenovány na základní umělecké školy a postupně převáděny na právní subjekty, stávají se příspěvkovými organizacemi. Vedení školy se však tomuto přechodu brání, což ohrožuje samotnou existenci školy.  

Dnem 1. 1. 1996 byla ředitelkou školy jmenována Barbora Křemenáková. Nastává čas změn v organizaci a vedení školy. Během prvního měsíce je škola převedena na právní subjekt, jsou zajištěny hospodářské smlouvy a jsou vykonány všechny důležité kroky k tomu, aby škola skutečně fungovala jako samostatný právní subjekt.  

Po třech měsících nastupuje ředitelka B. Křemenáková na mateřskou dovolenou a po dobu její nepřítomnosti ředitelka Školského úřadu Brno-venkov PhDr. Lea Hanáková v dubnu 1996 jmenuje do funkce ředitele školy Rudolfa Zavadila ml., pedagoga brněnské konzervatoře.

1. září 1995 se modřické škole konečně dostává samostatné budovy na ulici Benešova 268. Škola se potýká se spoustou problémů a špatnou finanční situací. Díky jednáním ředitele R. Zavadila ml. se starostou Ing. J. Valentou a členy zastupitelstva se město Modřice snaží místní pobočku podpořit, nepožaduje placení ročního nájemného, škola si pouze hradí své provozní náklady. Budova však vyžaduje četné úpravy, aby prostory splňovaly základní požadavky na výuku uměleckých předmětů. Čtyři místnosti je třeba vymalovat, nemluvě o mokrém zdivu, vybavit základním nábytkem a plánovat neodkladně přístavbu s přihlédnutím k potřebám pro výuku hudebního, literárně-dramatického, tanečního a výtvarného oboru. K dispozici jsou pouze tři učebny, chybí zázemí pro učitele a vedení školy, sborovna, šatna pro žáky, koncertní sál.

Ředitel Rudolf Zavadil ml. se pouští do obětavé práce, zahajuje vnitřní reformu školy. Přesto, že zůstává i nadále pedagogem na brněnské konzervatoři a funkci ředitele školy zastává pouze na částečný úvazek, pod jeho rukama škola prochází řadou pozitivních změn. Je zajištěna a provedena částečná oprava budovy v Modřicích, jsou vytvořeny další dvě učebny, na opravě se podílí svépomocí i učitelé školy, za výrazné podpory ředitele R. Zavadila ml. Ten také zapůjčuje škole své vlastní klavírní křídlo a ve spolupráci s brněnskou konzervatoří získává vyřazený klavír a nábytek pro zajištění výuky v Modřicích.

Pod vedením R. Zavadila ml. se modřická pobočka stává nedílnou součástí kulturního života v obci a rozvoj této školy je nepřehlédnutelný. Byla obnovena výuka povinného předmětu hudební nauky, zaváděna výuka komorní, souborové a orchestrální hry, byla zabezpečena korepetice tanečního oboru, obnovena výuka hry na housle, zavedena výuka hry na saxofon, elektrickou a basovou kytaru, hra na keyboard, bicí nástroje. S tím souvisí samozřejmě finanční zajištění školy, nákup potřebných hudebních nástrojů a ostatních učebních pomůcek – Rudolf Zavadil ml. ctí pravidlo: každé noty, učební pomůcku atd. koupit vždy dvakrát, a to do Ořechova i do Modřic. Dochází k obměně pedagogického sboru, jsou přijati kvalifikovaní učitelé, výkonní umělci, kteří jsou motivováni k prohlubování kvalifikace. Jsou organizovány přednášky pro učitele, např. metodiku klavírní hry přednášela prof. Alena Vlasáková z JAMU, metodiku hry na příčnou flétnu Mgr. Božena Růžičková z brněnské konzervatoře.

1. 9. 1997 dochází k rozšíření výuky o obor výtvarný jak v Ořechově, tak v Modřicích. Rudolf Zavadil ml. zavádí jarní, vánoční, slavnostní koncerty, které se uskutečňují v Ořechově a v Modřicích. Účinkují zde nejen žáci, nýbrž tuto povinnost mají i učitelé. Zakládá žákovský orchestr, orchestr složený s pedagogů školy, propojuje činnost školy s pěveckým sborem. Spolupracuje i s profesionálními hudebníky, např. žesťovým kvintetem Národního divadla v Brně, pěveckým oddělením JAMU, s profesorem Františkem Hrabalem, swingovým zpěvákem Laďou Kerndlem, Romanem Royem, ZUŠ Palackého v Brně, organizuje společné koncerty s Židlochovickým dětským pěveckým sborem Skřivánek, atd.

V roce 1998 Rudolf Zavadil ml. oslovuje občany v Modřicích s nabídkou a následně zakládá smíšený pěvecký sbor, jehož členové se v současné době v obrovské míře podílí na organizaci kulturního dění v Modřicích, organizují krásné komorní koncerty na nové radnici, apod. Rudolf Zavadil ml. věnoval městu Modřice bez nároku na honorář svou Slavnostní fanfáru, kterou může město používat ke svým účelům a slavnostním příležitostem. V září se pořádají v Modřicích Svatováclavské hody, které inspirovaly Rudolfa Zavadila ml. k napsání textu i hudby polky Modřická hodová, kterou natočil a vydal dechový orchestr Moravanka pod uměleckým vedením Jana Slabáka.

Rudolf Zavadil ml. byl za svou práci a kulturní přínos oceněn čestným občanstvím města Modřice.

Rudolf Zavadil ml. byl nejen vynikající ředitel a pedagog brněnské konzervatoře, organizátor, ale i skvělý klavírista, improvizátor, hudební skladatel, aranžér, dirigent. Byl uměleckým vedoucím řady orchestrů, jeho vlastní skladby a aranžmá nahrál např. orchestr Gustava Broma, Orchestr studio Brno, polský big band Sami Swoji, dechové orchestry Moravanka, Bojané, Strécovská železná, jeho písně v Českém rozhlase Brno natočila Jitka Zelenková, Milan Černohouz, Štěpán Mátl, Vokální sbor Jaromíra Hniličky a řada dalších. Jeho nezapomenutelné úpravy světových koled pro big band a dětský pěvecký sbor jsou natočeny a pravidelně vysílány Českou televizí v době vánoční.

Rudolf Zavadil ml. odchází v roce 1998 a zpět se vrací po mateřské dovolené do funkce ředitelky školy Barbora Křemenáková, která na škole působí dosud.

Rudolf Zavadil ml. za krátkou dobu svého působení dokázal školu vyvést z hrozícího kolapsu, nastolit vnitřní reformu školy, na jejímž základě se podařilo přivést do školy vynikající pedagogy a umělce, finančně školu posílit, a tak zajisti podmínky pro kvalitní výuku. Barbora Křemenáková pokračuje ve vnitřní reformě školy, která byla ukončena v  roce 2007.

