Článek uveřejněný v Ořechovském zpravodaji 3/2019

     Vážení občané.

     Jako se každý dobrý hospodář s koncem kalendářního roku ohlíží a rekapituluje sklizeň - co přineslo očekávané ovoce, čemu se příliš nedařilo, hledá důvody, jak by mohl příště věci, které může ovlivnit, nastavit jinak - stejně tak je tomu i ve škole, pouze časově rozlišeno na rok školní. Myslím, že se v souvislosti s pomalu končícím rokem 2019 můžeme v Základní umělecké škole za uplynulým školním rokem 2018/2019 ohlédnout s pocitem zodpovědně odvedené a radostné práce.

     Na počátku školního roku se již tradičně prezentovala na Svatováclavských hodech v Modřicích školní dechová kapela Taškaříci. Podzimní měsíce se mimo svůj obvyklý rytmus, nutné administrativní a organizační záležitosti spojené s chodem školy, zahájením výuky a příchodem nových žáků, lišily od let předchozích. Důvodem byly oslavy 100. výročí samostatného Československého státu. Z podstaty našeho poslání jsme se chtěli tím, co je nám nejbližší, tj. zaměřením na umělecké vzdělávání, připojit k významné a důstojné oslavě sta let vzniku naší státnosti. Byli jsme osloveni vedením města Modřice ke spoluúčasti při slavnostním zasazení lípy, kde vystoupil náš školní dechový orchestr s Českou státní hymnou a dalším nastudovaným programem. V návaznosti dále proběhly jak v Modřicích, tak v Ořechově k oslavě 100. výročí založení Československa koncerty učitelů „REPUBLIKA“. Patřily svým významem a pojetím k těm, na které se nezapomíná.

     V adventní době jsme přispěli hudebními vystoupeními ke sváteční náladě při rozsvěcování vánočních stromů v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Pršticích, Radosticích, Hajanech a v Želešicích. Následovaly Vánoční koncerty žáků v Ořechově, Modřicích a nově i v Sobotovicích. Na náměstí Svobody v Brně se představilo v rámci „Brněnských vánoc 2018“ klarinetové a flétnové kvarteto. Využili jsme možnost opět uspořádat v kostele sv. Jiří v Tikovicích koncert duchovní hudby žáků a učitelů. Děkuji na tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři R. D. ThDr. Krzysztofu Drzazgovi. Kalendářní rok 2018 uzavřel pak Vánoční koncert v kostele sv. Augustina v Syrovicích, kde vystoupilo klarinetové uskupení „Clarteto“.

     Druhé pololetí jsme zahájili společnými trojkoncerty se ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Pohořelice v místech našich působišť, následně proběhly soutěže žáků uměleckých škol, kterých jsme se zúčastnili na úrovni okresního a krajských kol v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů a ve sborovém zpěvu. Flétnovému a klarinetovému kvartetu a pěveckému komornímu souboru MOře náležela první a druhá místa a žáci tak vzorně reprezentovali školu.

     ZUŠ Ořechov se ve školním roce 2018/2019 opět stala organizátorem Krajského kola soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky - tentokrát v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Do Ořechova přijelo 94 žáků z 39 škol Jihomoravského kraje. Z ohlasů zúčastněných se organizace soutěže na krajské úrovni vydařila. Děkuji za podporu vedení obce Ořechov.

     K uměleckému projevu patří také umění taneční. Již pátý Taneční trojkoncert se konal v Obecním sále Kulturního centra Ořechov. Vystoupili zde žáci tanečního oboru ZUŠ Ořechov - Modřice, hosté ze ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova.

     Výtvarný obor se zúčastnil výtvarné soutěže MISS Úlet – MISS Výtvarný model v Pohořelicích a ve velké konkurenci získal 3. cenu. V městě Příbor se konal 3. ročník klavírní soutěžní přehlídky „Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny“ a v Poličce 11. ročník celostátní přehlídky „Mládí a Bohuslav Martinů“. Naši žáci se umístili ve stříbrném a bronzových pásmech.

     V jarním období jsme se zapojili na Festivalu dechových orchestrů ZUŠ v sokolovně Židlochovice, který skvěle zorganizovala v rámci Dnů města ZUŠ Židlochovice. Početné publikum potěšily dechové orchestry ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Rosice a naši Taškaříci.

     Finále školního roku patřilo III. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ OPEN - "POSPOLU ZA ŠKOLU". Na upraveném prostoru před Obecní hospodou v sousedství fotbalového hřiště byl připraven kombinovaný program prezentace hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru školy. Podařilo se nám oživit významnou ořechovskou tradici - vzácné obřadní tance - ořechovské „Královničky“. Žáci pěvecké třídy předvedli tance ze sbírky paní Lucie Bakešové za zpěvu písní v klavírní úpravě Leoše Janáčka, které choreograficky vedla p. Markéta Dudíková. Výtvarný obor se zde pochlubil přehlídkou úspěšných modelů ze soutěže. K anonci této akce a ke zdůraznění významu základního uměleckého vzdělávání jsme dostali i prostor ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Děkuji obci Ořechov za pomoc s organizací.

     V červnových dnech opět vystoupila a výborně reprezentovala školu v Brně na náměstí Svobody dechová kapela Taškaříci v rámci projektu „Brno – město uprostřed Evropy“ a „Mozartovy děti“ pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Ve školním roce 2018/2019 jsme měli celkem 28 absolventů hudebního, výtvarného i literárně dramatického oboru I. a II. stupně základního studia.

     Při rekapitulaci děkuji Spolku rodičů a přátel školy s jeho předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou. Spolek podporuje významně činnost školy a pokládáme ho za její nedílnou součást. Na tomto místě bych rovněž rád vyjádřil poděkování vedení obce Ořechov a města Modřice. Přestože nejsou našimi zřizovateli, nacházíme u nich podporu při řešení záležitostí spojených se zlepšováním prostředí škol, ale rovněž podporu ekonomickou v podobách dotací do rozpočtu školy. Dotace používáme na pořízení učebních pomůcek pro stálé zkvalitňování výuky a v Modřicích navíc i v souvislosti s užíváním prostor budov školy.

     Závěrem tohoto předvánočního přemítání Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2020 pevné zdraví a spokojenost.

P. Křivánek, ředitel školy