S Rudolfem Zavadilem ml. škola spolupracuje i nadále, organizují společně koncerty, např. v roce 2001 a 2002 přehlídku dechových hudeb Svátek dechovky, významný týden prožila škola v roce 2005, kdy Rudolfa Zavadila ml. oslovili a do Brna zavítali významní umělci, pedagogové Bradleyho university, klavíristé, Ed a Janet Kaizerovi z Illinois, USA. ZUŠ Ořechov – Modřice organizovala s těmito významnými pedagogy přednášky a koncerty pro studenty Gymnázia J. G. Mendela a ZUŠ Bechyňská v sále brněnské konzervatoře, pro posluchače a pedagogy Pedagogické fakulty Masarykovy university a klavírní koncert v Křišťálovém sále na Staré radnici v Brně. Závěrečný koncert se uskutečnil v sále ZUŠ v Modřicích. Umělci vystupovali bez nároku na honorář.

Škola spolupracuje s brněnskou konzervatoří, JAMU, ZUŠ Ivančice, Židlochovice, Pedagogickou fakultou Masarykovy university, pořádá recitály, koncerty, přednášky se studenty a pedagogy těchto institucí. Např. díky kolegovi Milanu Kašubovi se uskutečňují koncerty významného pedagoga a sólisty ve hře na kytaru Vladislava Bláhy. Každoročně škola organizuje také návštěvy koncertů a divadelních přestavení, tematické výlety pro své žáky.

Při škole působil od roku 2000 do roku 2008 jazzový orchestr The Young Pekáč pod pedagogickým vedením sólisty orchestru Gustava Broma, Mgr. Mojmíra Bártka. Orchestr prezentuje širokou škálu hudby od swingu přes současný jazz-rock až po latinsko-americké rytmy. Je složený ze studentů středních a vysokých škol, účastní se řady koncertů a vystoupení v Brně, např. v klubu Alterna, Šelepova, Leitnerova, v Olomouci a Šumperku, jazzových festivalů po celé republice. V ústředním kole soutěže základních uměleckých škol v roce 2004 získal orchestr 2. místo, přičemž 1. místo nebylo uděleno. V roce 2006 se zúčastnil Mezinárodního hudebního festivalu v Belfortu ve Francii, kde sklidil velký úspěch. Tuto cestu podnikl orchestr díky finanční podpoře města Modřice.

Při škole  pracuje ve spolupráci se ZUŠ Ivančice dechový orchestr Bobrava a big band pod pedagogickým vedením Jaroslava Hadravy, složený z žáků  ořechovské, modřické a ivančické ZUŠ. Každoročně uskuteční na 30 koncertů a vystoupení, je pravidelným účastníkem festivalů např. ve Vysokém Mýtě. V roce 2008 oslavil orchestr 10 let svého trvání.

Flétnový soubor Monoceros pod pedagogickým vedením Kláry Zavadilové – Stodůlkové, byl mimo jiných aktivit a koncertů iniciátorem benefičních koncertů na ochranu velryb a delfínů, uskutečněných v rámci kampaně Greenpeace a ve spolupráci s touto ekologickou mezinárodní organizací, s účastí tiskového mluvčího organizace Greenpeace, panem Václavem Vašků, mořeplavcem Markem Tominem a režisérem a potápěčem Stevem Lichtagem. Mediálním partnerem byl Český rozhlas Brno, který zároveň přizval Monoceros ke kulturní spolupráci k výročnímu Dni otevřených dveří. Vystupoval na Přehlídce základních uměleckých škol Jihomoravského kraje v Besedním domě v Brně apod.

Dále na škole působí dětský orchestr Sluníčka, který založil ředitel Rudolf Zavadil ml., nyní pracuje pod vedením Mgr. Petra Křivánka, dále kytarový a saxofonový soubor Guitartet pod pedagogickým vedením Pavla Rosendorfa. Příležitostně při škole pracuje orchestr učitelů naší školy. Žáci a výše jmenované soubory školy se každoročně účastní uměleckých soutěží v okresních a krajských kolech, získávají 1. až 3. místa a i touto činností reprezentují školu v Modřicích a v Ořechově.

Škola pravidelně pořádá kromě interních koncertů a vystoupení, kde se prezentují všechny umělecké obory, i koncerty svých absolventů, které jsou na velmi kvalitní umělecké úrovni. Ve spolupráci s Českým červeným křížem Brno-město škola uskutečnila koncert Mládežnické dechové hudby z Curychu při příležitosti vyznamenání dárců krve, v sále hotelu Gregor v Modřicích proběhl benefiční koncert věnovaný školám postiženým povodněmi. Výtěžek z této akce byl věnován ZUŠ v Blatné. Ke spolupráci byl přizván Smíšený pěvecký sbor města Modřice. Dále škola pořádá koncerty Evropského svátku hudby v Modřicích a Ořechově, účastní se akcí rozsvěcování vánočního stromu v Modřicích, Moravanech, v Ořechově, Tradiční Vánoce v Brně, Evropského svátku hudby v Brně, pravidelně vystupuje pro Klub důchodců Kovolit, a. s. v sále hotelu Gregor v Modřicích, pro Ústav sociální péče v Brně-Chrlicích, na vernisážích v modřickém muzeu.

Učitelé, komorní soubory a orchestry školy účinkovali na hudebním odpoledni a koncertě k otevření nové radnice v Modřicích 12. 9. 2002. Uměleckým vedoucím byl prof. Rudolf Zavadil ml. Na koncertě dále vystoupil a ke krásné atmosféře přispěl Modřický pěvecký sbor pod vedením Jany Kovářové.

Výtvarný obor připravuje řadu výstav, kde jsou prezentovány práce žáků v kresbě, malbě, grafice, objektové tvorbě a keramice, např. výstavy v krásných prostorách modřické radnice a v městské knihovně u příležitosti Svatováclavských hodů, výstavy na tradiční oslavě Dne země ve spolupráci s ochránci přírody ZO ČSOP Veronika a Nadací Veronika na zámku v Pouzdřanech v Galerii u Klimešů. Pedagog výtvarného oboru Zdeněk Bernát také úspěšně připravuje žáky k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

V rámci dalšího rozšiřování nabídky studijních možností nabízí naše škola předmět hra na klavír v integraci s komunikací v cizím jazyce na úrovni první. Komunikačním prostředkem je angličtina. Jde o dnes již celoevropsky se prosazující trend věcných odborných předmětů. Naše škola je jedna z prvních, která může tento předmět nabídnout. Výuku vede Mgr. Magdalena Slaná, Ph.D., která je pro tento předmět proškolena v Metodickém centru JAMU v Brně.

Ve školním roce 2007/2008 měla škola celkem 360 žáků, z celkového počtu je v Modřicích 178 žáků, v Syrovicích 16 a v Ořechově 166 žáků.  

V roce 2002-2003 byla provedena částečná rekonstrukce vnitřních prostor budovy školy v Ořechově, včetně vybudování nového hlavního vchodu (původní ohrožoval bezpečnost žáků). V letech 2003-2004 byly částečně opraveny vnitřní prostory budovy školy v Modřicích, Benešova 268. Stěny a vstupy do tříd nebývale ožily díky překrásným hudebně-tématicky laděným malbám pohádkových postaviček, které s bezbřehou invencí vytvořila Alžběta Zavadilová, všestranná umělkyně a učitelka této ZUŠ. Prostorové podmínky jsou však pro výuku uměleckých předmětů stále nevyhovující, chybí učebny pro hudební a výtvarný obor, sborovna a koncertní sál. Stávající učebny nejsou zvukově odizolovány. Škola provizorně vyučuje hudební nauku a výtvarný obor v prostorách bývalé mateřské školy na ulici Benešova 271, následně v klubovně Městského úřadu v Modřicích.

Nevyhovující malé prostorové podmínky v budově ZUŠ Modřice však vedení školy ve spolupráci s Městským úřadem v Modřicích řeší. V roce 2007 je připraven záměr přidělit modřické škole budovu bývalé mateřské školy na ulici Benešova 271.

V roce 2008 byla po všech přípravách provedena rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor tak, aby vyhovovaly výuce uměleckých předmětů. Škola tím získává úžasné prostory, výtvarný obor má po deseti letech své existence vlastní zázemí, je vybudován koncertní sál pro prezentaci hudebního oboru.

V úterý 25. 11. 2008 za účasti nejvyšších představitelů města Modřice, starosty Ing. Josefa Šišky, místostarostky Ing. Hany Chybíkové a dalších významných hostů byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná budova ZUŠ na ulici Benešova 271. Na koncertě k této příležitosti se rozezněly skladby J. S. Bacha, P. I. Čajkovského a řada populárních melodií v temperamentním podání Shadow Quartetu (proslulého zápisem do Guinessovy knihy rekordů se skladbou Let čmeláka N. A. Rimského-Korsakova) pod uměleckým vedením brilantního violoncellisty a učitele této umělecké školy, Štěpána Švestky.

Učitelé Základní umělecké školy v Modřicích vyslovují poděkování panu starostovi Ing. Josefu Šiškovi, paní místostarostce Ing. Haně Chybíkové a Zastupitelstvu města Modřice za rozhodnutí přidělit a opravit pro naši školu budovu na ulici Benešova 271. Plně si uvědomují finanční částku, za kterou byla budova rekonstruována, a vnímají vynaložený čas a úsilí všech zúčastněných. Podmínky pro výuku uměleckých oborů a pracovní prostředí se neuvěřitelně změnily k lepšímu. Město Modřice nepožaduje platbu nájemného a obě budovy, v nichž škola nyní působí, tj. Benešova 268 a Benešova 271, zapůjčilo škole zdarma. Nutno dodat, že město Modřice není zřizovatelem Základní umělecké školy (tím je Jihomoravský kraj).

Poděkování patří prof. Rudolfu Zavadilovi ml., který za krátkou dobu svého působení jako ředitel dokázal školu pozvednout a díky jehož práci a práci pedagogů, které do školy přivedl, je škola nedílnou součástí uměleckého vzdělávání a kulturního života. Poděkování mu patří dále za stálou spolupráci, podporu a za úpravy a aranžmá skladeb pro dětský orchestr a komorní soubory školy. Rudolf Zavadil ml. zemřel   5. ledna 2008. Jeho odchod je pro školu velkou ztrátou.

Základní umělecká škola v Ořechově s odloučeným pracovištěm v Modřicích bude pokračovat v úsilí a v nastavených prioritách Rudolfa Zavadila ml. patřit ke špičce v uměleckém školství v brněnském regionu, ve všech uměleckých oborech školy (hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném) umožnit žákům projít estetickou kultivací, poskytnout základy odborného vzdělání tak, aby ve svém životě jako amatéři nebo profesionálové své dovednosti uplatnili, vychovat žáky s určitým měřítkem hodnot, kteří budou přistupovat k umění s vědomím, že tyto hodnoty jsou výsledkem cílevědomé a ukázněné práce, vychovat ze svých žáků vnímavé a kulturní lidi, spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi a tvůrčí aktivity rozvíjet v příjemném prostředí školy.

Barbora Křemenáková, ředitelka školy
V Ořechově 30. listopadu 2008
 

2008 - 2012 Reprezentace školy  nadstardantní aktivity

Žáci a hudební uskupení pravidelně vystupují a reprezentují školu na žákovských večírcích, vánočních koncertech, při rozsvícení vánočního stromu v Modřicích, v Ořechově, na akcích pořádaných institucemi a úřady v Modřicích, v Ořechově, v Brně, pravidelně vystupují pro klub důchodců Kovolitu Modřice v sále hotelu Gregor v Modřicích, pro Ústav sociální péče v Brně-Chrlicích, vystoupeních ke Dni matek, výchovných koncertech pro mateřské školy, třídních přehrávkách, absolventských koncertech, apod.

Hudební obor při škole stále pracuje:

* flétnový soubor Monoceros pod pedagogickým vedením Kláry Stodůlkové – Zavadilové, má 4 - 6 členů, věkový průměr je 15 let,

* dětský orchestr školy Sluníčka pod vedením Mgr. Petra Křivánka má průměrně 20 členů, věkový průměr je 13 roků, je již od roku 1996 neodmyslitelnou součástí školy,

* pod vedením Pavla Rosendorfa pracuje kytarový soubor Quitartet, je složen z žáků jeho kytarové třídy ve věku 13 – 16 let hraje převážně populární a rockové skladby v úpravě pro akustické kytary, doplňováno zpěvem a dechovými nástroji, dále Clarteto a Saxofonové trio – kvarteto, které hraje převážně swingové skladby, k jeho největším úspěchům patří pravidelné vystupování na Komoních koncertech na modřické radnici, kde vystupují s pedagogem školy a významným jazzovým kytaristou, Milanem Kašubou a profesionálními hudebníky, jakými jsou klavírista Miroslav Hanák a kontrabasista Vincent Kummer. Líbivost hraných skladeb, ohlasy na koncertech a vystoupeních svědčí o kvalitě pedagogické práce Pavla Rosendorfa. Společně také vystupují na koncertech M. Kašuby v jazz klubu Metro v Brně.

* Milan Kašuba vede při škole Jazzové combo, kde ve výuce komorní hry žáci získávají poznatky právě z oblasti jazzu. Milan Kašuba je vůdčí osobností ve výuce jazzové improvizace na škole.

* Smyčcový soubor pod vedením MgA. Štěpána Švestky, byl založen v roce 2010, tvoří další aktivní součást školy a pravidelně se zapojuje do kulturního dění. Skladby pro toto seskupení upravuje pan učitel Švestka velmi vtipně, nápaditě některé i s hudebním podkladem, a žáci – členové tohoto seskupení hrají tyto úpravy s nadšením.

* Pěvecká třída pod vedením MgA. Marty Reichelové vytváří v komorním seskupení MOře (Modřice- Ořechov) krásnou atmosféru na kulturních akcích svými hodnotnými vystoupeními.

* Významně se na aktivitách a prezentaci školy dlouhodobě podílí všechna komorní seskupení, klavírní a smyčcové oddělení. Pedagogové vychovávají své žáky tak, že žáci přistupují k umění s vědomím, že tyto hodnoty jsou výsledkem cílevědomé a ukázněné práce, jsou vnímavými a kulturními lidmi. Osobnosti pedagogů, pracovní nasazení a obětavost jsou pilířem a stabilním článkem školy, jejich třídy jsou spolehlivou a profesionálně vedenou sekcí, jsou neodmyslitelnou součástí školy.

* Příležitostně při škole pracují různá hudební seskupení učitelů a reprezentují tak svými vystoupeními naši školu.

Výtvarný obor

Každý rok připravuje výtvarný obor pod pedagogickým vedením Zdeňka Bernáta řadu výstav, kde jsou prezentovány práce žáků v kresbě, malbě, grafice, objektové tvorbě a keramice. Každoročně v září výtvarný obor připravuje výstavu v krásných prostorech modřické radnice u příležitosti Svatováclavských hodů ve spolupráci s městskou knihovnou. Připravuje dárky pro maminky ke Dni matek, na vánoční koncerty apod. Vystavuje své práce na koncertech školy v budově školy v Ořechově a v Modřicích, v červnu na koncertě v budově školy v Ořechově a na slavnostním koncertě v sále hotelu Gregor v Modřicích.

Pro tento obor školy je rovněž velmi cenná dlouholetá spolupráce se Střední uměleckou školou v Brně na Husově ulici. Žáci společně s pedagogem navštěvují konzultační hodiny u pedagogů a umělců L. Sigmunda a J. Čadíka. Za chvályhodné lze považovat, že pedagog Zdeněk Bernát úspěšně připravuje své žáky k talentovým zkouškám na školy uměleckého zaměření.

Literárně dramatický obor

byl znovu otevřen v roce 2006 s minimálním počtem 7 žáků. Rozvoj tohoto oboru je zřejmý, v letošním roce obor je zcela naplněn, navštěvuje ho 25 žáků. Nejen, že se zapojuje do výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol v okolí, ale podílí se na dramaturgii hudebních vystoupení a koncertů žáků a učitelů. Poděkování tímto patří paní učitelce Olze Markové.

Taneční obor

připravuje veřejná vystoupení pro mateřskou školu v Modřicích, Ořechově a Pršticích, účinkuje na vánočních a závěrečných koncertech. Taneční obor vede paní učitelka Eva Müller. Velkou oporou tanečnímu oddělení je klavírista a korepetitor Ing. Petr Veselka.

Odloučené pracoviště v Syrovicích

Komorní a souborová hra a spolupráce hudebního oboru s literárně dramatickým oborem se daří na škole Syrovicích. Vůdčí osobností je zde paní učitelka Alžběta Grecová, která aprobací houslistka, vyučuje žáky hře na housle, klavír a zobcovou flétnu. A právě tato skutečnost silně pomáhá k rozvoji hry komorní a souborové hry od počátku výuky tj. od přípravných ročníků. Důležitý je také výběr skladeb, jejich úpravy pro jednotlivá hudební uskupení, organizace výuky, motivace žáků, ale paní učitelka všechny tyto činnosti bravurně zvládá. Rozvíjí se zde i spolupráce s literárně dramatickým oborem a žáci z Ořechova a Modřic pod vedením paní učitelky Olgy Markové, připravují společně vystoupení pro rodiče a žákovská vystoupení. Žáci ze Syrovic se stali nedílnou součástí vystoupení a koncertů školy.

Je znát, že vedení školy vytváří podmínky ke spolupráci v hudebním oboru, preferuje výuku komorní, souborové a orchestrální hry. Podporuje rozvíjející se spolupráci všech oborů ve společných projektech.

Projekty školy

* Pořádání koncertů, přednášky apod. s významnými umělci, s uměleckými školami. Každoročně škola pořádá koncerty s významnými umělci, např. pedagoga JAMU a vynikajícího kytaristy Vladislava Bláhy, amerického bubeníka Jacka Bruna, kontrabasisty Petra Kořínka nebo mladých vynikajících klavíristů.

Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce pod vedením Mgr. Evy Hajncové spolupracoval na vánočních koncertech k 60. výročí založení školy.

* Aktivitou klavírního oddělení jsou každoroční recitálové projekty jeho nejnadanějších žáků. Na tento bezesporu náročný výkon jsou systematicky připravováni svými pedagogy na základě pevně stanovených kritérií. Recitály žákovi nabízejí jednak veřejnou prezentaci, ale jsou především výsledkem jeho dosavadní práce a píle, jakož i formou odměny.

Pedagožky klavírního oddělení Mgr. Pavla Švestková a Mgr. Magdalena Slaná Ph.D. zapojují při tvorbě hudebního čísla na vystoupení současně více žáků, kteří hrají nejen čtyřručně a šestiručně, spolupracují s literárně dramatickým oborem, hudebním oborem a vytvářejí tak krásnou atmosféru koncertů. Tento způsob práce žáky těší a přináší jim radost.

* Žáci návštěvují každoročně se svými pedagogy divadelní představení, výstavy.

 

Stěhování školy do nových prostor v Ořechově

V roce 2010 škola v Ořechově získala po rekonstrukci nové prostory v Kulturním centru. Zde se nachází zázemí pro ředitelství školy, kancelář ekonoma školy, zástupce ředitele, spisovna, sklad hudebních nástrojů, 2 sborovny, šatna, dále je pro reprezentaci školy a pořádání koncertů, vystoupení, soutěží k dispozici Obecní sál, který se nachází také v 1. patře budovy a se školou sousedí. Pracovní prostředí a podmínky pro výuku uměleckých oborů se získáním těchto prostor jednoznačně zlepšilo, ve starých prostorech na ulici Tikovická 23 chyběla sborovna, samostatná ředitelna, spisovna, šatna, reprezentativní a kapacitně vyhovující sál pro pořádání koncertů žáků školy. Učitelé Základní umělecké školy v Ořechově s velkou radostí vyslovili poděkování váženému panu starostovi Josefu Brabencovi a místnímu zastupitelstvu obce Ořechov za rozhodnutí přidělit a opravit pro naši školu prostory v budově bývalé speciální školy na ulici Komenského 4. Ředitelka a učitelé si plně uvědomovali finanční částku, za kterou byly vnitřní prostory budovy školy rekonstruovány a vnímali vynaložený čas a úsilí všech zúčastněných. Podmínky pro výuku uměleckých oborů a pracovní prostředí se změnilo k lepšímu. V září bylo vyučování zahájeno slavnostním koncertem věnovaný panu starostovi Josefu Brabencovi a obci Ořechov. Podpora a upřímná spolupráce od vedení obce Ořechov, které se nám dostává, nám významně pomáhá nejen v udržení, ale i ke zvyšování úrovně, pestrosti a kvality výuky v Základní umělecké škole.

Vzhled budovy školy v Ořechově, po provedené rekonstrukci.
Vzhled budovy školy v Ořechově, po provedené rekonstrukci.
 

Ve školním roce 2011- 2012 oslavila škola v prostorách Obecního sálu v Ořechově 60.výročí založení školy a 100. výročí narození prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila. Slavnostní odpoledne bylo plné vzpomínání, hudebních zážitků a radosti v pohodové atmosféře báječných, usměvavých lidí. Hosté si mohli prohlédnout prostory školy, výstavu fotografií mapující historii od založení školy až po současnost, zavzpomínat na svá hudební léta, na prvního ředitele školy R. Zavadila st.. K poslechu hrál Shadow Quartet, který nádherně rozjasnil tváře všech přítomných svou profesionální hrou, vynikajícími a vtipnými úpravami skladeb, svým přístupem k obecenstvu, radostí z hudby a přítomnosti. K hezké atmosféře přispělo i uvítání příchozích chlebem, solí a slivovičkou a také skvělými tvarohovými koláčky. V 16 hodin zazněly první tóny našeho koncertu. Na úvod nás všechny přítomné přijel pozdravit, zazpívat a zavzpomínat na Rudolfa Zavadila ml. známý swingový zpěvák Laďa Kerndl za doprovodu klavíristy Mirka Hanáka a učitelů školy kytaristy Milana Kašuby, bubeníka Petra Kudibala. Baskytary se bravurně ujal náš violoncellista Štěpán Švestka. Nečekané, krásné bylo toto setkání.

Dále v programu koncertu vystoupily hudební soubory školy - dechový, žesťový, klarinetový, smyčcový soubor, flétnový soubor Monoceros, saxofonové seskupení Saxtet, školní orchestr Sluníčka, nejmenší žákyně zatančily polku od R. Zavadila st. za doprovodu orchestru žáků a učitelů školy. Zazněly také skladby ředitelů školy Rudolfa Zavadila st. a Rudolfa Zavadila ml., byly uvedeny vzpomínkové prezentace k 100. výročí narození R. Zavadila st. V podání orchestru žáků a učitelů školy zazněly krásné ořechovské písničky v úpravě R. Zavadila st. a ml., tyto ořechovské písně vtipně uvedli žáci literárně dramatického oboru. Své práce představili absolventi výtvarného oboru. V průběhu koncertu pan starosta Ořechova Josef Brabenec, na základě doporučení a rozhodnutí ředitelky školy, společně s ředitelkou udělili pochvalu nejlepším žákům školy a předali jim Pochvalný list. (pozn. kresbu Pochvalného listu vytvořil známý brněnský textař, básník a výtvarník Josef Nečas a s jeho svolením může škola tento list používat). Pochvala byla udělena žákům za mimořádný přístup k uměleckému vzdělávání a vzornou reprezentaci školy po celou dobu studia: Petře Jedličkové - hra na housle a klavír, Vlaďce Frantové – hra na housle, Elišce Císařové, Tereze Lázničkové, Xenii Kouřilové, Kláře Jírové a Petru Šikulovi – hra na flétnu, Elišce Maršálkové a Vendule Šromové – hra na klarinet, Haně Chybíkové, Jonáši Dybovi, Davidu Hlavoňovi – hra na saxofon. Žáci jsou ze tříd učitelů: Mgr. Magdaleny Zapadlové (Slané) Ph.D., Alžběty Grecové, Kláry Zavadilové a Pavla Rosendorfa.

 

Zhodnocení rozvoje školy 1996 - 2012

Posláním všech uměleckých oborů školy (hudebního, tanečního, literárně dramatického a výtvarného) je umožnit žákům projít estetickou kultivací, poskytnout základy odborného vzdělání tak, aby ve svém životě jako amatéři nebo profesionálové své dovednosti uplatnili, vychovat žáky s určitým měřítkem hodnot, kteří by přistupovali k umění s vědomím, že tyto hodnoty jsou výsledkem cílevědomé a ukázněné práce, byli vnímavými a kulturními lidmi. Kvalita výuky, úroveň výsledků práce včetně rozvoje osobnosti žáků a utváření všeobecné kulturnosti se daří. Vztahy mezi učiteli a žáky jsou nejen ve vyučování pozitivní, citelná je spolupráce a nadšení při přípravě a účasti na koncertech, akcích i soutěžích, apod. Jsou respektovány potřeby žáků a jejich zákonných zástupců. Udržuje se a stále se zvyšuje kvalita výuky. Pozornost je věnována talentovaným žákům, ti mohou reprezentovat školu a připravovat se na studium na středních uměleckých školách, jsou připravováni k talentovým zkouškám.

V hudebním oboru je preferována výuka komorní, souborové a orchestrální hry. Stále se rozvíjí spolupráce mezi jednotlivými obory na společných projektech.

Personální zabezpečení školy je velmi dobré, tvoří jej stabilní pedagogický sbor, který splňuje odbornou a pedagogickou způsobilost. Každoročně se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastní většina pedagogů. Ve škole je vytvořeno přátelské a kulturní prostředí, dobré vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči, které je založené na vzájemné a důvěře, úctě a respektu. Materiálně technické zabezpečení výuky - škola za svou dobu existence právního subjektu, od roku 1996, (pozn. byla jednou z posledních ZUŠ, která byla převedena na právní subjektivitu příspěvkové organizace. Byla ve finanční nevýhodě, bez finančních dotací, na pokraji kolapsu, protože školy v okrese Brno – město a Brno – venkov přecházely na právní subjektivitu již od roku 1991). Škola prošla postupnou modernizací, má kvalitní učební pomůcky, hudební nástroje, notový materiál, je vybavena počítačovou technikou, má k dispozici jak v Modřicích tak v Ořechově koncertní sály pro své prezentace, pěkné taneční sály, vlastní zázemí pro literárně dramatický a výtvarný obor. Je zakoupeno přenosné nahrávací zařízení, videokamery, fotoaparáty nejen pro výuku, ale i pro účely prezentace, archivace. Byl zakoupen nový nábytek, včetně veškerého vybavení do všech učeben a prostor v budovách školy v Modřicích a v Ořechově. Pro Hudební nauku a výtvarný obor bylo zakoupeno nové vybavení potřebné pro řádnou výuku. Je vytvořeno estetické prostředí v budovách všech tří škol, příjemné pracovní prostředí pro pedagogy a ostatní zaměstnance školy, pořízeny nové počítače, včetně veškerého moderního příslušenství, vytvořeno zázemí pro odpočinek, zřízeno připojení k Internetu, ve všech třech budovách školy. Všechny tyto výše popsané investice byly uskutečněny především z vlastních finančních zdrojů, to znamená ze školného a z dotací města Modřice.

Celková kultura školy je jeden z klíčových faktorů fungování školy, zahrnuje mezilidské vztahy, komunikaci mezi všemi lidmi ve škole, kolegiální spolupráci mezi učiteli a ředitelkou, učiteli navzájem, společnou účastí na tvorbě a rozvoji školy, spolupráci s vnějším okolím školy, fyzické prostředí školy, reprezentací školy a její pověstí u odborné a rodičovské veřejnosti. Naše škola plní svou úlohu, je kulturní institucí, která se zapsala do povědomí veřejnosti a stala se nedílnou součástí kulturního života. Základní umělecká škola v Ořechově děkuje za stálou a upřímnou spolupráci Městskému úřadu v Modřicích a Obecnímu úřadu v Ořechově. Poděkování patří panu starostovi Ing. Josefu Brabencovi v Ořechově, panu starostovi Ing. Josefu Šiškovi a paní místostarostce Ing. Haně Chybíkové v Modřicích za obrovskou podporu naší školy.

Slovo ředitelky Základní umělecké školy Ořechov - Modřice k 60. výročí založení školy v roce 2011/2012

"S upřímnou radostí a zároveň nostalgií píši tyto řádky. 60 let života naší školy, 60 let lidského života, takové výročí vyvolává sváteční pocity. Ohlédnutí se zpět, úspěchy, prohry, skromná každodenní práce zůstává neoslavována, je čas vyslovit přání a poděkovat. Je mi ctí pracovat s lidmi na naší škole, chci svým kolegům poděkovat, věřím, že je tento dotek vědomí pohladí, inspiruje a povzbudí do další práce. Poznala jsem díky práci ředitelky dobré lidi, kteří mají společnou radost i vzpomínky. Mnohokrát jsem cítila, jak křehká může být myšlenka, slovo, jak pevná umí být naše tvrdošíjnost, kolik lidí - tolik pohledů. Přitom sami nejlépe víme, že jsme součástí tvořivé síly, sledovala jsem, jak společným úsilím, potlačením malicherností a vlastní důležitosti, soustředěním se na společný cíl, že něco umím, si každý z nás našel své místo v týmu na naší škole. My pedagogové máme obrovskou zodpovědnost, ale také velké štěstí pracovat s dětmi, každé z nich je jedinečné, originál, svoje. Nám byl dopřán čas sdílet s nimi jejich svět a pohlížet na svět jejich očima. Ony prožívají skutečnost přímo, první dojem je v jejich věku rozhodující. Máme velkou příležitost formovat jejich osobnost, naučit je milovat hudbu, umění, přispívat k jejich pohledu na svět, vychovat lidi vnímavé, s otevřeným srdcem chránící krásu, lásku, svůj domov. Přeji nám, aby dál byla pro nás naše zodpovědná práce potěšením, dávejme dál kus sebe, lidé laskaví, spolehliví, nápomocní jsou těmi nejšťastnějšími. Důvěřujme proto svým schopnostem a lidem s jasnýma očima, kteří neustávají v práci, dál pracujme jen vlastní houževnatostí, pílí a sounáležitostí, důvěrou sami v sebe a jeden ve druhého a s pokorou v srdci. Přeji nám, aby různorodost našeho úsilí doznala naší zásluhou změny k lepšímu a získala na energii, kvalitě, už jen tím, že jsme tady byli. Jak je napsáno ve sborníku naší školy k 20. výročí: Každý, kdo prochází životem, nechává za sebou stopu. Stopa vyryta umělcem, básníkem v dějiny národa je věčná. Nesmyjí ji deště, nezavějí sněhy a nespálí mráz. Je živá a svěží dnes, zítra, stále. Její dotek zůstává světlem na všem, čím bude pokračovat. V životě vesnice tomu není jinak. Do její historie se zapisují ti a ty společenské organizace, které jakkoliv obohatily, zkrášlily a zušlechtily život spoluobčanů, obce a příštích generací.

Přeji naší umělecké škole, ať už se bude jakkoliv v budoucnu jmenovat nebo jakých se dočká změn, obrovskou sílu. Z vlastního rozhodnutí jsem se již nepřihlásila v jarních měsících do konkurzu vyhlášeného Jihomoravským krajem na místo ředitele ZUŠ Ořechov a v této funkci proto končím 31. 7. 2012. Končím s dobrým pocitem, pedagogové mají vybudované podmínky ke své práci, estetické prostředí, pracují a učí v kolektivu dobrých a slušných lidí. Novému panu řediteli Mgr. Petru Křivánkovi přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů, radosti a dobré lidi kolem. Loučím se s muzikantským pozdravem Fis cis Barbora Křemenáková"

 

Nové vedení školy - školní rok 2012 / 2013

Na základě výsledku vyhlášeného konkurzního řízení na pracovní místo ředitele Základní umělecké školy byl s účinností od 1. 8. 2012 jmenován ředitelem školy Mgr. Petr Křivánek. Pracoval v ZUŠ Ořechov od roku 1998 nejprve jako učitel hry na dechové nástroje, později od roku 2006 působil na pozici zástupce ředitelky školy. K 1. 8. 2012 jmenoval zástupcem statutárního orgánu, zástupkyní ředitele školy Barboru Křemenákovou. V dalších letech dochází k postupným personálním změnám a doplnění pedagogického sboru o mladé a perspektivní učitele - BcA. Lukáše Daňka - hra na žesťové nástroje, MgA. Martu Reichelovou - pro nově vytvořené studijní zaměření sborový zpěv, MgA. Janu Šmídovou - hra na klavír, MgA. Janu Suchou – taneční obor, Jaromíra Šulu - hra na bicí nástroje, Kateřinu Halíčkovou Dis. - sólový a komorní zpěv, Lucii Chaloupkovou – hra na kytaru a MgA. Františka Kříže – hra na trubku. Byla navázána pravidelná spolupráce s rakouskou Musikschule Hohenau an der March. ZUŠ začala vyučovat podle svého vytvořeného Školního vzdělávacího programu s názvem „Škola hrou, tancem, malbou a přednesem“. Jeho výsledky ponesou své ovoce v letech příštích. Deklaruje v něm svým žákům, čeho by měli jako kumštýři dosáhnout, jakým směrem se bude jejich výchova a vzdělávání ubírat. Škola organizovala a uskutečnila, podobně jako v dalších letech, ročně v průměru více jak 50 vystoupení či prezentací všech čtyř uměleckých oborů. Díky obětavé, promyšlené a nezištné pomoci Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ v čele s předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou, která se projevuje v mnoha oblastech činnosti školy, rozvíjí se spolupráce se ZŠ Modřice prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy ZUŠ na Kaštánkovém veselí v areálu Pod kaštany v Modřicích, multižánrové večery „Střípky umění“, vystoupení na adventních akcích v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Silůvkách a Chrlicích, úspěšná je reprezentace žáků školy v Národních soutěžích ZUŠ na úrovni okresních a krajských kol, společné koncerty školy s Musikschule Hohenau an der March, spolupráce na společných koncertech se ZUŠ Židlochovice „Ve víru klavíru“, opakovaná vystoupení saxofonového a klarinetového souboru na samostatném koncertu na modřické radnici s předními jazzovými hráči, reciproční koncert ve městě Hohenau an der March v Dolním Rakousku s místní hudební školou za účasti obyvatel a starostů měst a přilehlých obcí, kde škola skvěle reprezentovala nejen sebe samotnou, ale obstála i v porovnání úrovně uměleckého vzdělávání České republiky na poli mezinárodním. Současně se podařilo vytvořit pevný základ pro trvalou spolupráci škol prostřednictvím ředitelů MgA. Gernota Kahofera a Mgr. Petra Křivánka.

 

2013 / 2014

Žáci a učitelé přispěli hudebním programem k oslavě 10. výročí vzniku občanského sdružení - chráněné dílny V růžovém sadu u našich sousedů z přízemí budovy Kulturního centra Ořechov. Přítomnost náměstka hejtmana JMK a senátora p. Ing. S. Juránka a dalších vzácných hostů zvýraznila skutečnost, že toto sdružení vykonává nesmírně důležitou a významnou činnost, která, aniž si to mnohdy uvědomujeme, rozhoduje významně i o lidských osudech. Vedení dílny v čele s p. Bc. V. Procházkou patří za to i na tomto místě veliké poděkování a úcta nás všech. Školní dechová kapela Taškaříci podstoupila křest ohněm v krajském kole Soutěže žáků ZUŠ ve Hře dechových orchestrů konaném ve Veselí nad Moravou. Konec školního roku byl pro nás významný oslavou a vzdáním díku spojeného s pojmenováním ulice na Zavadilovu po zakládajícím řediteli školy panu Rudolfu Zavadilovi st. a řediteli školy panu profesorovi Rudolfu Zavadilovi ml. k jeho nedožitým osmdesátým narozeninám. Významným počinem byla i účast žáků školy na koncertech, které proběhly v rámci V. ročníku festivalu Mozartovy děti. Tento ročník byl svou koncepcí jedinečný a měl značnou publicitu v médiích. Naši školu reprezentovalo flétnové a klarinetové kvarteto vystoupením na náměstí Svobody v Brně a v rámci závěrečného koncertu festivalu Mozartovy děti rozšířila řady orchestru Filharmonie Brno a následně Filharmonie Ostrava žákyně školy flétnistka Klára Jírová.

 

2014 / 2015

Škola navázala novou spolupráci se ZUŠ Pohořelice a uspořádala společné trojkoncerty žáků ZUŠ Ořechov, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Pohořelice, na kterých se představili žáci hudebního oboru, kteří v rámci školních kol soutěží postoupili do kol okresních. Díky spolupráci vedení škol a jejich velmi vstřícného postoje a podpory se uskutečnila hudebně nesoutěžní, ale o to více příjemná setkání našich žáků. ZUŠ byla opět pořadatelem Okresního kola soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT ČR v sólovém a komorním zpěvu. Soutěž se konala v koncertním sále školy na Benešově 271 za účasti 55 soutěžících ze všech 11 uměleckých škol našeho okresu. Do krajského kola soutěže v ZUŠ Kyjov postoupily z prvních míst ve svých kategoriích i naše tři žákyně Barbora Cveková – sólový zpěv, Michaela Kvardová a Natálie Václavová – komorní zpěv (pedagogické vedení MgA. Marta Reichelová). I zde, v ZUŠ Kyjov, přebírají vítěznou 1. cenu a postupují do ústředního kola, které se konalo v ZUŠ Turnov. Zde obsadily v celorepublikové konkurenci vynikající 3. místa a skvěle reprezentovaly naši školu. V obecním sále Kulturního centra Ořechov se uskutečnil velmi zajímavý taneční koncert, na kterém vystoupili žáci tanečních oborů ze ZUŠ Ořechov, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova (byl uskutečněn i v roce 2015 / 2016). V modelu přátelské spolupráce ZUŠ jsme v Kulturním centru Ořechov uspořádali Májovou dechparádu, kde se představily dechové kapely ZUŠ Ořechov, ZUŠ Rosice a ZUŠ Židlochovice. Posluchači si v podání žáků uměleckých škol poslechli dechovou hudbu, která má v Ořechově hlubokou tradici. Škola obnovila tradici našich předchůdců a vychovává muzikantské nástupce i v tomto hudebním žánru, který k venkovu v nejlepším slova smyslu neodmyslitelně patří. Rozjeli jsme se ještě i do Poličky, kde se konala soutěžní klavírní přehlídka zaměřená na dílo hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Reprezentovaly nás žákyně Julie Hroudná, Alžběta Slaná a Veronika Obdržálková (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová) a přivezly ocenění ve stříbrném a bronzovém pásmu. V Brně na náměstí Svobody v rámci kulturních akcí „Brno – město uprostřed Evropy“ ve festivalovém programu „Mozartovy děti“ vystoupilo Clarteto (pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl. spec.). K vysoce reprezentační události, která významně předčila ty víceméně periodicky se opakující, patřila účast ZUŠ Ořechov – Modřice na akci, která svým významem zcela jistě přesahuje pomyslnou hranici působiště naší umělecké školy. Je třeba náhody, kousku štěstí či být ve správnou chvíli na správném místě. Díky partnerství s rakouskou hudební školou jsme tak dostali nabídku na hudební příspěvek při slavnostní akci „Setkání tří zemí“, kdy jsme jako reprezentanti České republiky měli přímo v Hohenau možnost vystoupit při příležitosti výročí 20 let vstupu Rakouska do Evropské unie. Město bylo pověřeno organizací této vrcholné akce jako pomyslný střed rozšířené unie se společnými hranicemi České a Slovenské republiky. Pan Herbert Freitag, starosta města Hohenau, nás oslovil a slovo dalo slovo. Byli přítomni vzácní hosté, dlouholetý spolkový kancléř Dr. Franz Vranitzky, tehdejší eurokomisař Franz Fischler, velvyslanec České republiky ve Vídni pan Jan Sechter, velvyslanec Slovenské republiky Juraj Machač, jejich protějšky z Prahy i Bratislavy. Celé setkání natáčela rakouská televize. Na výsost povznášející pocit nastal, když byli hosté v sále vyzváni, aby povstali a v podání naší a rakouské hudební školy zazněla Óda na radost L. v. Beethovena jako oficiální hymna EU.

 

2015 / 2016

V adventním čase vystoupili jako reprezentanti školy a obce v Brně na Náměstí Svobody klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela Taškaříci. V Kostele sv. Jiří v Tikovicích se představili se svým svátečním programem žáci a učitelé školy.

V prostorách Kulturního centra Ořechov se uskutečnilo Krajské kolo Národní soutěže žáků základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Škola byla požádána Krajskou uměleckou radou o organizaci této soutěže. Velmi si této důvěry vážíme. Dosud jsme organizovali umělecké soutěže na okresní úrovni v sólovém zpěvu a ve hře smyčcových nástrojů. Soutěžemi na krajské úrovni bývají pověřeny většinou školy brněnské a kapacitně násobně větší než naše škola. Vedení obce projevilo velký zájem o tuto akci, která přivedla do Ořechova zástupce 17 škol z Jihomoravského kraje a mnoho dalších návštěvníků. Do přípravy soutěže nám ve formě úprav jeviště Kulturního centra v podobě výměny podlahové krytiny, vymalování sálu, zhotovení skříněk pro jevištní techniku a akustických úprav velmi pomohli zaměstnanci Obecního úřadu. Vlastní soutěže se zúčastnilo 111 žáků v 37 souborech. Jejich výkony posuzovala 5 členná odborná porota složená z profesorů brněnské a ostravské Konzervatoře a hráčů Filharmonie Brno. Garanty soutěže byly metodičky Krajské umělecké rady. Při zahájení soutěže přivítal přítomné i pan starosta Josef Brabenec.

Z citace ředitele školy v programu soutěže:

„ Co bylo naší velkou snahou a cílem? Celý tým Základní umělecké školy se bude snažit, abyste se vy, soutěžící, vaši učitelé a návštěvníci Kulturního centra Ořechov cítili komfortně a odváželi si od nás pozitivní dojmy, které se postupně přetaví do příjemných vzpomínek. Dovolte mi jednu myšlenku, kterou jsem si dovolil napsat i do programu soutěže. Vy soutěžící i vaši učitelé jste věnovali přípravě do soutěže mnoho času, píle s cílem dosáhnout co nejlepšího umístění. Přejeme vám úspěch. Osobně bych si přál, aby vám, i nám zde přítomným, rezonovala myšlenka daleko důležitější. Pokud vám hra na zvolený nástroj přináší potěšení a radost, tak vítězíte vy i vaši učitelé. Věcné ceny pro vítězné soubory nám navrhla a vytvořila chráněná terapeutická dílna V růžovém sadu, naši sousedé z přízemí Kulturního centra. Symbolizuje notu z ořechového dřeva s notovou osnovou a hodinovým strojkem, která vám bude připomínat vaši návštěvu u nás v Ořechově.“

Z bezprostředních dojmů a vyjádření účastníků soutěže a odborné poroty se zdá, že cíl práce a úsilí celého týmu školy a dalších zainteresovaných byl splněn. Děkujeme i na tomto místě vedení obce Ořechov a jejím zaměstnancům za podporu a velkou pomoc, které si nesmírně vážíme.

2018 / 2019  a dále

Školní rok byl byl významný oslavami 100. výročí samostatného Československého státu.  Z podstaty našeho poslání jsme se chtěli tím, co je nám nejbližší, tj. zaměřením na umělecké vzdělávání, připojit k důstojné oslavě sta let vzniku naší státnosti. Byli jsme osloveni vedením města Modřice ke spoluúčasti při slavnostním zasazení lípy, kde vystoupil náš školní dechový orchestr s Českou státní hymnou a dalším nastudovaným programem. V návaznosti dále proběhly jak v Modřicích, tak v Ořechově k oslavě 100. výročí založení Československa koncerty učitelů „REPUBLIKA“. Patřily svým významem a pojetím k těm, na které se nezapomíná. Finále školního roku patřilo III. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ OPEN - "POSPOLU ZA ŠKOLU", kdy byl na upraveném prostoru před Obecní hospodou v Ořechově připraven kombinovaný program prezentace hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Podařilo se nám zde oživit významnou ořechovskou tradici - vzácné obřadní tance - ořechovské „Královničky“. Žákyně pěvecké třídy předvedly tance ze sbírky ořechovské rodačky paní Lucie Bakešové za zpěvu písní v klavírní úpravě Leoše Janáčka, které choreograficky vedla paní Markéta Dudíková. K anonci této akce a ke zdůraznění významu základního uměleckého vzdělávání jsme dostali prostor ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Děkujeme vedení obce Ořechov, panu starostovi Tomáši Dudíkovi a panu místostarostovi Pavlu Smištíkovi za pomoc s organizací a trvalou podporu, které si velmi vážíme.

Zcela novou zkušeností bylo období pandemie od pololetí školního roku 2019 / 2020 do zmírnění protiepidemických opatření v březnu 2022. Pro celou společnost, a tedy i pro školství jako její nedílnou součást, se stalo následující dvouleté období obrovskou výzvou.

Chtěl bych i zde vyjádřit poděkování všem rodičům, kteří podporovali své děti při online výuce. Hledali jsme společně cesty, jak překlenout období, které nemělo pevné časové vymezení. Vznikaly domácí audio  a videonahrávky, ze kterých na nás vždy dýchl pocit sounáležitosti a vztahu mezi žákem a učitelem, na kterém nám velmi záleží. A mohu s velkou dávkou pokory a úcty konstatovat, že  jsme toto složité období překonali. Jako vždy platí, že vše špatné je i k něčemu dobré. V tomto případě pozitivum vidím ve zdokonalení v IT dovednostech jak na straně žáků, tak i na straně nás, učitelů uměleckých předmětů. Bez nadsázky lze říci, že jsme si nedokázali ještě v nedávné minulosti představit, že by vůbec šlo umělecký předmět vyučovat jen přes obrazovky, různé aplikace či telefony.

Po úpravě protiepidemických opatření škola pokračovala v rámci Šablon II (projekt spolufinancovaný EU „Škola hrou“) v realizaci více než 20 projektových dnů. Uskutečnily se v prostorách školy ve spolupráci s odborníky z Konzervatoře Brno, JAMU, Filharmonie Brno a za účasti profesionálních hudebníků. Z projektových dnů mimo školu uveďme např. návštěvu našich žáků v Památníku L. Janáčka a v dílnách, kde vznikají hudební nástroje. Poslední týdny před letními prázdninami patřily prezentaci všech oborů (hudebního, literárně-dramatického, výtvarného a tanečního) na interních absolventských koncertech  a představeních, dále vystoupení žesťového kvinteta a školního dechového orchestru Taškaříci na brněnském náměstí Svobody v rámci 12. ročníku festivalu „Mozartovy děti“.

Blahopřání ředitele k 70.výročí založení školy

ZUŠ Ořechov jako součást uměleckého školství navazuje na vše pozitivní, co jí zanechali její předchůdci. Reflektuje požadavky na výchovu a vzdělávání svých žáků. Tvořivá činnost dětí napomáhá trvalému propojování smyslových okruhů. Svým zaměřením na tvořivou a emocionální součást  osobnosti žáků plní významnou přidanou hodnotu ke komplexnímu a dlouhodobému procesu jejich výchovy a vzdělávání. Utváří klíčové kompetence, kterými jsou vědomosti, dovednosti a postoje jako základ pro budoucí uplatnění v praktickém profesním i osobním životě a připravuje žáky k dalšímu uměleckému nebo pedagogickému studiu nebo do úrovně poučených amatérů, kterým se stává umění celoživotním koníčkem a zálibou.  Společenská poptávka po uměleckém vzdělávání neklesá, spíše naopak. Domnívám se, že je to důkaz jeho kvality a též tradičních kulturních hodnot, kterých jsme jako národ nositelé a na které můžeme být i v širokém evropském srovnání hrdí.

Dovolte mi popřát škole do dalších let vše dobré. Nelze určovat pořadí toho, co ovlivňuje zásadně její činnost, je to velmi subjektivní. Kvalitní pedagogové a ostatní zaměstnanci školy jsou zárukou toho, že naše škola bude i nadále místem radostného setkávání s žáky i vámi navzájem. Místem, kam jste případně chodili i vy, nyní chodí vaše děti, vnuci rádi a s vědomím, že zde poznávají a učí se tomu, co sice nejde uchopit, koupit, nespadne samo do klína, ale o to je to vzácnější substance, neoddělitelná od našeho bytí, která činí náš život krásnějším.